КРИТЕРІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ГРАНИЦЬ СТРАТИГРАФІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МЕОТИЧНОГО РЕГІОЯРУСУ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ЗА ОСТРАКОДАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.1(42).282242

Ключові слова:

остракоди, меотис, комплекс, міоцен, Південь України

Анотація

Наведено узагальнені результати, отримані при виконанні державної тематики «Обгрунтування границь регіональних і місцевих стратиграфічних підрозділів фанерозою України для геологічних карт нового покоління» (ст. наук. сп.-к В. А. Коваленко, гол. геолог Л. П. Зубанєва). Встановлено критерії розпізнавання границь стратиграфічних підрозділів меотичного регіоярусу Південної України за остракодами. Для характеристики границь стратиграфічних підрозділів меотичного регіоярусу Південної України використовувались комплекси остракод: 1) за керівними видами остракод (верхній меотис-нижній понт); 2) за палеоекологічними характеристиками видів остракод (верхній сармат-нижній меотис, нижній-верхній меотис).

Посилання

Аnіstratenko, Yu., Vernigorova, Yu. V., Zosimovich, V. Yu., Knyazkova, I. L., Kovalenko, V. A, Lyuleva, S. A., Strekozov, S. N., & Chubar, Zn. V. (2006). Novye dannye po stratigrafii miocenovyh otlozhenij v bassejne r. Gruzskij Elanchik Vostochnogo Priazovya [New data on the stratigraphy of Miocene sediments in the basin of the Gruzsky Elanchik river of the Eastern Azov region]. In Zbirnyk naukovykh prts IHN NAN Ukrainy: Suchasni napriamky ukrainskoi geolochichnoi nauky (pp. 168–180). Kyiv. [in Russian].

Аnіstratenko, O. Yu., Vernigorova, Yu. V., Kovalenko, V. A, Osmanov, E. M., Ramskij, S. Ya., & Ryabokon, T. S. (2012). K biostratigrafii paleogen-neogenovyh otlozhenij Alminskoj vpadiny Kryma [On the biostratigraphy of Paleogene-Neogene deposits of the Alminskaya Depression of the Crimea]. Tektonica i stratigrafiya, (39), 96–111. [in Russian].

Vernigorova, Yu. V., Golovina, L. A., & Radionova, Ye. P. (2013). Foraminifery iz meoticheskih otlozhenij razrezov Popov Kamen ─ Holodnaya dolina, Tamanskij poluostrov. Korrelyaciya s s nannoplanktonom I diatomeyami [Foraminifera from meotic sediments of the Popov Kamen sections – Cold Valley, Taman Peninsula. Correlation with nannoplankton and diatoms]. Sbornic nauchnyh trudov Instituta geologicheskih nauk NAN Ukrainy, 6(1), 177–189. [in Russian].

Vernigorova, Yu. V., & Kovalenko, V. A. (2015). Osobennosti stratifikacii meoticheskih otlozhenij Yuga Ukrainy po ostracodam [Features of stratification of meotic deposits of the South of Ukraine by ostracods]. Dopovidi NAN Ukrayni, (6), 92–100. [in Russian].

Gozhik, P. F., Kulichenko, V. G., & Savron, E. B. (1982). Neogenovye otlozheniya Dnepro-Bugskogo limana [Neogene deposits of the Dnieper-Bug estuary]. Geologichnij zhurnal, (4), 120–126. [in Russian].

Dykan, N. I. (2009). Biostratigraficheskoe raschlenenie verhnemiocenovyh otlozhenij razresa Popov kamen (Tamanskij poluostrov, Rossiya) I paleogeograficheskie rekonstrukcii meoticheskogo bassejna po ostracodam [Biostratigraphic dissection of Upper Miocene sediments of the Popov Kamen section (Taman Peninsula, Russia) and paleogeographic reconstructions of the Meotic basin by ostracods]. Tektonica I stratigrafiya, (36), 81–99. [in Russian].

Dykan, N. I. (2016). Neogen-chetvertichnie ostracody severnoj chasti Chernogo morya [Neogene-Quaternary ostracods of the northern part of the Black Sea] (pp. 1–272). Kiev: Nacionalnaya Arademia nauk Ukrainy. [in Russian].

Karmishina, G. I., & Shnejder, G. F. (1986). Chlenistonogie. Rakoobraznye. Ostrakody. Stratigrafiya SSSR. Neogenovaya sistema [Arthropods. Crustaceans. Ostracods. Stratigraphy of the USSR. The Neogene system] (Vol. 2, pp. 289–295). Moscow: Nedra. [in Russian].

Kovalenko, V. A. (2001). Meoticheskie ostrakody razreza Yanysh-Takylskoj muldy Kercheskogo poluostrova [Meotic ostracods of the Yanysh-Takyl mulda section of the Kerch Peninsula]. Dopovidi NAN Ukrayini, (7), 117–119. [in Russian].

Kovalenko, V. A. (2007). Ponticheskie ostrakody razreza Yanysh-Takylskoj muldy Kercheskogo poluostrova [Pontic ostracods of the Yanysh-Takylsky mulda section of the Kerch Peninsula]. Dopovidi NAN Ukrayini, (5), 126–131. [in Russian].

