ПАЛЕОГІДРОГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ БРОМА У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

Автор(и)

  • О. В. Гаврилюк Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.3(26).64150

Ключові слова:

бром, підземні води, тектонічна активізація, глибинні розломи, геотектоніка, Дніпровсько-Донецька западина

Анотація

У південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини зустрічаються підземні води з підвищеним вмістом брому. Для визначення закономірностей і умов формування цих гідрогеохімічних аномалій була вивчена еволюція гідрогеологічних умов території дослідження. Аналіз тектонічного розвитку району та гідрогеохімічні данні дозволяють припустити, що між епохами тектонічної активізації і збагаченням підземних вод бромом існує певний зв’язок.

Біографія автора

О. В. Гаврилюк, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

O. V. Gavrilyuk

Посилання

Atlas geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti Dneprovsko-Donetskoy vpadiny (1984), [Atlas of the geological structure and oil and gas potential of the Dnieper-Donets Basin], Kiev: Mingeo USSR, 187 p.

Baranov, I. G. (1965), Formirovanie struktur Dneprovsko-Donetskoy vpadiny i ikh neftegazonosnost [Formation of the structures of the Dnieper-Donets Depression and their petroleum potential], Moskva: Nedra, 234 p.

Bezruk, K. O., Lisichenko, G. V., Suyarko, V. G. (2013), Heokhimiya rtuti u pidzemnykh vodakh heolohichnykh struktur Donets’koyi skladchastoyi sporudy [Geochemistry of mercury in groundwater geological structures Donetsk folded structure], Kiev: NAN Ukraina, 132 p.

But, Y. S., Reshetov I.K., Drobnohod N.I. (1987), Malye artezianskie basseyny Severo-Zapadnogo Donbassa [Small artesian basins of the North-Western Donbass], Kiev: Naukova dumka, 200 p.

Varava, K.N., Vovk, I. F., Negoda, G. N. (1977), Formirovanie podzemnykh vod Dneprovsko-Donetskogo basseyna [Formation of underground waters of the Dnieper-Donets Basin], Kiev: Naukova dumka, 160 p.

Visochanskiy, I.V., Girich, R.G., Ignatenko, A.O., Shevchenko, I.M. Pro hidrodynamichni osoblyvosti pivdennoskhidnoyi chastyny Dniprovs’ko-Donets’koyi zapadyny (1970), [About gіdrodinamіchnі osoblivostі pіvdennoskhіdnoї Chastain Dnіprovsko-Donetskoї depressions], Geologiya i geohimiya goryuchih iskopaemyih, vol. 24, pp. 32-37

Vovk, I. F., Nikolaenko, T. S. (1976), Zakonomernosti raspredeleniya i nakopleniya yoda i broma v podzemnykh vodakh nizhnikh gidrodinamicheskikh zon Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [Patterns of distribution and accumulation of iodine and bromine in the groundwater of the lower hydrodynamic areas of the Dnieper-Donets Depression], Geohimiya, No.3, pp. 413-421.

Gavrish, V.K. (1974), Glubinnye razlomy. Geotektonicheskoe razvitie i neftegazonosnost riftogenov [Deep faults. Geotectonic the development of and oil and gas rif]. Kiev: Naukova dumka, 158 p.

A yzenverg, D.E., Berchenko, O.I., Brazhnikova, N.E. (1954), Geologicheskoe stroenie i gazoneftenosnost Dneprovsko-Donetskoy vpadiny i severo-zapadnykh okrain Donetskogo basseyna [The geological structure of gas and oil presence and the Dnieper-Donets Basin and the northwestern outskirts of Donets Basin], Kiev: Izvo AN USSR, 822 p.

Gavrish, V.K., Zabello, G.D., Ryabchun, L.I. (1989), Geologiya i neftegazonosnost Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Glubinnoe stroenie i geotektonicheskoe razvitie [Geology and petroleum potential of the Dnieper-Donets Depression. Deep structure and geotectonic development], Kiev: Naukova dumka, 208 p.

Goyzhevskiy, A.A., Naumenko, V.V., Skarzhinskiy, V.I. (1977), Tektono-magmaticheskaya aktivizatsiya regionov Ukrainy [Tectonic-magmatic activation of regions of Ukraine], Kiev: Naukova dumka, 120 p.

