DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.4(27).67476

ЕВОЛЮЦІЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ЕТНІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

В. І. Тодоров

Анотація


У статті розглянуто особливості розвитку предметної області етнічної географії від зародження до початку процесу становлення самостійної науки. Окреслені загальні особливості етнічної географії. Визначенні основні напрями подальшого розвитку етнічної географії як самостійного міждисциплінарного наукового напряму.


Ключові слова


етнічна географія; предметна область; етнологія; методологія дослідження; етнічні групи

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogoraz-Tan, V. G. (1928), Rasprostranenie kultury na Zemle: osobennosti etnogeografii [Dissemination of culture in the world: especially ethnography], Moscow ; Leningrad : State Publishing House, 315 p.

Barna, I. M. (2005), EtnogeografIchne doslіdzhennya regIonu (na materіalah Ternopіlskoyi oblastsi) : avtoreferat disertatsiyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata geografichnih nauk [Ethnogeographic study region (on materials Ternopil region) : Abstract of dissertation for the degree of candidate of geographical sciences], Lvov, 20 р.

Dnistryansky, M. S. (2008), Etnogeografiya Ukrayini: navchalniy posibnik [Ethnogeography Ukraine: Tutorial], Lvov, 232 p.

Dnistryansky, M. S. (2006), EtnopolItichna geografIya Ukrayini: problemi teoriyi, metodologiyi, praktiki [Ethnopolitical geography of Ukraine: problems of theory, methodology, practice], Lvоv : Publishing House Ivan Franko LNU, 490 р.

Dnistryansky, M. S. (2000), Ukrayina v politiko-geografichnomu vimiri [Ukraine in political and geographical terms], Lvоv : Publishing House Ivan Franko LNU, 310 р.

Zastavnyi, F. D. (1993), Naselennya Ukrayini [The population of Ukraine], Lvоv : Kray, 224 p.

Zastavnyi, F. D. (1993), Ukrayinski etnichni zemli [Ukrainian ethnic lands], Lvоv : Svit, 187 p.

Ivanov, K. P. (1998), Problemy etnicheskoy geografii [Problems ethnic geography], St. Petersburg : St. Petersburg State University, 216 р.

Krul, V. P. (1996), Kraeznavchi doslidzhennya geografichnih protsesiv zaselennya Galichini: Disertatsiya na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata geografIchnih nauk [Local history study of geographical settlement processes Galicia : The thesis for the degree of Candidate of Geographical Sciences], Chernivtsi, 258 р.

Krul, V. P. (2014), Retrospektivna geografiya z osnovami etnografiyi : navchalniy posIbnik [Retrospective geography of the basics of Ethnography : Tutorial], Chernivtsi : Rodovid, 296 p.

Krul, V.P. (2004), Retrospektivna geografIya poselen Zahidnoyi Ukrayini : monografIya [Retrospective geography settlements in Western Ukraine: Monograph], Chernivtsi : Ruta, 382 p.

Kubiyovich, V. (1943), GeografIya ukrayinskih ta sumIzhnih zemel. 2-ge vidannya [Geography and sumezhnyh Ukrainian lands. 2nd Edition], Krakov ; Lvov, 517 р.

Kubiyovich, V. (1983), Etnichni grupi pivdenno-zahidnoyi Ukrayini (Galichini) na 1.1.1939 [Ethnic groups southwestern Ukraine (Galicia) on 01/01/1939], Vesbaden, 175 р.

Kurelyak, V. (2000), Ukrayinska diaspora Marmorschini (etnogeografichne doslidzhennya): avtoreferat disertatsiyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata geografichnih nauk [Ukrainian diaspora Maramoroschyny (ethnogeographical study) : Abstract of dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences], Lvov, 20 p.

Lavruk, M. M. (1997), Gutsuli Ukrayinskih Karpat (etnogeografichne doslidzhennya) : avtoreferat disertatsiyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata geografichnih nauk [Hutsuls Ukrainian Carpathians (ethnogeographical study) : Abstract of dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences], Lvov, 20 p.

Lozinskiy, R. M. (2005), EtnIchniy sklad naselennya Lvova (u kontekstI suspIlnogo rozvitku Galichini) [Ethnic composition of the city (in the context of social development of Galicia)], Lvov : Publishing House Ivan Franko LNU, 358 p.

Lozinskiy, R. M. (2010), Etnomovna geografiya Ukrayini : Avtoreferat disertatsiyi na zdobuttya naukovogo stupenya doktora geografichnih nauk za spetsialnistyu 11.00.02. ekonomichna ta sotsialna geografiya [Ethnolinguistic geography of Ukraine. Thesis for the Degree of Doctor of Geographical Sciences, specialty 11.00.02. economic and social geography], Lvov, 32 p.

Lozinskiy, R. M. (2008), Movna situatsiiya v Ukrayini : (suspIlno-geografichniy poglyad) [The language situation in Ukraine (social and geographical point of view)], Lvov : Publishing House Ivan Franko LNU, 502 p.

Naulko, V. I. (1965), Etnichniy sklad naselennya URSR [Ethnicity SSR], Kiev : Naukova dumka, 136 p.

Rudnitskiy, S. (1923), Oglyad natsionalnoyi teritoriyi Ukrayini [Review national territory Ukraine], Berlin : Ukrayinske slovo.

Rudnitskiy, S. (1927), Pro stanovlennya Istorichnoyi geografiyi v sistemi suchasnogo zemleznaniya [On the formation of historical geography in the system of modern zemleznannya] // Notes historical-philological department, Kiev: Dr-nya ANU. – kn. 13-14. – pp. 345 – 356.

