ДОСЛІДЖЕННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ ЕРОЗІЙНИХ ВТРАТ ҐРУНТУ

О. О. Світличний, А. В. П’яткова

Анотація


Дана характеристика основних напрямків ерозієзнавчих досліджень на кафедрі фізичної географії і природокористування ОНУ імені І. І. Мечникова, починаючи з 70-х років минулого сторіччя. Проаналізовані основні результати, отримані в рамках цих напрямків під керівництвом доктора географічних наук, професора Г. І. Швебса і у сучасний період. Виділений провідний напрямок сучасних досліджень водної ерозії грунтів на кафедрі.


Ключові слова


водна ерозія ґрунтів; математичне моделювання; розрахунки; раціональне землекористування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Dolgilevich, M. I., Zykov, M. I., Shvebs, H. I. (1992), Nauchnye osnovy prognozirovaniya i preduprezhdeniya erosionnyh protsessov [The scientific bases of prognostication and the system of warning of erosion processes], Moscow-Volgograd: Kolos, 147 p.

Dolgilevich, M. I., Zykov, M. I., Shvebs, H. I. (1993), Erosia i metody bor’by s ney [Erosion and measures of its control], Volgograd: Urozhay, 250 p.

DSTU 7081:2009. Erosiya gruntu. Dopustymi normy (2010) [DSTU 7081:2009. Soil erosion. Acceptable standards], Kyyiv: Derzhpozhivstandart Ukrainy, 12 p.

Eliseeva, E. V. (1993), Analis i modelirovaniye obshchih printsipov eksohennyh form rel’efa [The analysis and modeling of the general principles of exogenous relief forms], Extended abstract of Doctor’s thesis, Kyyiv: Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine, 34 p.

Zonal’ni metodychni rekomendatsiyi iz zakhystu hruntiv vid eroziyi (2010) [Zonal guidelines on protection from soil erosion], Kharkiv: Natsional’nyy naukovyy tsentr «Instytut gruntoznavstva ta ahrokhimiyi imeni O. N. Sokolovs’koho, 148 p.

Igoshin, N. I. (1982), Otsenka faktorov livnevogo smyiva pochv yugo-zapada Ukrainyi i Moldavii dlya obosobosnovaniya protivoerozionnogo proektirovaniya [The estimation of storm soil erosion factors of southwest Ukraine and Moldova for substantiation anti-erosion designing], Extended abstract of candidate’s thesis, Odessa, OHMI, 22 p.

Igoshin, N. I., Sizov, V. A., Khan, K. Yu., Kirichenko, V. I. (1985), “Opredelenie protivoerozionnoy ustoychivosti pochv metodom iskusstvennogo dozhdevaniya” [“Determination of anti-erosion stability of soils by the method of artificial raining”], Erodirovannyie pochvyi i povyishenie ih plodorodiya, Novosibirsk: Nauka, pp. 105-108.

Issledovaniya irrigatsionnoy erozii pri polive dozhdevaniem v zone III ocheredi stroitelstva Severo-Kryimskogo kanala i rekomendatsii po protivoerozionnyim meropriyatiyam (1982) [Studies irrigation erosion under irrigation sprinkler in the zone of the third stage of construction of the North-Crimean Chanal and recommendations on the anti-erosion measures], the report of the research work], sc. advisers Svetlitchnyi, A. A., Igoshin, N. I., Dep. VNTITsentr, №81102806, 131 p.

Kashtanov, A. N., Lisetskiy, F. N., Shvebs, H. I. (1994), Osnovyi landshaftno-ekologicheskogo zemledeliya [Fundamentals of landscape ecological agriculture], Moscow: Kolos, 128 p.

Sytnyk, V. P., Bezuhlyy, M. D., Zaryshnyak, A. S. etc. (2008), Kontseptsiya okhorony hruntiv vid eroziyi v Ukrayini [The concept of soil erosion in Ukraine], Kharkiv: Natsional’nyy naukovyy tsentr «Instytut gruntoznavstva ta ahrokhimiyi imeni O. N. Sokolovs’koho, 60 p.

Lisetskiy, F. M. (1994), Prostranstvenno-vremennaya organizatsiya i pochvozaschitnoe obustroystvo agrolandshaftov [Spatio-temporal organization of agricultural landscapes and soil improvement], Extended abstract of Doctor’s thesis, Odessa: Odessa State I. I. Mechnikov’s University, 34 p.

