ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ НА ЗАБРУДНЕННЯ МІСЬКИХ ГРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ

Автор(и)

  • В. І. Тригуб Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • С. В. Домусчи Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.1(42).282237

Ключові слова:

автозаправні станції, міські ґрунти, важкі метали, екотоксикологічна оцінка

Анотація

В статті розглянуто вплив АЗС на забруднення ґрунтів м. Одеси важкими металами. Проведена оцінка екологічного стану ґрунтового покриву міста за коефіцієнтами концентрації та сумарним показником забруднення. Виявлено, що ґрунти в межах впливу досліджуваних автозаправних станцій мають значно вищий рівень накопичення ВМ у порівнянні з їх фоновим вмістом. Встановлено, що за коефіцієнтом концентрації найбільш забрудненими є ґрунти за вмістом цинку, міді, і свинцю, що складає від 100% до 50% досліджуваної території. 55% досліджуваної території за показником сумарного забруднення ґрунтів важкими металами має небезпечний рівень забруднення. Пріоритетними забруднюючими елементами, які мають найвищий рівень інтенсивності забруднення ґрунтів є цинк та мідь, що може значною мірою впливати на збільшення загальної захворюваності дітей та дорослого населення міста.

Посилання

Antropchenko, A. K., Radomska, M. M., Cherniak, L. M., & Boichenko, S. V. (2016). Otsiniuvannia potentsiinoho toksychnoho efektu vykydiv vuhlevodniv iz rezervuara typovoi AZS dlia miskoho naselennia [Assessment of the potential toxic effect of hydrocarbon emissions from the reservoir of a typical gas station for the urban population]. Naftohazova haluz Ukrainy, (2), 40–43. Retrieved from https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/37464/1/5666p.pdf [in Ukrainian].

Bilyk T. I., Shtyka, O. S., Padalka, A. O., & Tsurkan, K. O. (2009). Ekotoksylohichna otsinka zabrudnennia na svynets gruntu ta roslynnosti bilia avtotozapravnykh stantsii [Ecotoxicological assessment of lead contamination of soil and vegetation near gas stations]. Naukoyemni texnologiyi, 1–3. Retrieved from https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/5107/5401 [in Ukrainian].

Voloshyn, I. M., & Mezentseva, I. V. (2007). Tekhnohenni poliutanty ta yikhnii vplyv na poshyrennia zakhvoriuvan u Volynskii oblasti [Man-made pollutants and their impact on the spread of diseases in the Volyn region]. Visnyk Lvivskoho universytetutu. Ser. Heohrafichna, 34, 37–44. [in Ukrainian].

Hryshko, V. M., Syshchykov, D. V., Piskova, O. M., Danylchuk, O. V., & Mashtaler, N. V. (2012). Vazhki metaly: nadkhodzhennia v grunty, translokatsiia u roslynakh ta ekolohichna bezpeka [Heavy metals: entry into soils, translocation in plants and environmental safety] (306 p.). Donetsk: «Donbas». [in Ukrainian].

Datsenko, I. I. (2000). Hihiiena ta ekolohiia liudyny [Human hygiene and ecology] (247 p.). Lviv: Afisha. [in Ukrainian].

Ibragimova, E. E. (2010). Vliyanie tekhnogennogo zagryazneniya na zhiznesposobnost zhenskikh generativnikh organov i kachestvo semyan Rinus sylvestris L. [The influence of technogenic pollution on the viability of female generative organs and the quality of seeds of Pinus sylvestris L.]. Vcheni zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ym. V. Y. Vernadskoho. Seryia «Byolohyia, khymyia», 23(62), part 2, 89–95. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tehnogennogo-zagryazneniya-na-zhiznesposobnost-zhenskih-generativnyh-organov-i-kachestvo-semyan-pinus-sylvestris-l [in Russian].

Ivashchenko, T. H., & Pushkarova, I. D. (2014). Otsinka ekolohichnoho stanu terytorii Sakskoho derzhavnoho khimichnoho zavodu [Environmental assessment of soils status of Sakistate chemical plant areas]. Ekolohichna bezpeka, 1(17), 64–68. Retrieved from http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2014_1(17_1)/Pdf/64.pdf [in Ukrainian].

Kulidjanov, G. V., Holubchenko, V. F., & Avchinnikov, V. A. (2014). Gruntovi resursy Odeskoi oblasti [Soil resources of Odesa region] (48 p.). Odesa. [in Ukrainian].

