ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГЕОГРАФІЇ – ОСВІТА, НАУКА ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор(и)

  • О. О. Світличний Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • А. В. П’яткова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. Б. Муркалов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.2(41).268701

Ключові слова:

ГІС‑технології, кафедра фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій, географічна освіта, програмне забезпечення ГІС, просторово-координована інформація

Анотація

Показана триєдина сутність геоінформаційних технологій у ВНЗ як об’єкта вивчення, засобу навчання та робочого інструментарію для наукових досліджень і прикладних розробок. Представлені основні напрямки та результати застосування ГІС‑технологій у освітньому процесі та науково-дослідній і практичній діяльності на кафедрі фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Наведена історія започаткування використання геоінформаційних технологій в географічних науках, як самостійного напрямку на кафедрі, якому в 2022 р. виповнюється 30 років. Наведено основні напрями наукових досліджень кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій з використанням можливостей геоінформаційних технологій.

Посилання

Бревус С. М., Паламарчук Л. Б. Використання ГІС як освітнього інструменту в Київській малій академії наук. Вісник геодезії та картографії. 2014. № 4. C. 45–47.

Донченко М. В., Коваленко І. І. Геоінформаційні системи: навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 132 c.

Геоінформаційні технології в екології: навчальний посібник / Пітак І. В., Негадайлов А. А., Масікевич Ю. Г. та ін. Чернівці, 2012. 273 c.

Зацерковний В. І., Бурачек В. Г., Железняк О. О., Терещенко А. О. Геоінформаційні системи і бази даних: монографія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. 492 c.

Іванова А. В. Методика оцінки просторової мінливості показників урожайності сільськогосподарських культур. Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Київ, 2006. C. 281–289.

Костріков С. В. Про деякі методологічні засади викладання блоку навчальних дисциплін із геоінформатики та ГІС‑технологій. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2008. Вип. 8. С. 155–160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2008_8_40

Лаврик О. Д. Геоінформаційні технології в географії. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. 120 с.

Левитан И. В. К вопросу обучения геоинформатике. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2010. № 17 (204). C. 50–57.

П’яткова А. В. Урахування структури схилового стікання при просторовому моделюванні зливового змиву ґрунту. Вісник ОНУ. Серія географічні та геологічні науки. 2013. Т. 18. № 2(18). C. 82–87. DOI: https://doi.org/10.18524/2303–9914.2013.2(18).184250

П’яткова А. В., Муркалов О. Б., Логвина Ю. В. Вплив методу створення цифрової моделі рельєфу на результати розрахунків змиву ґрунту. Вісник ОНУ. Серія географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24. № . 2(35). C. 52–66. DOI: https://doi.org/10.18524/2303–9914.2019.2(35).183729.

Самойленко В. М. Геоінформаційні системи і технології: Підручник. К.: Ніка-Центр, 2010. 448 с.

Светличный А. А., Андерсон В. Н., Плотницкий С. В. Географические информационные системы: технология и приложения. Одесса: Астропринт, 1997. 196 c.

Світличний О. О., Муркалов О. Б., Тертична Ю. О. Актуальні питання впровадження ГІС в підготовці вчителів-географів. Збірник матеріалів ІІ всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» / За ред. В. В. Заморова, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. С. 74–77

Світличний О. О., Іванова А. В. Принципи просторового моделювання гідрометеорологічних умов зливового змиву ґрунту. Вісник ОНУ. Серія географічні та геологічні науки. 2003. Том 8. Вип. 5. C. 77–82.

Світличний О. О., Плотницький С. В. Основи геоінформатики: навчальний посібник / За заг. ред. О. О. Світличного. Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. 296 c.

Cвітличний О. О., П’яткова А. В. Практикум з геоінформатики: навчально-методичний посібник. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 176 c.

Світличний О. О., П’яткова А. В. Прикладне ерозієзнавство: навч. посіб. Одеса: Одеський національний ун-т імені І. І. Мечникова, 2020. 136 c.