Sadokhin, A. P. (2002), Etnologiya : uchebnyy slovar [Ethnology: academic vocabulary], Moscov : Gardariki, 208 p.

Samarkin, V. V. (1976), Istoricheskaya geografiya Zapadnoy Yevropy v srednie veka [Historical geography of Western Europe in the Middle Ages], Moscov : Vysshaya shkola, 248 p.

Sakharov, I. V. (1977), Zapadnaya Bengaliya : etnodemograficheskiy i etnogeograficheskiy ocherk [West Bengal: ethnodemographic and ethnographic sketch], Leningrad : Nauka, 372 p.

Slivka, R. R. (2002), Etnogeografichne doslidzhennya Boykovschini : avtoreferat disertatsIYi na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata geografichnih nauk [Ethnogeographical research Boikivshchyna : Abstract of dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences], Lvov, 20 p.

Shabashova, L. Yu. (2005), Suspilno-geografichni aspekti transformatsiyi etnIchnoyi strukturi naselennya (na prikladi Zakarpatskoyi oblasti) : avtoref. dis. kand. geograf. nauk [Socio-geographic aspects of the transformation of the ethnic structure of the population (for example, Transcarpathian region): Abstract. thesis. candidate. geographer. science], Kiev, 18 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Богораз-Тан В. Г. Распространение культуры на Земле: особенности этногеографии [Текст] / В. Г. Богораз-Тан. – М. – Л. : Государственное издательство, 1928. – 315 с.

2. Барна І. М. Етногеографічне дослідження регіону (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук : 11.00.02. / І. М. Барна; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – 20 с.

3. Дністрянський М. С. Етногеографія України: навчальний посібник [Текст] / М. С. Дністрянський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

4. Дністрянський М. С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики [Текст] / М. С. Дністрянський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 490 с.

5. Дністрянський М. С. Україна в політико-географічному вимірі [Текст] / М. С. Дністрянський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000 – 310 с.

6. Заставний Ф. Д. Населення України [Текст] / Ф. Д. Заставний. – Львів : Край, 1993. – 224 с.

7. Заставний Ф. Д. Українські етнічні землі [Текст] / Ф. Д. Заставний. – Львів : Світ, 1993. – 187 с.

8. Иванов К. П. Проблемы этнической географи [Текст] / К. П. Иванов. – СПб. : Санкт-Петербургский университет, 1998. – 216 с.

9. Круль В. П. Краєзнавчі дослідження географічних процесів заселення Галичини [Текст]. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук / В. П. Круль. – Чернівці, 1996. – 258 с.

10. Круль В. П. Ретроспективна географія з основами етнографії : навчальний посібник [Текст] / В. П. Круль. – Чернівці : Родовід, 2014. – 296 с.

11. Круль В. П. Ретроспективна географія поселень Західної України [Текст] : монографія / В. П. Круль. – Чернівці: Рута, 2004. – 382 с.

12. Кубійович В. Географія українських та суміжних земель. 2-ге видання [Текст] / В. Кубійович. – Краків; Львів, 1943. – 517 с.

13. Кубійович В. Етнічні групи південно-західної України (Галичини) на 1.1.1939 [Текст] / В. Кубійович. – Весбаден, 1983. – 175 с.

14. Куреляк В. Українська діаспора Марморщини (етногеографічне дослідження) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук : 11.00.02 / В. Куреляк; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 2000. – 20 с.

15. Лаврук М. М. Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук : 11.00.02 / М.М. Лаврук ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1997. – 20 с.

16. Лозинський Р. М. Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини) [Текст] / Р. М. Лозинський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 358 с.

17. Лозинський Р. М. Етномовна географія України [Текст] : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02. економічна та соціальна географія / Р. М. Лозинський. – Львів, 2010. – 32 с.

18. Лозинський Р. М. Мовна ситуація в Україні: (суспільно-географічний погляд) [Текст] / Р. М. Лозинський. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І . Ф ранка, 2008. – 502 с.

19. Наулко В. І. Етнічний склад населення УР СР [Текст] / В. І. Наулко. – К. : Наукова думка, 1965. – 136 с.

20. Рудницький С. Огляд національної території України [Текст] / С. Рудницький. – Берлін : Українське слово, 1923.

21. Рудницький С. Про становлення історичної географії в системі сучасного землезнания [Текст] / С. Рудницький // Записки історично-філологічного відділу. – К. : Др-ня АНУ , 1927. – кн. 13-14. – С. 345 – 356.

22. Садохин А. П. Этнология : учебный словарь [Текст] / А. П. Садохин. – М. : Гардарики, 2002. – 208 с.

23. Самаркин В. В. Историческая география Западной Европы в средние века [Текст] / В. В. Самаркин. – М.: Высшая школа, 1976. – 248 с.

24. Сахаров И. В. Западная Бенгалия: этнодемографический и этногеографический очерк [Текст] / И. В. Сахаров. – Ленинград: Наука, 1977. – 372 с.

25. Сливка Р. Р. Етногеографічне дослідження Бойковщини [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук: 11.00.02 / Роман Радославович Сливка ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 2002. – 20 с.

26. Шабашова Л. Ю. Суспільно-географічні аспекти трансформації етнічної структури населення (на прикладі Закарпатської області) [Текст] : автореф. дис. канд. географ. наук. / Л. Ю. Шабашова. – К., 2005. – 18 с.

Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.