DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.1(24).60075

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

О. О. Світличний

Анотація


Розглянуто основні напрями досліджень з проблеми і з використанням географічних інформаційних систем та геоінформаційних технологій на кафедрі фізичної географії та природокористування Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, починаючи з початку 90-х років минулого сторіччя. Показана динаміка тематики теоретичних і прикладних геоінформаційних досліджень та отриманих результатів, а також зв’язок наукових досліджень та навчального процесу.


Ключові слова


геоінформаційні системи; геоінформаційні технології; наукові дослідження; кафедра фізичної географії та природокористування; ОНУ

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bezverhnyuk, T. M. (2000), “Geoіnformatsіyne kartografuvannya ta rayonuvannya agrolandshaftnykh system lokalnogo rіvnya” [“Geographic information mapping and zoning of agricultural landscape of local level”] // Geography and Modernity: Coll. Scientific works. – K. : Publishing of National Pedagogical University, vol. 3, pp. 34-42.

Bezverhnyuk, T. M. (2001), Avtomatizovane agrolandshaftne rayonuvannya [Automated ahrolandscape zoning], Extended abstract of candidate’s thesis, Simpheropol, 19 p.

Lisetcky, F. N Svetlitchnyi, A. A, Chorny, S. G. (2012), Sovremennye problemy eroziovedeniya: monografiya [Modern problems of soil erosion science], A. A. Svetlitchnyi (ed), Belgorod : Konstanta, 456 p.

Murkalov, A. B. (2011), Sovremennye nanosy plyazhey v beregovoy zone Chernogo morya (ot m. Bolshoy Fontan do Zhebriyanskoy bukhty) [Modern sediments of beaches in the coastal zone of the Black Sea (from cape Large Fountain to Zhebriyanskaya Bay)], Ecology, neoecology, environmental protection and sustainable natural resources, Kharkov : Publishing of KhNU, pp. 65 – 67.

Svetlitchnyi, A. A., Shvebs, H. I., Lisetskiy, F. N., Pilipenko, G. P., Igoshin, N. I., Gogolev, A. I., Vasilev, I. G., Mulik, O. G., Plotnitsky, S. V. (1994), Nauchno-metodicheskoe obespechenie regionalnogo agroeko logicheskogo monitoringa (na primere Yuzhnogo regiona Ukrainy) [Scientific and methodological support of regional agro-ecological monitoring (for the South region of Ukraine as an example)], Theses of reports of IV Congress of Soil Scientists and Agrochemists of Ukraine, Kharkiv, pp. 17-19.

Plotnitsky,S. V. (2000),“Naukovo-metodologіchnіt a tekhnologіchnіpitannya modelyuvannya prirodno-gosp odarskykh system zasobamy GІS” [“Scientific-methodological and technological problems of natural-economic systems modeling by means of GIS”], Ukraine and global processes: the geographical dimension, Vol. 2, Kyiv-Lutsk, 2000, pp. 389-391.

Plotnitsky,S.V. (2009), Modelirovanie prirodno-khozyaystvennykh territorialnykh sistem lokalnogo i region alnogo urovnya v srede GIS [Modeling of natural and economic territorial systems of local and regional level in the GIS environment], Theoretical and applied problems of modern geography. Proceedings of the international scientific conference dedicated to H. I Shvebs, 3-5 June 2009, Odessa: Publishing VMV, pp. 103-105.

Plotnitsky, S. V., Bezverhnyuk, T. N., (1998), “Avtomatizatsiya agrolandshaftnogo rayonirovaniya na baze GIStekhnologii” [“Automation agrolandscape zoning based on GIS technology”], Collection of scientific works of young scientists and students. A series of geological and eographical sciences, vol. 1, Odessa: Astroprint, pp. 4-10.

Plotnitsky, S.V.,Bezverhnyuk,T.N.,(2002), spolzovanie geoinformatsionnykh sistem vizuchenii vozmo zhnykh prichin vozniknoveniya chrezvychaynykh situatsiy [The use of geographic information systems in the study of the possible causes of emergencies], Eniology, № 6, pp. 38-40.

Pyatkova, A. V. (2008), Osobennosti modelirovaniya prostranstvennoy izmenchivosti faktorov vodnoy erozii pochv [Features of modeling spatial variability factors of water soil erosion], Odessa National University Herald. Series: Geography&Geology, Volume 13, Issue 6, pp. 156-163.