Lisetskiy, F. M., Svetlitchnyi, A. A., Chorny, S. G. (2012), Sovremennyie problemyi eroziovedeniya [The modern problems of soil erosion science], Belgorod: Konstanta, 456 p.

Methodological guidelines for modeling stormwater erosion processes using artificial sprinkling (1980) [Metodicheskie ukazaniya po modelirovaniyu protsessov livnevoy erozii s ispolzovaniem iskusstvennogo dozhdevaniya], Moscow: VASKHNIL, 71 p.

Naukovi ta prykladni osnovy zakhystu hruntiv vid eroziyi v Ukrayini (2010) [Scientific and practical bases to protect the soil from erosion in Ukraine], eds. Bolyuk, S. A., Tovazhnyans’kyy, L. L., Kharkiv: NTU «KhPI», 460 p.

Prokopenko, S. S. (1986), Otsenka srednego godovogo vesennego smyiva pochvyi dlya territorii Dobryanskoy orositelnoy sistemyi [Estimate of the average annual spring soil loss for the Dobrianka irrigation system area], Proceedings of the conference “The complex of priority and promising scientific and practical tasks for reclamation measures in the southern Ukraine”, Kherson, pp. 70-71.

Pyatkova, A. V. (2008), Osobennosty modelirovaniya vodnoy erosiyi s uchetom prostranstvennoy izmenchivosty eye factorov [Features of soil water erosion modeling taking into account spatial changeability of its factors], Bulletin of the Odessa National University, Series geographical and geological sciences, volume 13, issue 6, pp.156-163.

P’yatkova, A. V. (2010), Prostorova GIS-realyzovana model zlyvovogo zmyvu-akumulyatsiyi gruntu [Spatial GIS-realized model of water erosion loses and accumulation of soil], Meteorologiya, klimatologia ta gidrologiya, issue 50, part II, pp. 437-442.

P’yatkova, A. V. (2011), Prostorove modelyuvannya vodnoyi eroziyi gruntu yak osnova naukovoho obgruntuvannya ratsional’noho vykorystannya eroziyno-nebezpechnykh zemel’ [The Spatial Modelling of Water Soil Erosion as the Basis of Scientific Justification of the Rational Use of Erosion Dangerous Lands], Extended abstract of candidate’s thesis, Odessa: Odessa State Ecological University, 20 p.

Svetlitchnyi, A. A., Shvebs, H. I. (1984), Otsenka protivoerozionnoy effektivnosti pochvozaschitnyih meropriyatiy [Estimation of the effectiveness of ravine soil protection measures], Pochvovedenie, No. 7, pp. 114-121.

Svitlychnyy, O. O. (1995), Kil’kisna otsinka kharakterystyk skhylovoho eroziynoho protsesu i pytannya optymizatsiyi vykorystannya eroziyno-nebezpechnykh zemel’ [The quantitative evaluation of the characteristics of the slope erosion process and the problem of optimization of use of erosion lands], Extended abstract of Doctor’s thesis, Odessa: Odessa State I. I.Mechnikov’s University, 47 p.

Svetlitchnyi, A. A. (1999), Printsipyi sovershenstvovaniya empiricheskih modeley smyiva pochvyi [Principles of improving empirical soil loss models], Pochvovedenie, No. 8, Moscow, pp. 1015-1023.

Svetlitchnyi, A. A., Shvebs, H. I., Plotnitskiy, S. V., Kugut, V. F., Stepovaya, O. Yu. (2002), Problemyi otsenki i prostranstvennogo modelirovaniya harakteristik protivoerozionnyih svoystv pochv Lesostepi [Problems ofestimation and spatial design of descriptions of anti-erosion properties of Forest-Steppe soils], Proceedings UkrNIHMI, No. 205, pp. 162-178

Svetlitchnyi, A. A., Shvebs, H. I., Cherny, S. G. (2004), Eroziovedenie: teoreticheskie i prikladnyie aspektyi [Soil erosion science: theoretical and applied aspects], Sumy: VTD “University Book”, 410 p.

Svetlitchnyi, A. A., Cherny, S. G. (2007), Osnovy eroziyeznavstva [The basics of soil erosion science], Sumy:VTD “University Book”, 266 p.

Svetlitchnyi, A. A., Pyatkova, A. V., Plotnitskiy, S. V., Golosov, V. N., Zhidkin, A. P. (2013), Problema veryfykatsiyi prostranstvenno-raspredelennyh matematicheskih modeley vodnoy erosiyi pochv [The problem of verification of the spatially distributed mathematical models of water soil erosion], Bulletin of the Odessa National University, Series geographical and geological sciences, volume 18, issue 3, pp. 38-49.

