DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.1(24).60061

БІОЦЕНОЗ ХАРОВИХ ВОДОРОСТЕЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРИБЕРЕЖНИХ ЕКОСИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ТЕНДРІВСЬКОЇ І ЯГОРЛИЦЬКОЇ ЗАТОК ЧОРНОГО МОРЯ)

Д. Д. Королєсова

Анотація


У даній роботі узагальнено опубліковані дані щодо поширення та динаміки кількісних показників фітоценозу харових в мілководних затоках ПЗЧМ. Мілководні затоки та лимани Чорного моря є вкрай специфічними водоймами, а акваторії, що досліджуються у даній роботі ще й мають високий  природохранний статус. На підставі власних даних охарактеризовано якісний і кількісний склад фітоценозу харових водоростей в Ягорлицькій та Тендрівській затоках Чорного моря. Наведено дані щодо видового складу і таксономічної структури зооперіфітону та макрозообентосу в складі біоценозу харових. Проаналізовано рівень біорізноманіття та трофологічна структура угруповання безхребетних тварин, приуроченого до заростей харових водоростей. Обговорюються питання значення харових як харчового ресурсу і субстрату для різних груп тварин.


Ключові слова


біоценоз харових водоростей; затоки та лимани; зооперіфітон; водні екосистеми; структура угрупування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Borisova, Ye. V., Tkachenko, F. P. (2008), Materialy k flore Charales yugo-zapada Ukrainy [Materials to flora Charales of the southwest of Ukraine], Algologiya, vol. 18, No 3, pp. 287-298.

Yeremenko, T. I. (2001), Genezis i sovremennye cherty sostoyaniya makrofitobentosa v severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Genesis and modern lines of a condition macrofitobentos in a northwest part of Black sea], Naukovі zapiski Ternopіlskogo pedunіversitetu, No 3 (14), pp. 129-131.

Yeremenko, T. I., Minicheva, G. G. (1992), “Strukturno-funktsionalnaya kharakteristika donnoy rastitelnosti Yagorlytskogo zaliva” [“The Structurally functional characteristic of ground vegetation of the Jagorlytsky gulf”], Natural complexes of the Black Sea state biospheric reserve, V. – K. : Nauk. dumka, 161 p.

Zernov, S. A. (1908), Otchet o komandirovke v severo-zapadnuyu chast Chernogo morya dlya izucheniya fauny i sobiraniya kollektsii zoologicheskogo muzeya AN [The report on business trip in a northwest part of Black sea for studying of fauna and collecting of a collection of zoological museum АН], The Year-book of a zoological museum, vol. 13, 256 p.

Kalugina-Gutnik. A. A. (1975), Makrofitobentos Chernogo morya [Macrofitobentos of the Black sea], K. : Nauk.dumka, 248 p.

Kireeva, M. S., Shchapova, T. F. (1939), Donnaya rastitelnost vostochnogo berega Kaspiyskogo morya [Ground vegetation of east coast of Caspian sea], Bjuleten of the Moscow society of verifiers of the nature, No 48, pp. 32-49.

Korolesova, D. D. (2011), Bespozvonochnye, priurochennye k zaroslyam kharovykh (Charales) vodorosley v Tendrovskom zalive [The invertebrates dated for thickets харовых (Charales) of seaweed in the Tendrovsky gulf], Naukovі chitannya, prisvyachenі dnyu nauki. Khersonska gіdrobіologіchna stantsіya NAN Ukraїni,

Kherson: PP Vishemirskiy V.S., 118 p.

Makkaveeva, Ye. B. (1979), Bespozvonochnye zarosley makrofitov Chernogo morya [Invertebrates of thickets of the macrofit Black sea], Kiev: Naukova dumka, 227 p.

Maslov, I. I. (2001), Makrofitobentos Tamanskogo zaliva (Kerchenskiy proliv) [Macrofitobentos the Tamansky gulf (Kerch strait)], Visnik Luganskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu im. Tarasa Shevchenko, № 11(43), pp. 50-55.

Milchakova, N. A., Aleksandrov, V. V. (1999), Donnaya rastitelnost nekotorykh rayonov limana Donuzlav (Chernoe more) [Bottom-dwelling vegetation of some areas of estuary Donuzlav (Black sea)], Sea ecology. No 49, pp. 68-71.