Світличний О. О. Про використання вільно поширюваних глобальних цифрових моделей рельєфу високої просторової роздільної здатності для розрахунків водної ерозії ґрунту. Вісник ОНУ. Серія географічні та геологічні науки. 2020. Том 25. Вип. 2(37). C. 44–65.

Стоян О. О., Муркалов О. Б., Скаленчук О. В. Морфометрія і динаміка дна верхів'я Сухого лиману. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки. 2017. Том 22. Вип. 1(30). 52–61. DOI: https://doi.org/10.18524/2303–9914.2017.1(30).116693

Учебная геоинформационная система полевого физико-географического стационара: концепция и пути реализации / А. А. Светличный, и др. Вісник ОНУ. Серія географічні та геологічні науки. 2009. Т. 14. Вип. 16. С. 153–163.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Природа Причерноморских лиманов. Одесса: Астропринт, 2011. 275 c.

Conrad, O. SAGA – program structure and current state of implementation. SAGA – Analysis and Modelling Applications. 2006. Göttinger Geographische Abhandlungen. 115. P. 39–52. Esri. URL: https://www.esri.com/en-us/home (Last application 1.09.2022)

Johnston R. J. Geography and GIS// Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and Applications (2nd edition, abridged). John Wiley & Sons, Ltd. 2006. P. 27–35. Available at: https://www.geos.ed.ac.uk/~gisteac/gis_book_abridged/files/ch03.pdf General bathymetric chart of the oceans (GEBCO). URL: https://www.gebco.net/ (Last application 1.09.2022)

Precisely: MapInfo Professional. URL: https://support.precisely.com/ (Last application 10.09.2022) PCRaster Software for environmental modelling. Documentation. URL: http://pcraster.geo.uu.nl/support/documentation/ (Last application 11.09.2022)

Sinton D. S. Roles for GIS within higher education. Journal of Geography in Higher Education. Vol. 33. Supplement 1. 2009. P. 7–16. DOI: 10.1080/0309826090303404

SRTM 90m Digital Elevation Database – CGIAR. URL: https://bigdata.cgiar.org/srtm‑90m-digital-elevationdatabase (Last application 11.09.2022)

Svetlitchnyi A. A., Piatkova A. V. Spatially distributed GIS‑realized mathematical model of rainstorm erosion losses of soil. Journal of geology, geography and geoecology. Issue 28(3). 2019. P. 562–571. DOI: 10.15421/111953

Svitlychnyi O. O., Piatkova A. V., Problems of spatially distributed quantitative evaluation of soil erosion losses. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». 2022. 56. С. 184–197 https://doi.org/10.26565/2410–7360–2022–56–13

QGIS Свободная географическая информационная система с открытым кодом. URL: https://www.qgis.org/ru/site/ (Last application 18.09.2022)

Vale Fátima. Usando un GIS libre en la Escuela Secundaria Jaime Moniz: QGIS. 2011. Available at: https://www.qgis.org/es/site/about/case_studies/portugal_funchal.html

REFERENCES

Brevus S. M., Palamarchuk L. B. (2014). Vykorystannia HIS yak osvitnoho instrumentu v Kyivskii malii akademii nauk (The use of GIS as an educational tool in the Kyiv Small Academy of Sciences). Bulletin of geodesy and cartography. 4, 45–47 [in Ukrainian].

Donchenko M. V., Kovalenko I. I. (2021) Heoinformatsiini systemy: navchalnyi posibnyk (Geoinformation systems: tutorial). Mykolaiv: Vyd-vo ChNU im. Petra Mohyly, 132 [in Ukrainian].

Pitak I. V., Nehadailov A. A., Masikevych Yu. H. etc. (2012). Heoinformatsiini tekhnolohii v ekolohii: navchalnyi posibnyk (Geoinformation technologies in ecology: tutorial). Chernivtsi. 273 [in Ukrainian].

Zatserkovnyi V. I., Burachek V. H., Zhelezniak O. O., Tereshchenko A. O. (2014). Heoinformatsiini systemy i bazy danykh: monohrafiia (Geoinformation systems and databases: monograph). Nizhyn: NDU im. M. Hoholia. 492 [in Ukrainian].