Madzhd, S. M., Bovsunovs’kyy, Ye. O., & Tahachyns’ka, O. V. (2016). Naukovi metody kontrolyu yakosti gruntiv yak indykatora ekolohichnoyi nebezpeky na tekhnohenno navantazhenykh terytoriyakh [Quality control of soils as indicators of environmental hazards of urban areas by scientific methods]. Visnyk Kremenchuts’koho natsional’noho universytetu imeni Mykhayla Ostrohrads’koho, 2(1), 115–121. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu [in Ukrainian].

Maiorova, I. O. (2002). O zagryaznenii okruzhayushchei sredi megapolisov pri ekspluatatsii avtozapravochnikh stantsii i kompleksov [On the pollution of the environment of megacities during the operation of gas stations and complexes] (200 p.). Moscow: MNOIZ. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/o-zagryaznenii-okruzhayuschey-sredy-megapolisov-pri-ekspluatatsii-avtozapravochnyh-stantsiy-i-komplesov

Mohylnyi, S. M., Makhniuk, V. M., Zorina, O. V., & Horval, A. K (2018). Do pytannia hihiienichnoi bezpeky suchasnykh avtomobilnykh zapravnykh stantsii aa stupenem vplyvu yikh na zabrudnennia dovkillia [To the issue on the hygienic safety of modern motor filling stations by the level of their impact on the environment]. Dovkillia ta zdorovia, 3, 40–44. Retrieved from http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=B69C582F7EE6C6EEC22582F6003F3CE0 [in Ukrainian].

Orlov, D. S., Sadovnykova, L. K., & Lozanovskaia, Y. N. (2002). Ekolohyia y okhrana byosferi pry khymycheskom zahriaznenyy [Ecology and protection of the biosphere in case of chemical pollution] (320 p.). Moscow: Vіsh. shkola.

Rabosh, I. O., Kofanova, O. V., & Pidhornyi, A. В. (2018). Otsinka ekolohichnoho stanu terytorii avtozapravnykh stantsii, roztashovanykh poblyzu avtomahistralei [Assessment of ecological state of filling stations territories located near motorways]. Visnyk NTU «KhPI». Seriia «Novi rishennia v suchasnykh tekhnolohiiakh», 9(1285), 236–242. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/162879793.pdf [in Ukrainian].

Franchuk, H. M., & Radomska, M. M. (2009). Otsiniuvannia zabrudnennia hruntiv naftoproduktamy vnaslidok diialnosti avtozapravnykh stantsii [Assessment of soil pollution by petroleum products due to the activities of gas stations]. Visnyk NAU, 1. Retrieved from https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/article/download/1659/1651 [in Ukrainian].

Chaika, O. H., Matskiv, O. O., Stokaliuk, O. V., & Ruda, M. V. (2018). Doslidzenna vmistu vazkih metaliv u grunti na prileglih teritoriah avtozapravnih stancij [Study of heavy metals content in the soil of adjacent territories of petrol stations]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 28(10), 62–65. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/332884013_Doslidzenna_vmistu_vazkih_metaliv_u_grunti_na_prileglih_teritoriah_avtozapravnih_stancij [in Ukrainian].

Domuschy, S., Trigub, V., & Kulidjanov, E. (2022). Assessment of Soil Contamination by Heavy Metals in the Area Affected by Petrol Stations. In Sustainable Development and Global Climate Change: Proceedings of the 5th International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence (ISC SAI 2022) (pp. 51–58). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/339613162_Environmental_impact_of_fuel_stations_on_some_heavy_metal_concentrations_in_nearby_surface_crust_soils_in_urban_areas_A_case_study_of_soil_heavy_metal_contamination

Trigub, V., Domuschy, S., & Lyashkova, O. (2020). Heavy meatls in the soils of the Odessa city. Sustainable Development and Human Health (pp. 38–48). Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator».

Trigub, V., & Domuschy, S. (2022). Assessment of risk to health of the population from soil pollution by heavy metals: theoretical-methodological and ecological aspects. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(1), 152–162. Retrieved from https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/896

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-10

Як цитувати

Тригуб, В. І., & Домусчи, С. В. (2023). ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ НА ЗАБРУДНЕННЯ МІСЬКИХ ГРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 28(1(42), 68–83. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.1(42).282237

Номер

Розділ

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