Morozova-Vodyanitskaya, N. V. (1936), Opyt kolichestvennogo ucheta donnoy rastitelnosti V Chernom more [Experience of the quantitative account of bottom-dwelling vegetation In Black sea], Works of the Sevastopol biological station, vol V, pp. 45-53.

Morozova-Vodyanitskaya, N. V. (1959), Rastitelnye assotsiatsii v Chernom more [Plant associations in Black sea], Works of the Sevastopol biological station, vol. XI, pp. 3-28.

Panteleev, P. A. (1999), O roli iskhodnoy aksiomy v zoologicheskikh issledovaniyakh [About a role of an initial axiom in zoological researches], The zoology Bulletin, vol.33. No 3, pp.103-109.

Pauli, V. L. (1927), Materialy k poznaniyu biotsenozov Yegorlytskogo zaliva [Stuffs to knowledge of biocenoses of the Egorlytsky gulf], Works of Vseukrainsky State Chernomoro-Azov Scientifically-trade Experimental station, vol. II, v. 2, pp. 63-75.

Pogrebnyak, I. I. (1953), Donnaya rastitelnost Dnestrovskogo limana i nizovya Dnestra [Bottom-dwelling vegetation of Dnestrovsky estuary and lower reaches of Dnestr], Stuffs on hydrobiology and fishery of Northwest Black Sea Coast, K., No 2, pp. 64 – 74.

Pogrebnyak. I. I. (1965), Donnaya rastitelnost limanov severo-zapadnogo Prichernomorya i sopredelnykh im akvatoriy Chernogo morya [Bottom-dwelling vegetation of estuaries of northwest Black Sea Coast and adjacent it of water areas of Black sea], The Extended abstract of Doctor’s thesis, Odesa, 31p.

Pogrebnyak, I. I., Ostrovchuk, P. P. (1973), Fitotsenozy myagkikh gruntov severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Phytocenosis of soft soils of a northwest part of Black sea], Stuffs of the All-Union symposium on a level of scrutiny of Black and Mediterranean seas, to use and preservation of their resources, pp.145-147.

Pupkov, V. A. (1980), Zoobentos Yagorlytskogo i Tendrovskogo zalivov i ego rol v pitanii vodoplavayushchikh ptits Chernomorskogo gosudarstvennogo zapovednika [Zoobenthos of Jagorlytsky and Tendrovsky gulfs and its role in a food of waterfowls of the Black Sea national park], Scientific funds CHBZ. The manuscript, 92 p.

Rubinshteyn, I. G. (1991), “Otchet o NIR Rybokhozyaystvennyy razdel TEO okhrany zalivov Chernogo morya ot zagryazneniya DVS i stochnymi vodami v zone Krasnoznamyanskoy orositelnoy sistemy Khersonskoy oblasti (Nauchnye fondy ChBZ, Inv. №178)” [“The report on NIR Rybohozjajstvennyj partition of the FEA SIBILITY REPORT of preservation of gulfs of Black sea from contamination ДВС and sewage in a region of Krasnoznamjansky sprinkling system of the Kherson area”], Kerch: Manuscript YuGNIRO, pp. 8-36.

Sadogurskiy, S. Ye. (2002), Novi mistseznakhodzhennya kharovykh vodorostey na Kryms’komu pivostrovi [New locations of Charales algae water-plants are on the Crimean peninsula], The Ukrainian botanic magazine, No 59 (2), pp. 179-184.

Sadogurskiy, S. Ye. (2006), Makrofitobentos vodoemov ostrova Tuzla i prilegayushchikh morskikh akvatoriy (Kerchenskiy proliv) [Macrofitobentos reservoirs of island Tuzla and adjoining sea water areas (Kerch strait)], Algologija. No 16 (3), pp. 337-354.

Sadogurskiy, S. Ye. (2009), Flora i rastitelnost akvatoriy filiala Krymskogo prirodnogo zapovednika Lebyazhi ostrova (Chernoe more): sovremennoe sostoyanie i puti sokhraneniya [Flora and vegetation of water areas of branch of the Crimean connatural reserve Swan islands (Black sea): a current state and conservation paths], Zapovіdna sprava v Ukraїnі, No 15 (2). pp. 41-50.