Ivanova A. V. (2006) Metodyka otsinky prostorovoi minlyvosti pokaznykiv urozhainosti silskohospodarskykh kultur (Methodology for estimating the spatial variability of crop yield indicators). Theoretical and applied aspects of geoinformatics. Kyiv. 281–289 [in Ukrainian].

Kostrikov S. V. (2008). Pro deiaki metodolohichni zasady vykladannia bloku navchalnykh dystsyplin iz heoinformatyky ta HIS‑tekhnolohii (About some methodological principles of teaching the block of educational disciplines in geoinformatics and GIS technologies). Problems of continuous geographical education and cartography. 8. 155–160 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2008_8_40 [in Ukrainian].

Lavryk O. D. (2014). Heoinformatsiini tekhnolohii v heohrafii (Geoinformation technologies in geography) Uman: FOP Zhovtyi O. O. 120 [in Ukrainian].

Levytan Y. V. (2010) K voprosu obuchenyia heoynformatyke (To the question of teaching geoinformatics). Bulletin of Taras Shevchenko LNU. 17 (204). 50–57 [in Russian].

Piatkova A. V. (2013) Urakhuvannia struktury skhylovoho stikannia pry prostorovomu modeliuvanni zlyvovoho zmyvu gruntu (Taking into account the structure of slope runoff in the spatial modeling of storm soil erosion). Odesa National University Herald. Geography and Geology. V.18. 2(18). 82–87 DOI: https://doi.org/10.18524/2303–9914.2013.2(18).184250 [in Ukrainian].

Piatkova A. V., Murkalov O. B., Lohvyna Yu. V. (2019) Vplyv metodu stvorennia tsyfrovoi modeli reliefu na rezultaty rozrakhunkiv zmyvu gruntu (The influence of the method of creating a digital relief model on the results of soil erosion calculations). Odesa National University Herald. Geography and Geology. V. 24. 2(35). 52–66. DOI:https://doi.org/10.18524/2303–9914.2019.2(35).183729 [in Ukrainian].

Samoilenko V. M. (2010) Heoinformatsiini systemy i tekhnolohii: Pidruchnyk (Geoinformatic systems and technologies: textbook). Kyiv, Nika-Tsentr. 448 [in Ukrainian].

Svetlychnyi A. A., Anderson V. N., Plotnytskyi S. V. (1997) Heohrafycheskye ynformatsyonnыe systemы: tekhnolohyia y prylozhenyia (Geographic Information Systems: Technology and Applications). Odessa, Astroprynt. 196 [in Russian].

Svitlychnyi O. O., Murkalov O. B., Tertychna Yu. O. (2020) Aktualni pytannia vprovadzhennia HIS v pidhotovtsi vchyteliv-heohrafiv (Current issues of GIS implementation in the training of geographer teachers). Bulletin of materials of the 2nd Ukrainian scientific and methodological Internet conference "Problems and prospects of the development of natural sciences in the context of modernization of secondary and higher education". Odesa: ONU. 74–77 [in Ukrainian].

Svitlychnyi O. O., Ivanova A. V. (2003) Pryntsypy prostorovoho modeliuvannia hidrometeorolohichnykh umov zlyvovoho zmyvu gruntu (Principles of spatial modeling of hydrometeorological conditions of water soil washing off). Odesa National University Herald. Geography and Geology. V. 8. 5(19) 77–82 [in Ukrainian].

Svitlychnyi O. O., Plotnytskyi S. V. (2006). Osnovy heoinformatyky: navchalnyi posibnyk (Fundamentals of geoinformatics: tutorial). Sumy: University Book. 296 [in Ukrainian].

Svitlychnyi O. O., Piatkova A. V. (2019) Praktykum z heoinformatyky: navchalno-metodychnyi posibnyk (Geoinformatics Practicum: tutorial) Odesa: ONU. 176 [in Ukrainian].