Pyatkova, A. V. (2011), Prostorove modelyuvannya vodnoyi eroziyi gruntu yak osnova naukovoho obgruntuvannya ratsional’noho vykorystannya eroziyno-nebezpechnykh zemel [Spatial modeling of soil erosion as a basis for the scientific substantiation of the rational use of erosion-prone land], Extended abstract of candidate’s thesis, Odesa, 20 p.

Svetlitchnyi, A. A., Anderson, V. N., Plotnitsky, S. V. (1997), Geograficheskie informatsionnye sistemy: tekhnologiya i prilozheniya [Geographic information systems: technologies and applications], Odessa: Astroprint, 196 p.

Svetlitchnyi, A. A., Svetlichnaya, I. A. (2001), Prostranstvennoe modelirovanie sklonovogo stokoobrazovaniya [Spatial modeling of the slope runoff], Water Resources, Vol. 28, № 4, pp. 424-433.

Svetlitchnyi, A. A. (2003), “Prostranstvennoe modelirovanie gidrologicheskikh i erozionnykh protsessov na osnove tekhnologii GIS” [“Spatial modeling of hydrological and soil erosion processes on the basis of GIS technology”], Hydrometeorology and Environmental Protection – 2002, part 2, Odessa, pp. 129-134.

Svetlitchnyi,. A., Ivanova, A. V. (2008), Prostranstvennoe modelirovanie vodnoy erozii kak osnova optimizatsii ispolzovaniya erozionno-opasnykh zemel [Spatial modeling of water erosion as a basis for optimizing the use of erosion-prone land], Intensification, resource conservation and protection of soil in the adaptivelandscape system of agriculture. Proceedings of the International scientific and practical conference, the GNU VNIIZiZPE, 10-12 September 2008, Kursk, pp. 609-614.

Svetlitchnyi, A. A. (2009), Eroziovedenie i geoinformatsionnye tekhnologii [Soil erosion science and GIS technologies], Theoretical and applied problems of modern geography. Proceedings of the international scientific conference dedicated to H. I Shvebs, 3-5 June 2009, Odessa: Publishing VMV, 2009, pp. 170-172.

Svitlychnyi, O. O. (1995), Kil’kisna otsinka kharakterystyk sklonovoho eroziynoho protsesu i pytannya optymizatsiyi vykorystannya eroziyno-nebezpechnykh zemel’ [The quantitative evaluation of the characteristics of the slope erosion process and the problem of optimization of use of erosion lands], Extended abstract of Doctor’s thesis, Odessa, 47 p.

Svitlychnyi, O. O. (1995), Prostorove modelyuvannya і rozrobka system pіdtrymky rіshen na bazі GІS [Spatial modeling and development of decision support systems based on GIS], Proceedings of GIS Forum “The theory and implementation of GIS technology”, Kyiv, pp. 19-20.

Svetlitchnyi, A. A., Plotnytsky, S. V. (2002), Geoіnformatsіynі tekhnologіi v prirodokorystuvannі: problema prostorovykh danykh [GIS technologies in nature use: the problem of spatial data], Geoinformatics, № 4, pp. 41-47.

Svitlychnyi, O. O., Ivanova, A. V. (2003), Printsipy prostorovogo modelyuvannya gіdrometeorologіchnykh umov zlyvovogo zmyvu gruntu [The principles of spatial modeling of hydrometeorological conditions of rainstorm soil erosion], Odessa National University Herald. Series: Geography&Geology, Volume 8, Issue 5, pp. 77-82.

Svitlychnyi, O. O., Plotnytsky, S. V. (2006), Osnovy geoіnformatiky: navchalniy posіbnyk dlya vyshch. navch. Zakladіv [Basics of Geoinformatics: textbook for higher education], edited by O. O. Svitlychnyi, 1st ed, Sumy: VTD “University Book”, 296 p.

Svitlychnyi, O. O., Plotnytsky, S. V. (2008), Osnovy geoіnformatiky: navchalniy posіbnyk dlya vyshch. navch. zakladіv [Basics of Geoinformatics: textbook for higher education], edited by O. O. Svitlychnyi, 2st ed, Sumy: VTD “University Book”, 294 p.