Tkachenko, P. V. (1997), Ryby: Letopis prirody Chernomorskogo biosfernogo zapovednika. – Nauchnye fondy Chernomorskogo biosfernogo zapovednika [Fish: annals of the nature of the Black Sea biosphere reserve. – scientific funds of the Black Sea biosphere reserve], 159 p.

Tkachenko, F. P., Kovtun, O. O. (2004), Novi znakhidky makrofitiv u Ty`ligul`s`komu ly`mani Chornogo morya [New finds macrofit in Tiligulsky estuary of Black sea], Vіsnik Kharkіvskogo agrarnogo unіversitetu. No 1(4), pp. 108-115.

Tkachenko, F. P., Maslov, I. I. (2002), Morskoy makrofitobento Chernomorskogo biosfernogo zapovednikayu [Sea macrofitobentos the Black Sea biosphere reserve], Sea ecology, vol. 62, pp. 34-40.

Chernyakov, D. O., Tkachenko, P. V. (2003), Suchasni problemy` zberezhennya pry`rodno-akval`ny`kh kompleksiv Tendrivs`koyi ta Yagorly`cz`koyi zatok [Modern problems of conservation nature-akval complexes of Tendrovsky and Jagorlytsky gulfs], Mat. nauk. konf., prisvyachennoї 50-rіchchyu Khersonskoї gіdrobіologіchnoї stantsії, Kherson: Ailant, pp. 221-229

Albertoni, E. F.; Palma-Silva, C., de Assis Esteves, F. (2001), Macroinvertebrates associated with Chara in a tropical coastal lagoon (Imboassica lagoon, Rio de Janeiro, Brazil), Hydrobiologia, Kluwer Academic Publishers, 457, pp. 215-224.

Blindow, I., Dietrich, J., Mollmann, N., Schubert, H. (2003), Growth, photosynthesis and fertility of Chara aspera under different light and salinity conditions, Aquat. Bot., No 76(3). pp. 213-234

Chernyakov, D. A. (1998), The influence of different winter meteorological conditions on succession processes in the Tendrovsky and Egorlitsky bays: Management and conservation of the northen-western Black sea coast: Proceedings of the EUCC international symposium (Odesa, 1998), Odesa: Astroprint, pp. 43-47.

Espinar, J. L., García, L. G. (2002), Submerged macrophyte zonation in a Mediterranean salt marsh: a facilitation effect from established helophytes? Journal of Vegetation Science, vol. No 13, pp. 831-840.

Kufel, L., Kufel, I. (2002), Chara beds acting as nutrient sinks in shallow lakes―a review, Aquatic Botany, vol.72, pp.249-260.

Palma-Silva, F., Edelti, A., Francisco, E. (2002), The role of Charophytes primary production in a coastal lagoon subjected to human impacts (RJ, Brazil), Acta Limnologica Brasile, No 14, pp. 59-62.

Schmieder, K., Werner, S., Bauer, H. (2006), Submersed macrophytes as a food source for wintering waterbirds at Lake Constance, Aquatic Botany, No 84, pp. 245-250.

.Stanevicus, V., Svazas, S., Raudonikis, L., Grazulevicius, G. (2010), Staging and moulting concentrations of the common Pochard (Aythya ferina) in lithuania, Acta Zoologica Lituanica. vol. 18, No 4, pp. 273-282


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Борисова Е. В. Материалы к флоре Charales юго-запада Украины [Текст] / Е. В. Борисова, Ф. П. Ткаченко // Альгология. – 2008. – Т. 18. – № 3. – С. 287-298.

2. Ерёменко Т. И. Генезис и современные черты состояния макрофитобентоса в северо-западной части Чёрного моря [Текст] / Т. И. Ерёменко // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. – 2001. – 3(14). – С. 129-131.

3. Ерёменко Т. И. Структурно-функциональная характеристика донной растительности Ягорлыцкого залива [Текст] / Т. И. Ерёменко, Г. Г. Миничева // Природные комплексы Черноморского государственного биосферного заповедника (Отв. ред. Таращук С. В.). – К. – Наук.думка. – 1992. – 161с.

