СУЧАСНИЙ СТАН ГЕОДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ЗАСАДАХ НОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО УСТРОЮ

Автор(и)

  • Л. Ю. Буяновська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. В. Григорьєв Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. В. Яворська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.2(41).268712

Ключові слова:

геодемографічні процеси, Одеський регіон, адміністративний устрій, децентралізація

Анотація

У статті розглянуто питання сучасного стану геодемографічних процесів в Одеському регіоні на засадах нового адміністративного устрою. Для досягнення вказаної мети були проведені дослідження, в результаті яких встановлено, що головними чинниками, які впливають на геодемографічні процеси в регіоні є депопуляція, яка частково компенсується позитивною міграцією. Це указує на необхідність перегляду демографічної політики в регіоні в рамках проведення реформи децентралізації.

Посилання

Біленко О. В., Горбань С. Ф. Демографічна ситуація в Україні: сучасний стан та основні проблеми. Ефективна економіка. 2022. DOI: 10.32702/2307–2105–2022.1.78

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 14.10.2022).

Джаман В. О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти: Чернівці: Рута, 2003. 392 с.

Конституція України: офіційний текст. 1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Постанова ВР України №№ 807-IX від 17.07.2020 р. «Про утворення та ліквідацію районів» (ВідомостіВерховної Ради України (ВВР), 2020, № 33, ст. 235) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807–20#Text

Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. Одеса: Астропринт, 2005. 632 с.

Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Яворська В. В. Регіоналістика: Географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Регіоналістика: Навчальний посібник. Херсон: 2015. 370 с.

Яворська В. В. Формування геодемографії як сучасного напряму географії населення. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Одеса, 2013. Том 18. Вип. 1 (17). С. 254–261.

REFERENCES

Bilenko, O.V., S.F., Horban, (2022). Demografichna situatsia v Ukraini: suchasnyi stan ta osnovni problem (Demographic situation in Ukraine: current state and main problems). Efficient economy. DOI: 10.32702/2307–2105–2022.1.78 [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine. (2022) URL: https://ukrstat.gov.ua/ (date of application: 14.10.2022). [in Ukrainian].

Jaman, V.O. (2003). (Regionalni sustemu rozselennia: Demografichni aspektu) (Regional resettlement systems: demographic aspects): Chernivtsi: Ruta. 392 p. [in Ukrainian].

Constitution of Ukraine: official text. (1996) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Decree of the Verkhovna Rada of Ukraine of 2020 No. 807- IX «On the Formation and Liquidation of Districts» (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 2020, No. 33, Article 235) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807–20#Text [in Ukrainian].

Topchiev, O. G. (2005). Suspilno-geografichni doslidzhennia: metodologisa, metodu, metoduku. (Sociogeographic research: methodology, methods, methods). Odesa: Astroprint, 2005. 632 p. [in Ukrainian].

Topchiev, O. G., Malchikova, D. S., Yavorska, V. V. (2015). Regionalistuka: Geografichni osnovu regionalnogo rozvutky i regionalnoi polituku. (Regionalism: Geographical foundations of regional development and regional policy). Study guide. Kherson: 2015. 370 p. [in Ukrainian].

Yavorska, V.V. (2013). Formyvannia geodemografii iak sychasnogo napriamy geografii naselennia. (Formation of geodemography as a modern direction of population geography). Odesa National University Herald. Geography and Geology. Vol. 18. 1 (17). P. 254–261. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Як цитувати

Буяновська, Л. Ю. ., Григорьєв , О. В., & Яворська, В. В. . (2023). СУЧАСНИЙ СТАН ГЕОДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ЗАСАДАХ НОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО УСТРОЮ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 27(2(41), 137–146. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.2(41).268712

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