ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНЕЗИ ТА ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ НАДСЯНСЬКОЇ РІВНИНИ

Автор(и)

  • В. Г. Гаськевич Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine
  • О. З. Луцишин Природничий коледж, м. Львів, Ukraine
  • Н. М. Батюк Природничий коледж, м. Львів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.4(27).67459

Ключові слова:

Надсянська рівнина, ґенеза, географія ґрунтів, мінеральні ґрунти, дерново-підзолисті, підзолисто-дернові, лучні, дернові ґрунти

Анотація

Наведено результати дослідження дерново-підзолистих, підзолисто-дернових, лучних і дернових ґрунтів Надсянської рівнини. Проаналізовано чинники ґрунтотворення, зокрема вплив окського зледеніння на генетичні особливості ґрунтів та їхню географію. За особливостями ґрунтового покриву уточнено природні межі Надсянської рівнини. Модифіковано ґрунтову карту території досліджень.

Біографії авторів

В. Г. Гаськевич, Львівський національний університет імені Івана Франка

V. Haskevych

О. З. Луцишин, Природничий коледж, м. Львів

O. Lutsyshyn

 

Н. М. Батюк, Природничий коледж, м. Львів

N. Batiuk

Посилання

A ndrushchenko, H. O. (1970), Grunty zakhidnykh oblastey URSR. Part 1. [Soils of the western regions of the USSR. Part 1.], Lviv-Dublyany: Vilna Ukraine, 184 р.

H as’kevych, V. (2006), Pidzolysto-dernovi grunty Maloho Polissya [Pidzolic-sod Soils of Small Polissya], Lviv State Agrarian University Herald: Agronomy. – No. 10, рр. 59-64.

H as’kevych, V. G. (2009), Transformaciya valovogo ximichnogo skladu dernovo-pidzolystyx gruntiv Malogo Polissya pid vplyvom antropogenezu [Transformation of gross chemical composition of sod-podzolic soils of Small Polissya under the impact of anthropogenesis], Odessa National University Herald, pp. 103-108.

H as’kevych, V., Sova, О. (2011), Luchni grunty Syans’ko-Dnisters’koyi vysochyny [Meadow Soils of Syan-Dniester upland], Visnyk of the Lviv University. Geographic series, No. 39, рр. 86-94.

H erenchuk, K. I., Koynov, M. M., Tsys P. M. (1964), Pryrodno-heohrafichnyy podil L’vivs’koho ta Podil’s’koho ekonomichnykh rayoniv [Natural and geographic division of Lviv and Podilsk economic areas], Lviv: Publishing Center of L’viv national University named after Ivan Franko, 221 p.

Ivanyuk, H. (2013), Korelyatsiya nomenklatury gruntiv L’vivs’koyi oblasti ta WRB [Correlation of soil nomenclature in Lviv region and WRB], Visnyk of the Lviv University. Geographic series, No. 41, рр. 153-161.

Kovalecz, Yu. M., Poznyak, S. P. (2010), Agrogenna transformaciya gruntiv legkogo granulo-metrychnogo skladu Zaxidnogo Polissya Ukrayiny [Agrogenic transformation soils of light granulometric composition of the Western Polissya of Ukraine], Lviv, 220 p.

Kravchuk, Y. S. (1999), Heomorfolohiya Peredkarpattya [Geomorphology of the Precarpathians], Lviv: Mercator, 188 p.

Marynych, O. M., Parkhomenko, H. O., Petrenko, O. M., Shyshchenko, P. H. (2003), Udoskonalena skhema fizyko-heohrafichnoho rayonuvannya Ukrayiny [Improved scheme of the physical and geographic zoning of Ukraine], Ukrainian geographic journal, No. 1, рp. 16–20.

Nazarenko, I. I. (1981), Okulturivanie dernovo-podzolistykh poverkhnostno-ogleennykh pochv: (na primere Prikarpatya) [Cultivation of sod-podzolic pseudogleyed soils: (in the context of the PreCarpathians)], Moscow: Nauka, 181 p.

P an’kiv, Z. P., Poznyak, S. P. (1998), Sod-podzolic pseudogleyed soils of the northwest Precarpathians: monography [Dernovo-pidzolysti poverkhnevo-ohleyeni grunty pivnichno-zakhidnoho Peredkarpattya: monohrafiya], Mercator, Lviv, 132 p.

P idkova, O. M., Kit, M. G (2010), Litologo-genetychna zumovlenist formuvannya gruntovogo pokryvu Roztochchya [Lithological-genetic conditionality of soil cover formation of Roztochchya], Lviv: Lviv Ivan Franko National Universiti Press. – 246 p.

P olupan, М. I., Nosko, B. S., Kuzmichev, V. P. (1981), Polevoy opredelitel pochv [Field indicator of Soils], Kiev: Urozhay, 321 p.

P olupan, M. I., Solovey, B. V., Velychko, V. A. (2005), Klasyfikatsiya gruntiv Ukrayiny [Classification of Soils in Ukraine], Kiev: Agricultural Science, 300 р.

P ol’chyna, S. M. (2006), Osnovni typy gruntiv u systemi FAO /WRB: navch. Posibnyk. Part 1. [Main soil types in the FAO /WRB system: Textbook. Part 1.], Chernivtsi: Ruta, 152 р.

P ol’chyna, S. M. (2007), Osnovni typy gruntiv u systemi FAO /WRB: navch. Posibnyk. Part 2. [Main soil types in the FAO /WRB system: Textbook. Part 2.], Chernivtsi: Ruta, 132 р.

P apish, I. Ya., Poznyak, S. P., Pan’kiv, Z. P. (2011), Pryntsypy ta kryteriyi gruntovo-heohrafichnoho rayonuvannya Zakhidnoho rehionu Ukrayiny [The principles and criteria for soil and geographical zoning in Western Ukraine], Agricultural Chemistry and Soil Science, No. 75, рp. 74–80.

H erenchuk, K. I. (1972), Pryroda L’vivs’koyi oblasti [The nature of Lviv region], Lviv: High School, 151 p.

Vernander, N. B., Gogolev, I. N., Kovalishin, D. I. (1986), Priroda Ukrainskoy SSR. Pochvy [The Nature of the Ukrainian SSR. Soils], Kiev: Naukova Dumka, 216 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-26

Номер

Розділ

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