4. Зернов С. А. Отчёт о командировке в северо-западную часть Чёрного моря для изучения фауны и собирания коллекции зоологического музея АН. [Текст] / С. А. Зернов // Ежегодник зоологического музея. – 1908. – Т.13. – 256 c,

5. Калугина-Гутник А. А. Макрофитобентос Чёрного моря [Текст] / А. А. Калугина-Гутник. – К.: Наук. думка, 1975. – 248 с.

6. Киреева М. С. Донная растительность восточного берега Каспийского моря [Текст] / М. С. Киреева, Т. Ф. Щапова // Бюлетень Московского общества испытателей природы. – 1939. – 48. – С. 32-49.

7. Королесова Д. Д. Беспозвоночные, приуроченные к зарослям харовых (Charales) водорослей в Тендровском заливе [Текст] / Д. Д. Королесова // Наукові читання, присвячені дню науки. Херсонська гідробіологічна станція НАН України. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2011. – 118 с.

8. Маккавеева Е. Б. Беспозвоночные зарослей макрофитов Чёрного моря [Текст] / Е. Б. Маккавеева. – Киев: Наукова думка. – 1979. – 227 c.

9. Маслов И. И. Макрофитобентос Таманского залива (Керченский пролив) [Текст] / И.И. Маслов // Вiсник Луганського державного педагогiчного унiверситету iм. Тараса Шевченко. – 2001. – № 11(43). – С. 50- 55.

10. Мильчакова Н. А., Александров В. В. Донная растительность некоторых районов лимана Донузлав (Чёрное море) [Текст] / Н.А. Мильчакова, В.В. Александров // Экология моря. – 1999. – 49. – С. 68-71.

11. Морозова-Водяницкая Н. В. Опыт количественного учёта донной растительности В Чёрном море [Текст] / Н. В. Морозова-Водяницкая // Труды Севастопольской биологической станции. – 1936. – Том V. – С. 45-53.

12. Морозова-Водяницкая Н. В. Растительные ассоциации в Чёрном море [Текст] / Н. В. Морозова-Водяницкая // Труды Севастопольской биологической станции. – 1959. – Том XI. – С. 3-28.

13. Пантелеев П. А. О роли исходной аксиомы в зоологических исследованиях [Текст] / П. А. Пантелеев // Вестник зоологии. ― 1999. ― Т. 33. №3. ― С.103-109.

14. Паули В. Л. Материалы к познанию биоценозов Егорлыцкого залива [Текст] / В. Л. Паули // Труды Всеукраинской Государственной Черноморо-Азовской Научно-Промысловой Опытной Станции. – 1927. – т II, в.2. – С. 63-75.

15. Погребняк И. И. Донная растительность Днестровского лимана и низовья Днестра [Текст] / И. И. Погребняк // Мат. по гидробиол. и рыболов. Северо-западного Причерноморья. – К. – 1953. – Вып. 2. – С. 64 – 74.

16. Погребняк И. И. Донная растительность лиманов северо-западного Причерноморья и сопредельных им акваторий Чёрного моря [Текст]: автореф. дис…. докт. биол. наук / И. И.огребняк. – Одесса, 1965. – 31с.

17. Погребняк И. И. Фитоценозы мягких грунтов северо-западной части Чёрного моря [Текст] / И. И. Погребняк, П. П. Островчук // Материалы Всесоюзного симпозиума по изученности Чёрного и Средиземного морей, использованию и охране их ресурсов. – 1973. – С.145-147

18. Пупков В. А. Зообентос Ягорлыцкого и Тендровского заливов и его роль в питании водоплавающих птиц Черноморского государственного заповедника: научные фонды ЧБЗ [Текст] / В. А. Пупков– 1980. – 92 с.

19. Рубинштейн И. Г. Отчёт о НИР Рыбохозяйственный раздел ТЭО охраны заливов Чёрного моря от загрязнения ДВС и сточными водами в зоне Краснознамянской оросительной системы Херсонской области: рукопись ЮГНИРО [Текст] / И. Г. Рубинштейн. – Керчь: Научные фонды ЧБЗ, инв. №178. – 1991. – С. 8-36.