Svitlychnyi, O. O. (2012), “Otsіnka nebezpeky nіtratnogo zabrudnennya poverkhnevykh і gruntovykh vod” [“Risk assessment of nitrate pollution of surface and ground water”], Regional collection of materials the international project EU.WATER “Transnational integrated management of water resources in agriculture for European water emergency control”. Odesa, ONPU, pp. 6-16.

Shvebs, H. I., Svetlitchnyi, A. A.,Plotnytsky,S. V., Vasilev I. G., Mulik O. G. (1993), “Kadastrovye geoinformatsionnye sistemy – kak osnova ekologicheskogo i sotsialno-ekonomicheskogo obosnovaniya regionalnykh skhem prirodopolzovaniya” [“Cadastral GIS system – as the basis of environmental and socio-economic assess ment of regional patterns of nature management”], Environmental and socio-economic assessment of regional patterns of nature management, Minsk, pp. 25-27.

Shvebs, H. I. (1994), GIS-tekhnologii rassmotreniya geoekologicheskikh voprosov [GIS technology consid eration of geoenvironmental issues], Materialy naukovo-praktychnoho seminaru z heoinformatsiinykh system, Kyiv, pp. 60-65.

Shvebs, H. I., Bezverhnyuk,T.N., Shvebs, A. H. (1995), monitoring i ego pochvoerozionnyy blok [Agroecological monitoring and its soil erosion unit], Rezumatele Comunicarilor conferintei internationale practico-stiintifice “Eroziunea solurilor si metodele de combatere”, Chisinau, pp. 89-90.

Shvebs, H. I., Plotnitsky, S. V., Pilipenko, G. P., Bezverhnyuk, T. N. (1997), Agrolandshaftnoe kartografirovanie s ispolzovaniem GIS-tekhnologii [Agrolandscape mapping using GIS technology], Proceedings of the Third All-Ukrainian Conference of geoinformation technologies “Theory, technology, GIS Implementation”, Kyiv,pp. 4-5.

Shuiskyi, Iu. D, Bereznytska, N. O., Hyzhko, L V., Murkalov, O. B. (2008), Dopytannia pro pryrodu Dnistrovskoho lymanu na uzberezhzhi Chornoho moria [On the nature of Dniester Liman on the Black Sea], Ecology Environment and Life Safety, № 5, pp. 27 – 39.

De Roo, A. P. J., Wesseling, C. G., Cremers, N. H. D. T., Offermans, R. J. E., Ritserma, C. J., Van Oostindie, K. (1994), “LISEM: A physically-based hydrological and soil erosion model incorporated in a GIS” / J. J. Harts, H. F. L. Ottens, H. J. Scholten (eds) // EGIS / MARY’94 Conference Procidings, Utrecht/Amsterdam: EGIS Foundation, pp. 207-216.

Reveal more value in your data with location analytics, available at: www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/ reveal-more-value.pdf%29 [accessed 15 January 2015].

Shvebs, H. I. (1993), The GIS Technology scheme of the optimization of society and nature Interaction / J. J. Harts, H. F. L. Ottens, H. J. Scholten (eds) // EGIS’93 Conference Proceedings, vol. 1, Utrecht-Amsterdam: EGIS Foundation, pp. 1619-1620.

Shvebs, H. I. (1993), “Rational land utilization, conservation and monitoring on the basis of GIS technology” // Collection of articles by Ukrainian members of European Society for Soil Conservation, Kharкov, pp. 29-34.

Shvebs, H. I., Svetlitchnyi, A. A., Plotnitsky, S. V. (1994), Elaboration of decision support system for optimization of land resources, using GIS / J. J. Harts, H. F. L. Ottens, H. J. Scholten (eds) // EGIS/MARI’94Conference Proceedings, Utrecht-Amsterdam: EGIS Foundation, pp. 1876-1883.

SPARTACUS: Spatial redistribution of radionuclides within catchments: development of GIS-based models for decision support system / EC Contract No. IC15-CT98-0215. Final Report // М. van der Perk, A. A. Svetlitchnyi, J. W. den Besten, and A. Wielinga (eds). - Utrecht: Utrecht University, 2000, 165 p.