Deryabin, N.I. (2007), Geodinamicheskoe razvitie struktur Ukrainy [Geodynamic development of structures in Ukraine], Dopovidi Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayini, No.10, pp. 102-106.

Ivannikov, A.V. (2005), Geologicheskaya istoriya Ukrainy v melovoe vremya [The geological history of Ukraine in the Cretaceous]. Kiev: Natsionalnaya Akademiya Nauk Ukrainyi, 46 p.

Konashov, V.G. (1983), Mezozoyskiy etap tektogeneza v Donetskom basseyne [Mesozoic orogeny phase in the Donets Basin], Geologicheskiy zhurnal, vol. 43, No. 3, pp. 96-101.

Korostashovets’, I.P., Misyats’, I.O. (1972), Paleohidroheolohichni umovy devons’kykh vidkladiv Dniprovs’ko-Donets’koyi zapadyny [Paleohidroheolohichni conditions Devonian sediments of the Dnieper-Donetsk depression]. Heolohichnyy zhurnal, vol. 32, No. 6, pp.104-110.

Sujarko, V. (1985), Metodicheskie rekomendatsii po primeneniyu gidrogeokhimicheskogo metoda poiskov skrytogo orudeneniya v Donbasse i Dneprovsko-Donetskoy vpadine [Guidelines on the Application of hydrogeochemical methods to search for concealed mineralization in the Donets Basin and the Dnieper-Donets Basin], Simferopol: IMR MG USSR, 92 p.

Skarzhinskiy, V.I. (1973), Endogennaya metallogeniya Donetskogo basseyna [Endogenous metallogeny Donets Basin], Kiev: Naukova dumka, 203p.

Stadnichenko, S.M., Syumar N.P. (2014), Hidroheokhimichni osoblyvosti pidzemnykh vod verkhn’kamenovuhil’no-nyzhn’operms’koho vodonosnoho kompleksu v mezhakh pivdenno-skhidnoyi chastyny Dniprovs’ko-Donets’koyi zapadyny [Gіdrogeohіmіchnі osoblivostі pіdzemnih verhnkamenovugіlno water-bearing complex of Lower permskogo in furrows pіvdenno-skhіdnoї Chastain Dnіprovsko-Donetskoї depressions]. Heolohichni nauky, No. 5, pp. 42-48.

Suyarko, A.V., Suyarko, V.G. (1979), Rol strukturno-tektonicheskogo faktora v formirovanii khimicheskogo sostava podzemnykh vod Donbassa [The role of the structural-tectonic factor in the formation of the chemical composition of groundwater Donbass], Problemyi regionalnoy gidrogeohimii. Leningrad: geogr. ob-va SSSR, pp. 108-109.

Sujarko, V. (2006), Geokhimiya podzemnykh vod vostochnoy chasti Dneprovsko-Donetskogo avlakogena [Geochemistry of groundwater eastern Dnieper-Donets aulacogene], Kharkov: KhNU imeni V.N. Karazina, 225 p.

Dolenko, G.N., Varichev, S.A., Vyisochanskiy, I.V., Galayuuda, N.I., Kravets, V.V., Lyashkevich, Z.M., Suhorskiy, R.F. (1981), Tektonika i neftegazonosnost Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [Tectonics and petroleum potential of the Dnieper-Donets Depression], Kiev: Naukova dumka, 228 p.

Chirvinskaya, M.V., Sollogub, V.B. (1980), Glubinnaya struktura Dneprovsko-Donetskogo avlakogena po geofizicheskim dannym [Deep structure of the Dnieper-Donets aulacogene from geophysical data], Kiev: Naukova dumka, 178 p.

Shvay, L.P. (1973), Podzemnye vody Dneprovsko-Donetskoy vpadiny v svyazi s neftegazonosnostyu [Groundwater is the Dnieper-Donets depression in connection with a petrogas presence], Moskva: Nedra, 104 p.

Shelepova, R. I. (1968), Raspredelenie mikrokomponentov v glubinnykh vodakh neftegazonosnykh rayonov Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [The distribution of microcomponents in deep waters oil and gas regions of the Dnieper-Donets Depression], Geologiya i geohimiya goryuchih iskopaemyih, vol. 17, pp. 40-44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-23

Номер

Розділ

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