КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ АНТРОПОГЕННОГО РЕЛЬЄФУ НА УЗБЕРЕЖЖІ НЕПРИПЛИВНИХ МОРІВ ЄВРОПИ

Автор(и)

  • Ю. Д. Шуйський Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Г. В. Вихованець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. Б. Муркалов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.2(41).268703

Ключові слова:

моря Європи, узбережжя, антропогенний рельєф, різноманіття форм рельєфу, класифікація, призначення форм рельєфу, географічне розповсюдження

Анотація

В статті визначена активізація розвитку антропогенної геоморфології як одного з важливих напрямків географічної науки в Україні. Але до поточного часу у вітчизняних фундаментальних працях практично відсутня геоморфологічна класифікація антропогенних форм рельєфу в береговій зоні морів та на узбережжях в цілому. Тому суттєво гальмується подальший розвиток цього наукового напрямку, і таке становище негативно відбивається на практичних чинниках. В цій роботі викладається перша спроба щодо класифікації форм антропогенного рельєфу в межах берегової зони та в цілому узбережжя морів на регіональних прикладах Азовського, Балтійського, Чорного та Середземного морів, на підставі багаторічних натурних досліджень авторів статті. Показано різноманіття антропогенних форм рельєфу на узбережжях неприливних морів Європи. Відтак, запропоновано всі форми об'єднати спочатку в класи форм, а кожний клас – в групи за призначенням. Кожна група поділена на типи елементарних та складних форм за формою та будовою. Вони, в свою чергу, складаються із таксонів. Наведені деякі типові наочні приклади.

Посилання

Антропогенна геоморфологія / Відп. ред. Є. О. Лихачева, В. П. Палиенко, І. І. Спаська. Москва-Київ: Медіа-ПРЕСС, 2013. 416 с.

Божич П. К., Джунковский Н. Н. Морское волнение и его действие на сооружения и берега. Киев: Машстройиздат, 1949. 336 с.

Варазашвили Н. Г. Геологические процессы и явления в зоне строительства морских гидротехнических сооружений и мероприятий по улучшению ситуации. Инженерная геология. 1983. № 4. С. 54–68.

Жданов А. М. Морские берегоукрепительные сооружения. Киев: Трансжелдориздат, 1963. 76 с.

Коробова И. Я. Деформации рельефа прибрежной зоны и их влияние на заносимость подходного канала порта Клайпеда. Новые исследования береговых процессов: сб. научн. трудов / отв. ред. В. П. Зенкович. Наука, 1971. С. 90–126.

Стецюк В. В. Теорія та практика еколого-геоморфологічних досліджень в морфокліматичних зонах. Київ: Вид-во Вересень, 1998. 289 с.

Хомицкий В. В. Природоохранные аспекты береговой гидротехники. Киев: Наукова думка, 1983. 276 с.

Черноморец С. С. Обзор классификаций антропогенного рельеф. Ред. ж. Вестник МГУ. Серия география. 1987. № 5. С. 1–13.

Шуйський Ю. Д., Терранова Р., Споторно М., Брандоліні П. Природні умови формування штучних пляжів на берегах Чорного і Середземного морів. Вісник Одеського держ. унів. Природничі науки. 1998. № 2. С. 74–79.

Шуйський Ю. Д., Четін Х., Демірколь Д. Досвід використання берегозахисних споруд на північно-східних берегах Середземного моря в межах Туреччини. Вісник Одеського державного університету. Природничі науки. 1998. № 2. С. 70–73.

Шуйський Ю. Д. Типи берегів Світового океану. Одеса: Вид-во Астропринт, 2000. 480 с.

Шуйский Ю. Д. Морфология и динамика северо-восточных берегов Средиземного моря в пределах Турции. Вісник Одеського нац. університету. Серія Географічні та геологічні науки. 2007. Т. 12. Вип. 8. С. 201–220.

Шуйский Ю. Д. Портовые сооружения и их влияние на береговую зону Черного моря. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2019. Том 24. Вип. 2 (35). С. 53–83.

Horikawa, K. (1988). Nearshore Dynamics and Coastal Processes. Tokyo: Tokyo Univ. Press.

Pilkey, O.H., Wright, H.L. (1988). Seawalls versus beaches. Journal Coastal Research: Special Issue, 4, 42–64.

Walker, J.H. (1988). Artificial Structures and Shorelines. Amsterdam: Kluwer Acad. Publ.