Svetlichnyi, A., Yegorkin, I., Shvebs, H., Lisetsky, F. (1992), Object-oriented approach in designing optimal agrolandscape based upon GIS / J. J. Harts, H. F. L. Ottens, H. J. Scholten (eds) // EGIS’92 Conference Proceedings, vol. 1, Utrecht-Amsterdam: EGIS Foundation, pp. 423-430.

Svetlitchnyi, A. A., Plotnitsky, S. V., Stepovaya, O. Y. (2003), Spatial distribution of soil moisture content within catchments and its modelling on the basis topographic data // Journal of Hydrology, № 277, pp. 50-60.

Svetlitchnyi, A. A., Shvebs, H. I., Plotnitsky, S. V., Vasilev, I. G. (1996), “Agroecological monitoring and problems of its informational insurance” // Geographical Information. From Research to Application through Cooperation, vol. 1 / M. Rumor, R. McMillan, H. F. L.Ottens (eds), IOS Press, pp. 346-349.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безверхнюк Т. М. Геоінформаційне картографування та районування агроландшафтних систем локального рівня [Текст] / Т. Н. Безверхнюк // Географія і сучасність: Зб. наук. праць. – К. : Вид-во Нац. педуніверситету. – 2000. – Вип. 3. – С. 34-42

2. Безверхнюк Т. М. Автоматизоване агроландшафтне районування [Текст] / Т. Н. Безверхнюк: автореф. дисс....канд. геогр. наук: 11.00.11. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Сімферополь, 2001. – 19 с.

3. Лисецкий Ф. Н. Современные проблемы эрозиоведения: монография [Текст] / Ф. Н. Лисецкий, А. А. Светличный, С. Г. Черный; под ред. А. А. Светличного. – Белгород : Константа, 2012. – 456 с.; 50 с. ил. – Библиогр.: с. 405-449. – 500 экз. – ISBN 978-5-9786-0248-7.

4. Муркалов А. Б. Современные наносы пляжей в береговой зоне Черного моря (от м. Большой Фонтан до Жебриянской бухты) [Текст] / А. Б. Муркалов // Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. – Харків: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 65 – 67.

5. Научно-методическое обеспечение регионального агроэкологического мониторинга (на примере Южного региона Украины) [Текст] / [Светличный А. А., Швебс Г. И., Лисецкий Ф. Н. и др.] // Тези доповiдей IV з’їзду грунтознавцiв i агрохiмiкiв України. – Харкiв, 1994. – С. 17-19

6. Плотницький С. В. Науково-методологічні та технологічні питання моделювання природно-господарських систем засобами ГІС [Текст] / С. В. Плотницький // Україна та глобальні процеси: географічний вимір, т. 2. – Київ-Луцьк, 2000. – С. 389-391.

7. Плотницкий С. В. Моделирование природно-хозяйственных территориальных систем локального и регионального уровня в среде ГИС [Текст] / С. В. Плотницкий // Теоретические и прикладные проблемысовременной географии. материалы международной научной конференции, посвященной памяти Г. И. Швебса, 3-5 июня 2009 г. – Одесса : Bзд-во ВМВ, 2009. – С. 103-105.

8. Плотницкий С. В. Автоматизация агроландшафтного районирования на базе ГИС-технологии [Текст] / С. В. Плотницкий, Т. Н. Безверхнюк // Сборник научных работ молодых ученых и студентов. Серия геологических и географических наук. – Одесса: Астропринт. – 1998. – Вып. 1. – С. 4-10.

9. Плотницкий С. В. Использование геоинформационных систем в изучении возможных причин возникновения чрезвычайных ситуаций [Текст] / С. В. Плотницкий, Т. Н. Безверхнюк // Эниология. – № 6. – 2002. – С. 38-40.

10. Пяткова А.В. Особенности моделирования пространственной изменчивости факторов водной эрозии почв [Текст] / А.В. Пяткова // Вісник ОНУ. – Серія географічні та геологічні науки.– 2008. – Том 13. – Вип. 6.– С. 156-163.

11. П’яткова А. В. Просторове моделювання водної ерозії ґрунту як основа наукового обґрунтування раціонального використання ерозійно-небезпечних земель [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / А. В. П’яткова; Одеський державний екологіний університет. – Одеса, 2011. – 20 с.; 3 с. ил. – Библиогр.: с. 18. – 100 прим.