Struktura, dynamika ta rozpodil zemel’noho fondu Ukrayiny (za stanom na 1 sichnya 2000 roku) (2000) [Structure, dynamics and distribution of land resources of Ukraine (As at January 1, 2000)], Kyyiv, 125 p.

Chorny, S. G. (1997), Teoretychni ta prykladni osnovy ratsional’noho vykorystannya hruntiv sylovykh zroshuvanykh ahro landshaftiv pivdennoho ta sukhoho stepu Ukrayiny [Theoretical and practical basis for the rational use of soil irrigated agricultural landscapes of southern and dry steppes of Ukraine], Extended abstract of Doctor’s thesis, Kyyiv: NAU, 48 p.

Shvebs, H. I. (1974), Formirovanie vodnoy erozii, stoka nanosov i ih otsenka [Formation of water erosion, sediment yield and their evaluation], Leningrad: Hydrometeoizdat, 184 p.

Shvebs, H. I. (1981), Teoreticheskie osnovyi eroziovedeniya [The theoretical foundations of soil erosion science], Kiev-Odessa: Vyshcha shkola, 223 p.

Shvebs, H. I. (1985), Konturnoe zemledelie [Contour farming], Odesa: Mayak, 56 p.

Shvebs, H. I., Svetlitchnyi, A. A., Cherny, S. G. (1988), Protivoerozionnaya stoykost pochv yuga USSR i ee izmenenie pod vliyaniem orosheniya [Anti-erosion resistance of soils of the south of the USSR and its change under the influence of irrigation], Pochvovedenie, No. 1, pp. 94-100.

Shvebs, H. I., Svetlitchnyiy, A. A., Cherny, S. G. (1993), Gidrometeorologicheskie usloviya formirovaniya livnevoy erozii pochv [The hydrometeorological conditions of formation of storm erosion], Dep. In GNTB Ukrainyi, Dep. 24.02.93, No. 261-Uk93, Kyyiv, 11 p.

“Global Assessment of Human-induced Soil Degradation (GLASOD)”. Available at: http://www.isric.org/projects/global -assessment-human-induced-soil-degradation-glasod. [Accessed 10 January 2015].

Svetlitchnyi, A. A. (1993), Mathematical modelling of erosion-accumulative process on a slope, Collection of articles by Ukrainian members of European Society for Soil Conservation, Medvedev, V. V. (ed), Kharkov, pp. 46-52.

Svetlitchnyi, A. A., Svetlichnaya, I. A., Ivanko, N. B. (1994), Spatial process based soil erosion model and GIS, Proceedings EGIS/MARI’94 Conference, Harts, J. J., Ottens, H. F. L., Scholten, H.J. (eds), Utrecht-Amsterdam: EGIS Foundation, pp. 1996-1998.

SPARTACUS: Spatial redistribution of radionuclides within catchments: development of GIS-based models for decision support systems. EC Contract No. IC15-CT98-0215. Final Report. (2000), Van der Perk, M., Svetlitchnyi, A. A., Den Besten, J. W. and Wielinga, A. (eds), Utrecht: Utrecht Centre for Environmental and Landscape Dynamics Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University, The Netherlands, 165 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Долгилевич М. И. Научные основы прогнозирования и система предупреждения эрозионных процессов [Текст] / М. И. Долгилевич, И. Г. Зыков, Г. И. Швебс. – М. : Колос; Волгоград : ВНИАЛМИ, 1992. – 147 с.

2. Долгилевич М. И. Эрозия и методы борьбы с ней [Текст] / М. И. Долгилевич, И. Г. Зыков, Г. И. Швебс. – М. : Колос; Волгоград : ВНИАЛМИ, 1993. – 250 с.

3. ДСТУ 7081:2009. Ерозія ґрунту. Допустимі норми [Текст] – [Чинний від 2011-01-01]. – Київ : Держпоживстандарт України. – 2010. – 12 с. – (Національний стандарт України).

4. Елисеева Е. В. Анализ и моделирование общих принципов развития экзогенных форм рельефа [Текст] : автореф. дис. ... докт. геогр. наук: 11.00.09 / Е. В. Елисеева.– Киев : Ин-т географии НАН Украины, 1993. – 34 с.

5. Зональні методичні рекомендації із захисту грунтів від ерозії [Текст]: – Харків: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», 2010. – 148 с. – Библиогр. : с. 109-114.