Svitlychnyi O. O., Piatkova A. V. (2020) Prykladne eroziieznavstvo: navch. posib (Applied erosion science: tutorial). Odesa: ONU. 136 [in Ukrainian].

Svitlychnyi O. O. (2020) Pro vykorystannia vilno poshyriuvanykh hlobalnykh tsyfrovykh modelei reliefu vysokoi prostorovoi rozdilnoi zdatnosti dlia rozrakhunkiv vodnoi erozii gruntu (On the use of freely distributed high-spatial resolution global digital terrain models for soil water erosion calculation) Odesa National University Herald. Geography and Geology.V. 25. 2(37). 44–65 [in Ukrainian].

Stoian O. O., Murkalov O. B., Skalenchuk O. V. (2017) Morfometriia i dynamika dna verkhivia Sukhoho lymanu (Morphometry and bottom dynamics of the upper reaches of Sukhyi Liman). Odesa National University Herald. Geography and Geology. V. 22. 1(30). DOI: https://doi.org/10.18524/2303–9914.2017.1(30).116693 [in Ukrainian].

Svitlychnyi O. O. et al. (2009) Uchebnaia heoynformatsyonnaia systema polevoho fyzyko-heohrafycheskoho

statsyonara: kontseptsyia y puty realyzatsyy (The educational geoinformation system of the field physical-geographic station: concept and ways of implementation) Odesa National University Herald. Geography and Geology. V. 14. 16. 153–163 [in Russian].

Shuiskyi Yu. D., Vykhovanets H. V. (2011). Pryroda Prychernomorskykh lymanov (The nature of the Black Sea Limans). Odessa. Astroprynt. 275 [in Russian].

Conrad, O. (2006) SAGA – program structure and current state of implementation. SAGA – Analysis and Modelling Applications. Göttinger Geographische Abhandlungen, 115, 39–52 [in English]

Esri. URL: https://www.esri.com/en-us/home [in English]

Johnston R. J. (2006) Geography and GIS. Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and Applications (2nd edition, abridged). John Wiley & Sons, Ltd. 27–35. Available at: https://www.geos.ed.ac.uk/~gisteac/gis_book_abridged/files/ch03.pdf [in English]

General bathymetric chart of the oceans (GEBCO) (2022). URL: https://www.gebco.net/ [in English]

Precisely: MapInfo Professional (2022). URL: https://support.precisely.com/ [in English]

PCRaster Software for environmental modelling. Documentation. URL: http://pcraster.geo.uu.nl/support/documentation/ [in English]

Sinton D. S. (2009). Roles for GIS within higher education. Journal of Geography in Higher Education, 2009. Vol. 33. Supplement 1. 7–16. DOI: 10.1080/0309826090303404 [in English]

SRTM 90m Digital Elevation Database – CGIAR (2022). URL: https://bigdata.cgiar.org/srtm‑90m-digital-elevation-database [in English]

Svetlitchnyi A. A., Piatkova A. V. (2019). Spatially distributed GIS‑realized mathematical model of rainstorm erosion losses of soil. Journal of geology, geography and geoecology. Issue 28(3). 562–571. DOI: 10.15421/111953 [in English]

Svitlychnyi Oleksandr O., Piatkova Alla V. (2022). Problems of spatially distributed quantitative evaluation of soil erosion losses. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina, ceriia «Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia». 56. 184–197 https://doi.org/10.26565/2410–7360–2022–56–13 [in English]

QGIS – Free geoinformation system with open code (2022). URL: https://www.qgis.org/ru/site/ [in Russian]

Vale Fátima, (2011). Usando un GIS libre en la Escuela Secundaria Jaime Moniz: QGIS. Available at: https://www.qgis.org/es/site/about/case_studies/portugal_funchal.html [in Spanish]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Як цитувати

Світличний, . О. О., П’яткова, А. В., & Муркалов, О. Б. . (2023). ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГЕОГРАФІЇ – ОСВІТА, НАУКА ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 27(2(41), 67–82. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.2(41).268701

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