12. Светличный А. А. Географические информационные системы: технология и приложения. Монография [Текст] / А. А. Светличный, В. Н. Андерсон, С. В. Плотницкий. – Одесса: Астропринт, 1997. – 196 с.; 8 с. ил. – Библиогр.: с. 119-126. – 500 экз. – ISBN 5-10-003131-X.

13. Светличный А. А. Пространственное моделирование склонового стокообразования [Текст] / А. А. Светличный, И. А. Светличная // Водные ресурсы, 2001. – Том 28. – № 4. – C. 424-433.

14. Светличный А. А. Пространственное моделирование гидрологических и эрозионных процессов на основе технологии ГИС [Текст] / А. А. Светличный // Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища – 2002, частина 2. – Одеса, 2003. – С. 129-134.

15. Светличный А. А. Пространственное моделирование водной эрозии как основа оптимизации использования эрозионно-опасных земель [Текст] / А. А. Светличный, А. В. Иванова // Интенсификация, ресурсосбережение и охрана почв в адаптивно-ландшафтных системах земледелия. Сборник докладов Международной научно-практической конференции, ГНУ ВНИИЗиЗПЭ, 10-12 сентября 2008 года. – Курск, 2008. – C. 609-614.

16. Светличный А. А. Эрозиоведение и геоинформационные технологии [Текст] / А. А. Светличный // Теоретические и прикладные проблемы современной географии. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти Г.И.Швебса, 3-5 июня 2009 г. в г. Одессе: Одесса: Изд-во ВМВ, 2009. – С. 170-172.

17. Світличний О. О. Кількісна оцінка хаpактеpистик схилового еpозійного пpоцесу і питання оптимізації викоpистання еpозійно-небезпечних земель [Текст] / О. О. Світличний: автоpеф. дисс. … докт. геогp. наук: 11.00.11. – Одеса: Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова 1995. – 47 с.; 3 с. іл. – Бібліогр.: с. 44-46. – 100 экз.

18. Світличний О. О. Просторове моделювання і розробка систем підтримки рішень на базі ГІС [Текст] / О. О. Світличний // Теорія, технологія та впровадження ГІС (ГІС форум). Київ, 1997. – С. 19-20.

19. Світличний О. О. Геоінформаційні технології в природокористуванні: проблема просторових даних [Текст] / О. О. Світличний, С. В. Плотницький // Геоінформатика, 2002. – № 4. – С. 41-47.

20. Світличний О. О. Принципи просторового моделювання гідрометеорологічних умов зливового змиву грунту [Текст] / О. О. Світличний, А. В. Іванова // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – 2003. – Том 8. – Випуск 5. – С. 77-82.

21. Світличний О О. Основи геоінформатики: навчальний посібник для вищ. навч. закладів [Текст] / О. О. Світличний, С. В. П лотницький / За заг. ред. О. О. Світличного. – 1-г е вид. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 296 с.; 58 с. іл. – Бібліогр.: с. 290-295. – 1000 прим.– IBSN 966-680-234-1.

22. Світличний О О. Основи геоінформатики: навчальний посібник для вищ. навч. закладів [Текст] / О. О. Світличний, С. В. П лотницький / За заг. ред. О. О. Світличного. – 2-ге вид. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 294 с.; 58 с. іл.– Бібліогр. с. 290-294. – 1000 прим. – ISBN 978-966-680- 413-9.

23. Світличний О. О. Оцінка небезпеки нітратного забруднення поверхневих і грунтових вод [Текст] / О. О. Світличний // Регіональний збірник матеріалів за міжнародним проектом EU.WATER “Міжнародне інтегроване управління водними ресурсами в сільському господарстві для забезпечення Європейського контролю над надзвичайними ситуаціями у сфері водних ресурсів”. – Одеса: ОНПУ. – 2012. – С. 6-16.

24. Швебс Г.И. Кадастровые геоинформационные системы – как основа экологического и социально-экономического обоснования региональных схем природопользования [Текст] / Г. И. Швебс, А. А. Светличный, С. В. Плотницкий, И. Г. Васильев, О. Г. Мулик // Экологическое и социально-экономическое обоснование региональных схем природопользования. – Минск, 1993. – С. 25-27.

25. Швебс Г. И. ГИС-технологии рассмотрения геоэкологических вопросов [Текст] / Г. И. Швебс // Материали науково-практичного семінару з геоінформаційних систем. – К., 1994. – С. 60-65.