6. Игошин Н. И. Оценка факторов ливневого смыва почв юго-запада Украины и Молдавии для обоснования противоэрозионного проектирования [Текст] : автореф.

7. Игошин Н. И. Определение противоэрозионной устойчивости почв методом искусственного дождевания [Текст] / Н. И. Игошин, В. А. Сизов, К. Ю. Хан, В. И. Кириченко // Эродированные почвы и повышение их плодородия. – Новосибирск : Наука, 1985. – С. 105-108.

8. Исследования ирригационной эрозии при поливе дождеванием в зоне III-й очереди строительства Северо-Крымского канала и рекомендации по противоэрозионным мероприятиям: отчет по НИР / научн. рук. : А. А. Светличный, Н. И. Игошин. – Киев, 1982. – 133 с. – Деп. ВНТИЦентр, №81102806; 27 с. ил. – Библиогр.: с. 125-129.

9. Каштанов А. Н. Основы ландшафтно-экологического земледелия [Текст] / А. Н. Каштанов, Ф. Н. Лисецкий, Г. И. Швебс. – М. : Колос, 1994. – 128 с.; 8 с. ил. – Библиогр.: с. 119-126. – 1000 экз. – IBSN 5-10-003131-X.

10. Концепція охорони грунтів від ерозії в Україні [Текст] / В. П. Ситник, М. Д. Безуглий, А. С. Заришняк [та ін.]. – Харків : Національний науковий центр УААН «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», 2008. – 60 с. – 300 прим. – ISBN 978-966-8726-99-6.

11. Лисецкий Ф. М. Пространственно-временная организация и почвозащитное обустройство агроландшафтов [Текст] : автореф. дисс. ... докт. геогр. наук: 11.00.11 / Ф. М. Лисецкий. – Одесса : Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова, 1994. – 34 с.

12. Лисецкий Ф. Н. Современные проблемы эрозиоведения [Текст] / Ф. Н. Лисецкий, А. А. Светличный, С. Г. Черный; под ред. А. А. Светличного. – Белгород : Константа, 2012. – 456 с.; 50 с. ил. – Библиогр.: С. 405-449. – 500 экз. – ISBN 978-5-9786-0248-7.

13. Методические указания по моделированию процессов ливневой эрозии с использованием искусственного дождевания [Текст]: зб. – М.: ВАСХНИЛ, 1980. – 71 с.

14. Наукові та прикладні основи захисту грунтів від ерозії в Україні [Текст] / за ред. С. А. Болюка та Л. Л. Товажнянського. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – 460 с.; 9 с. іл.- Бібліогр.: С. 378-399. – 300 прим. – ISBN 978-966-593-820-0.

15. Прокопенко С. С. Оценка среднего годового весеннего смыва почвы для территории Добрянской оросительной системы [Текст] / С. С. Прокопенко // Комплекс первоочередных и перспективных научных и практических задач по мелиоративным мероприятиям на Юге Украины. – Херсон, 1986. – С. 70-71.

16. Пяткова А. В. Особенности моделирования пространственной изменчивости факторов водной эрозии почв [Текст] / А. В. Пяткова // Вісник ОНУ. – Серія географічні та геологічні науки.– 2008. – Том 13. – Вип. 6.– С. 156-163.

17. Пяткова А. В. Особенности моделирования водной эрозии с учетом пространственной изменчивости ее факторов [Текст] / А. В. Пяткова // Метеорологiя, клiматологiя та гiдрологiя: Мiжвiд. наук. зб. України. – 2008. – Вип. 50. – Ч. II. – С. 437-442.

18. П’яткова А. В. Просторове моделювання водної ерозії ґрунту як основа наукового обґрунтування раціонального використання ерозійно-небезпечних земель [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.11 / А. В. П’яткова. – Одеський державний екологіний університет. – Одеса, 2011. – 20 с.; 3 с. ил. – Библиогр.: с. 18.

19. Светличный А. А. Оценка противоэрозионной эффективности почвозащитных мероприятий [Текст] / А. А. Светличный, Г. И. Швебс // Почвоведение. – 1984. – № 7. – С. 114-121.

20. Свiтличний О. О. Кiлькiсна оцiнка характеристик схилового ерозiйного процесу i питання оптимiзацiї використання ерозiйно-небезпечних земель [Текст] : автореф. дисс. ... докт. геогр. наук: 11.00.11 / О. О. Свiтличний. – Одеса: Одеський державний університет ім. І. І.Мечникова, 1995. – 47 с.; 3 с. іл.  Бібліогр.: с. 44-46.