REFERENCES

Antropogenna geomorfologіja. (2013). In. Ye. O. Lіhachova, V. P. Palіyenko, І. І. Spas'ka (Ed.). (Anthropogenic geomorphology). Kyev-Moscow: Medіa-PRESS. [in Russian].

Bozhich, P.K., Dzhunkovskij, N.N. (1949). Morskoe volnenie i ego dejstvie na sooruzhenija i berega. (Sea waves and its effect on structures and shores). Moscow: Mashstrojizdat. [in Russian].

Varazashvili, N.G. (1983). Geologicheskie processy i javlenija v zone stroitel'stva morskih gidrotehnicheskih sooruzhenij i meroprijatij po uluchsheniju situacii. (Geological processes and the phenomenon in the zone of building of marine hydrotechnical building and measures on the improvement of situation). Inzhenernaja geologija, 4. [in Russian].

Zhdanov, A.M. (1963). Morskie beregoukrepitel'nye sooruzhenija. (Marine shore protection structures). Kyev: Transzheldorizdat, 76 s. [in Russian].

Korobova, I. Ja. (1971.). Deformacii rel'efa pribrezhnoj zony i ih vlijanie na zanosimost' podhodnogo kanala porta Klajpeda. (Deformations of relief of off-shore zone and their influence on brought of approach channel of port Klaipeda.). New researches of coastal processes. In V. P. Zenkovich (Ed.). Moscow: Nauka. [in Russian].

Stetsiuk, V.V. (1998). Teoriia ta praktyka ekoloho-heomorfolohichnykh doslidzhen' v morfoklimatychnykh zonakh. (Theory and practice of ecological and geomorphological research in morphoclimatic zones.). Kyiv: Vydvo Veresen'. [in Ukrainian].

Homickij, V.V. (1983). Prirodoohrannye aspekty beregovoj gidrotehniki. (Environmental aspects of coastal hydraulic engineering). Kyev: Naukova dumka. [in Russian].

Chernomorec, S.S. (1987). Obzor klassifikacij antropogennogo rel'efa. (). Red. zh. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seria 5, Geografia, 5, 1–13. [in Russian].

Shuis'kyi, Yu.D., Terranova, R., Spotorno, M., Brandolini, P. (1998). Pryrodni umovy formuvannia shtuchnykh pliazhiv na berehakh Chornoho i Seredzemnoho moriv. (Natural conditions for the formation of artificial beaches on the shores of the Black and Mediterranean seas.). Odesa National University Herald. Natural Sciences, 2, 74–79. [in Ukrainian].

Shuiskyi, Yu.D., Chetin, Kh., Demirkol, D. (1998.) Dosvid vykorystannia berehozakhysnykh sporud na pivnichno-skhidnykh berehakh Seredzemnoho moria v mezhakh Turechchyny. (Experience in the use of coastal defense structures on the northeastern shores of the Mediterranean Sea within the borders of Turkey). Odesa National University Herald. Natural Sciences. Geography and Geology, 2, 70–73. [in Ukrainian].

Shuiskyi, Yu.D. (2000). Typy berehiv Svitovoho okeanu. (Types of the World ocean coasts). Odesa: Astroprynt Publ., 2000. [in Ukrainian].

Shuiskyi, Yu.D. (2007). Morfologija i dinamika severo-vostochnyh beregov Sredizemnogo morja v predelah Turcii. (Morphology and dynamics of the northeastern shores of the Mediterranean Sea within Turkey). Odesa National University Herald. Natural Sciences. Geography and Geology. Vol. 12, 8, 201–220. [in Russian].

Shuiskyi, Yu.D. (2019). Portovye sooruzhenija i ih vlijanie na beregovuju zonu Chernogo morja. (Port facilities and their impact on the Black Sea coastal zone). Odesa National University Herald. Natural Sciences. Geography and Geology. Vol 24, 2 (35), 53–83. [in Russian].

Horikawa, K. (1988). Nearshore Dynamics and Coastal Processes. Tokyo: Tokyo Univ. Press. Pilkey, O.H., Wright, H.L. (1988). Seawalls versus beaches. Journal Coastal Research: Special Issue, 4, 42–64. Walker, J.H. (1988). Artificial Structures and Shorelines. Amsterdam: Kluwer Acad. Publ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Як цитувати

Шуйський , Ю. Д., Вихованець, Г. В. ., & Муркалов, О. Б. (2023). КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ АНТРОПОГЕННОГО РЕЛЬЄФУ НА УЗБЕРЕЖЖІ НЕПРИПЛИВНИХ МОРІВ ЄВРОПИ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 27(2(41), 83–97. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.2(41).268703

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