26. Швебс Г. И. Агроэкологический мониторинг и его почво эрозионный блок [Текст] / Г. И. Швебс, Т. Н. Безверхнюк, А. Г. Швебс // Rezumatele Comunicarilor conferintei internationale practico-stiintifice “Eroziunea solurilor si metodele de combatere”. – Chisinau, 1995. – С. 89-90.

27. Швебс Г. И. Агроландшафтное картографирование с использованием ГИС-технологии [Текст] / Г. И. Швебс, С. В. Плотницкий, Г. П. Пилипенко, Т. Н. Безверхнюк // Тези доповідей Третьої Всеукраїнської конференції з геоінформаційних технологій “Теорія, Технологія, Впровадження ГІС”. – Київ, 1997. – С. 4-5.

28. Шуйський Ю. Д. До питання про природу Дністровського лиману на узбережжі Чорного моря [Текст] / Ю. Д. Шуйський, Н. О. Березницька, Л. В. Гижко, О. Б. Муркалов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 5. – С. 27 – 39.

29. De Roo A .P. J. LISEM: A physically-based hydrological and soil erosion model incorporated in a GIS [Теxt] / A .P. J. De Roo, C. G. Wesseling, N. H. D. T. Cremers, R. J. E. Offermans, C. J. Ritserma, K. Van Oostindie; J. J. Harts, H. F. L. Ottens, H. J. Scholten (eds) // EGIS / MARY’94 Conference Procidings. – Utrecht/ Amsterdam : EGIS Foundation, 1994. – P. 207-216.

30. Reveal more value in your data with location analytics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/reveal-more-value.pdf%29.

31. Shvebs H. I. The GIS Technology scheme of the optimization of society and nature Interaction [Теxt] / H. I. Shvebs; J. J. Harts, H. F. L. Ottens, H. J. Scholten (eds) // EGIS’93 Conference Proceedings, vol. 1. Utrecht-Amsterdam: EGIS Foundation, 1993. – P. 1619-1620.

32. Shvebs H. I. Rational land utilization, conservation and monitoring on the basis of GIS technology [Тext] / H. I. Shvebs // Collection of articles by Ukrainian members of European Society for Soil Conservation. – Kharкov, 1993. – P. 29-34.

33. Shvebs H. I. Elaboration of decision support system for optimization of land resources, using GIS [Теxt] / H. I. Shvebs, A. A. Svetlitchnyi, S. V. Plotnitsky; J. J. Harts, H. F. L. Ottens, H. J. Scholten (eds) // EGIS/ MARI’94 Conference Proceedings. – Utrecht-Amsterdam: EGIS Foundation 1994. – P. 1876-1883.

34. SPARTACUS: Spatial redistribution of radionuclides within catchments: development of GIS-based models for decision support system. EC Contract No. IC15-CT98-0215. Final Report [Теxt] // М. van der Perk, A. A. Svetlitchnyi, J. W. den Besten, and A. Wielinga (eds). - Utrecht: Utrecht University, 2000. – 165 p.; 83 c. ил. – Библиогр.: с. 157-164.

35. Svetlichnyi A. Object-oriented approach in designing optimal agrolandscape based upon GIS [Теxt] / A. Svetlichnyi, I. Yegorkin, H. Shvebs, F. Lisetsky; J. J. Harts, H. F. L. Ottens, H. J. Scholten (eds) // EGIS’92 Conference Proceedings, vol. 1. EGIS Foundation, Utrecht-Amsterdam, 1992. – P. 423-430.

36. Svetlitchnyi A. A. Spatial distribution of soil moisture content within catchments and its modelling on the basis topographic data [Теxt] / A. A .Svetlitchnyi, S. V. Plotnitsky, O. Y. Stepovaya // Journal of Hydrology. – 2003. – № 277. – P. 50-60.

37. Svetlitchnyi A. A. Agroecological monitoring and problems of its informational insurance [Теxt] / A. A. Svetlitchnyi, H. I. Shvebs, S. V. Plotnitskyi, I. G. Vasiliev // Geographical Information. From Research to Application through Cooperation, vol. 1. / M. Rumor, R. McMillan, H. F. L. Ottens (eds), IOS Press, 1996. – Р. 346-349.

Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.