21. Светличный А. А. Принципы совершенствования эмпирических моделей смыва почвы [Текст] / А. А. Светличный // Почвоведение. – 1999. – № 8.– С. 1015–1023.

22. Светличный А. А. Проблемы оценки и пространственного моделирования характеристик противоэрозионных свойств почв Лесостепи [Текст] / А. А. Светличный, Г. И. Швебс, С. В. Плотницкий, В. Ф. Кугут, О. Ю. Степовая // Наук. праці УкрНДГМІ.– Київ, 2002. – Вип. 250. – С. 162-178.

23. Светличный А. А. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты [Текст] : / А. А. Светличный, С. Г. Черный, Г. И. Швебс. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2004. – 410 с. – Библиогр.: С. 376- 410. 56 с. ил. – 500 экз. – ISBN 966-680-170-1.

24. Світличний О. О. Основи ерозієзнавства [Текст] : підручник для студентів вузів / О. О. Світличний, С. Г. Чорний. – Суми : ВТД «Університетська книга». – 2007. – 266 с.; 19 с. iл. – Бібліогр.: с. 248-261. – 1000 прим. – ISBN 978-966-680-314-9.

25. Светличный А. А. Проблема верификации пространственно-распределенных математических моделей водной эрозии почв [Текст] / А. А. Светличный, А. В. П яткова, С. В. Плотницкий, В. Н. Голосов, А. П . Жидкин // Вісник Одеського національного університету. – Серія географічні та геологічні науки. – 2013. – Том 18. – Вип. 3. – С. 38- 48. – Библиогр.: с. 47-48.

26. Структура, динаміка та розподіл земельного фонду України (за станом на 1 січня 2000 року) [Текст]: зб. – Київ, 2000. – 125 с. – Библиогр.: с. 124.- 100 прим.

27. Чорний С. Г. Теоретичні та прикладні основи раціонального використання грунтів силових зрошуваних агро ландшафтів південного та сухого степу України : автореф. дисс. ... докт. с.-г. наук: 06.01.02 / С. Г. Чорний. – Київ: НАУ, 1997. – 48 с.

28. Швебс Г. И. Формирование водной эрозии, стока наносов и их оценка [Текст] / Г. И. Швебс. – Л. : Гидрометеоиздат, 1974. – 184 с.; 18 с. ил. – Библиогр.: с. 177-183. – 1700 экз.

29. Швебс Г. И. Теоретические основы эрозиоведения [Текст] / Г. И. Швебс. – Киев-Одесса : Вища школа, 1981. – 223 с.; 21 с. ил. – Библиогр.: с. 219-222. – 500 экз.

30. Швебс Г. И. Контурное земледелие [Текст] / Г. И. Швебс. – Одесса : Маяк, 1985. – 56 с.

31. Швебс Г. И. Противоэрозионная стойкость почв юга УССР и ее изменение под влиянием орошения [Текст] / Швебс Г. И., Светличный А. А., С. Г. Черный // Почвоведение. – 1988. – № 1. – С. 94-100.

32. Швебс Г. И. Гидрометеорологические условия формирования ливневой эрозии почв [Текст] / Г. И. Швебс, А. А. Светличный, С. Г. Черный; Деп. ГНТБ Украины. – 1993. – 11 с. – Деп. 24.02.93, № 261-Ук93.

33. Global uman GLASOD) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.isric.org/projects/global-assessment-human-induced-soil-degradation-glasod.

34. Svetlitchnyi A. A. Mathematical modelling of erosion-accumulative process on a slope [Теxt] / A. A. Svetlitchnyi, V. V. Medvedev (ed) // Collection of articles by Ukrainian members of European Society For Soil Conservation. – Kharkov, 1993. – P. 46-52.

35. Svetlitchnyi A. A. Spatial process based soil erosion model and GIS [Теxt] / A. A. Svetlitchnyi,  I. A. Svetlitchaya, N. B. Ivanko / J. J.Harts, H. F. L.Ottens, H. J. Scholten (eds) // EGIS/MARI'94 Conference Proceedings, Utrecht-Amsterdam: EGIS Foundation. – 1994. – P. 1996-1998.

36. SPARTACUS: Spatial redistribution of radionuclides within catchments: development of GIS-based models for decision support systems. EC Contract No. IC15-CT98-0215. Final Report [Теxt] / M. Van der Perk, A. A. Svetlitchnyi, J. W. den Besten and A.Wielinga (eds). – Utrecht Centre for Environmental and Landscape Dynamics Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University, The Netherlands, 2000. – 165 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.