20. Садогурский С. Е. Нові місцезнаходження харових водоростей на Кримському півострові [Текст] / С. Е. Садогурский // Український ботанічний журнал. – 2002. – 59 (2). – С. 179-184.

21. Садогурский С. Е. Макрофитобентос водоемов острова Тузла и прилегающих морских акваторий (Керченский пролив) [Текст] / С. Е. Садогурский // Альгология. – 2006. – 16 (3). – С. 337-354.

22. Садогурский С. Е. Флора и растительность акваторий филиала Крымского природного заповедника Лебяжьи острова (Черное море): современное состояние и пути сохранения [Текст] / С. Е. Садогурский // Заповідна справа в Україні. – 2009. – 15 (2). – С. 41-50.

23. Ткаченко П. В. Рыбы: летопись природы Черноморского биосферного заповедника [Текст] / П. В. Ткаченко // Научные фонды Черноморского биосферного заповедника /– 1997. – С. 159.

24. Ткаченко Ф. П. Нові знахідки макрофітів у Тилігульському лимані Чорного моря [Текст] / Ф. П. Ткаченко, О. О. Ковтун // Вісник Харківського аграрного університету. – 2004. – 1(4). – С. 108-115.

25. Ткаченко Ф. П. Морской макрофитобентос Черноморского биосферного заповедникаю [Текст] / Ф. П . Ткаченко, И. И. Маслов // Экология моря. – 2002. – вып.62. – С.34-40.

26. Черняков Д. О. Сучасні проблеми збереження природно-аквальних комплексів Тендрівської та Ягорлицької заток [Текст] / Д. О. Черняков, П. В. Ткаченко // Мат. наук.конф., присвяченної 50-річчю Херсонської гідробіологічної станції. – Херсон: Айлант, 2003. – C.221-229.

27. Albertoni E. F. Macroinvertebrates associated with Chara in a tropical coastal lagoon (Imboassica lagoon, Rio de Janeiro, Brazil) [Text] / E.F. Albertoni; C. Palma-Silva, de Assis F. Esteves // Hydrobiologia, Kluwer Academic Publishers. – 2001. – 457. – Р. 215-224.

28. Blindow I. Growth, photosynthesis and fertility of Chara aspera under different light and salinity conditions [Text] / I. Blindow, J. Dietrich, N. Mollmann, H. Schubert // Aquat. Bot. – 2003. – 76(3). – Р. 213-234

29. Chernyakov D.A. The influence of different winter meteorological conditions on succession processes in the Tendrovsky and Egorlitsky bays: Management and conservation of the northen-western Black sea coast: Proceedings of the EUCC international symposium (Odessa, 1998) / D.A. Chernyakov. – Odessa: Astroprint. – 1998. – Р. 43-47.

30. Espinar J.L. Submerged macrophyte zonation in a Mediterranean salt marsh: a facilitation effect from established helophytes? / J.L. Espinar, L.G. García // Journal of Vegetation Science. – Vol. 2002. № 13. – Р. 831-840.

31. Kufel L. Chara beds acting as nutrient sinks in shallow lakes―a review [Text] / L. Kufel, I. Kufel // Aquatic Botany. – 2002. – Vol.72 – Р. 249-260.

32. Palma-Silva F. The role of Charophytes primary production in a coastal lagoon subjected to human impacts (RJ, Brazil) [Text] / F. Palma-Silva, A. Edelti, E. Francisco // Acta Limnologica Brasile. – 2002. – 14. – Р. 59-62.

33. Schmieder K. Submersed macrophytes as a food source for wintering waterbirds at Lake Constance [Text] / K. Schmieder, S. Werner, H. Bauer // Aquatic Botany. – 2006. – 84. – Р. 245-250.

34. .Stanevicus V. Staging and moulting concentrations of the common Pochard (Aythya ferina) in lithuania [Text] / V. Stanevicus, S. Svazas, L. Raudonikis, G. Grazulevicius // Acta Zoologica Lituanica. – 2010. – Vol. 18. № 4. – Р. 273-282.

Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.