Kovalenko, V. A., & Prisyazhnyuk, V. A. (2004). Raschlenenie ponticheskih otlozhenij s. Vinogradovka (Severnoe Prichernomore) po ostrakodam [Dismemberment of pontic deposits of Vinogradovka village (Northern Black Sea region) by ostracods]. In Problemi stratigrafiyi fanerozoyu Ukrayini (pp. 183–187). Kyiv: Nacionalna Akademiya nauk Ukrayini. Paleont. Tovaristvo. [in Russian].

Kovalenko, V. A. (2012). Miocenovye ostrakody Vostochnogo Priazovya [Miocene ostracods of the Eastern Azov region]. Dopovidi Nacionalnoyi Arademiyi nauk Ukrayini, (11), 111–119. [in Russian].

Kovalenko, V. A., & Vernigorova, Yu. V. (2014). Osobennosti stratifikacii ponticheskih otlozhenij yuga Ukrainy po ostrakodam [Features of stratification of pontic deposits of the south of Ukraine by ostracods]. Dopovidi NAN Ukrayini, (11), 95–102. [in Russian].

Kovalenko, V. A. (2016). Ostrakody pozdnemeoticheskih I ponticheskih otlozhenij Yanysh-Takylskoj muldy (Kerchenskij poluostrov). Geologo- mineralogichnij visnik KNU, (2(36)), 27–37. [in Russian].

Kovalenko, V. A. (2019). Ostracods of the Pontian Southern Ukraine and their stratigraphic significance [Ostracods of Late Miotic and Pontic deposits of the Yanysh-Takylsky mulda (Kerch Peninsula)]. Geologische and Mineralogy Bulletin of Kryvyi Rih National Universiti, (1(41)), 80–92. [in Russian]. https://doi.org/10.31721/2306-5443-2019-41-1-80-91

Kovalenko, V. A., & Zubanyeva, L. P. (2022). Kriteriyi rozpiznavannya granic stratigrafichnnih pidrozdiliv meotichnogo regioyarusa Pivdennoyi Ukrayini za ostrakodami [Criteria for recognizing the boundaries of stratigraphic divisions of the meiotic regioyarus of southern Ukraine by ostracods]. In Problemi teoretichnoyi i prikladnoyi mineralogiyi, metalogeniyi girnichodobuvnih regioniv: Materiali XIII Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi. Krivorizkij nacionalnij universitet (25–26 listopada 2022) (pp. 97–101). [in Ukrainian].

Krol, E., Slivinskaya, G. V., Tretyak, A. N., & Prisyazhnyuk, V. A. (2002). Magnitostratigrafiya pozdnemiocenovyh morskih i kontinentalnyh otlozhenij yuga Ukrainy na primere rasreza Bereznegovatoe (territoriya Vostochnogo Paratetisa [Magnetostratigraphy of Late Miocene marine and continental sediments of southern Ukraine on the example of the Bereznegovatoye section (territory of the Eastern Paratetis)]. Geofizicheskij zhurnal, 24(2), 41–50. [in Russian].

Lyulev, Yu. B. (1967). Ostrakody i stratigrafiya miocenovyh otlozhenij Yuzhnoj Ukrainy [Ostracods and stratigraphy of Miocene deposits of Southern Ukraine]: avtoref. dis. … kand. geol.-mineral. nauk (20 p.). Kiev. [in Russian].

Pevzner, M. A., Semenenko, V. N., Vangengejm, E. A., Sadchikova, T. A., Kovalenko, V. A., & Lyuleva, S. A. (2004). O morskom genezise i ponticheskom vozraste otlozhenij opornogo razresa Lyubimovka v Krymu [On the marine genesis and pontic age of the deposits of the Lyubimovka reference section in the Crimea]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyaciya, 12(5), 96–106. [in Russian].

Suzin, A. V. (1956). Ostrakody tretichnyh otlozhenij Severnogo Predkavkazya [Ostracods of tertiary deposits of the Northern Caucasus] (110 p.). Moscow: Gostoptehizdat. [in Russian].

Stratyhrafichnyi kodeks Ukrainy [Stratigraphic code of Ukraine]. (2012). (65 p.). Kyiv. [in Ukrainian].

Gradstein, Felix M, Ogg, James G., Schmits, Mark D., & Ogg, Gabi M. (2020). Geological Time Scale, 2, 1–1358. Elsevier. [in English]. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824360-2.00029-2.

Stancheva, M., (1964). Ostracoda from the Neogen in North-Western Bulgaria. Travaux sur Geologie de Bulgarie. Serie paleontology, VI, 55–130. Sofia.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-10

Як цитувати

Коваленко, В. А. (2023). КРИТЕРІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ГРАНИЦЬ СТРАТИГРАФІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МЕОТИЧНОГО РЕГІОЯРУСУ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ЗА ОСТРАКОДАМИ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 28(1(42), 117–130. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.1(42).282242

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНА, МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ ТА ПАЛЕОНТОЛОГІЯ