ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ КВАЛІМЕТРИЧНОЇ ОЦІНКИ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор(и)

  • О. Г. Топчієв Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. А. Сич Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. В. Яворська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • К. В. Коломієць Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.1(40).257537

Ключові слова:

кваліметрична оцінка, кваліметричні шкали, рекреаційно-туристичний потенціал, рекреаційне середовище, рекреаційні кластери

Анотація

В статті представлено методологічне розроблення кваліметричної оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу (РТП) як нового напряму оцінки умов і ресурсів рекреаційно-туристичної діяльності (РТД). Стрижневою проблемою кваліметричного оцінювання РТП лишається кількісне представлення якісних різнопредметних і різноіменованих характеристик. Новина дослідження полягає в обгрунтуванні методологічних принципів кваліметричного оцінювання РТП та розробленні загальної методичної схеми такого підходу. Наявні приклади використання методів кваліметрії у рекреаційній географії та туризмознавстві засвідчують актуальність розроблення такого напряму і разом з тим ще лишаються фрагментарними та переважно вербальними і неформалізованими розробками.

Посилання

Григораш В. В. Кваліметричний підхід до експертного оцінювання навчально-виховного Процессу // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2014. № 34 (87). С. 140–146

Гудзь М. В. Аналіз використання потенціалу курортно-рекреаційних територій на основі кваліметрії // Вісник економічної науки України, 2008. № 2(14). С. 36–38.

Джерелюк Ю. О. Обгрунтування вибору методу оцінювання якості обслуговування в туристичних підприємствах // Вісник ХДУ Серія Економічні науки, 2021. № 41. С. 27–31. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307–8030/2021–41–5

Дмитренко Г. А., Ануфрієва О. Л., Бурлаєнко Т. І., Медвідь В. В. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст. Навч. посіб. Київ, 2016. 335 с.

Дунец А. Н., Крупочкин Е. П., Тельцова А. А. Оценка туристско-рекреационного потенциала для целей территориального планирования // Известия Алтайского государственного университета, 2011. № 3(2). С. 108–113.

Івченко Л. О., Левіт І. Б., Шимкова В. Є. Оцінка якості діяльності туристичних підприємств на основі кваліметричного аналізу // Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому, 2008. № 12. С. 129–135.

Куць В. Р., Столярчук П. Г., Друзюк В. М. Кваліметрія: навч. посіб. Львів, 2012. 256 с.

Мельниченко С. В. Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах // Вісник Київського національного торговел ьно-економічного університету. 2012. № 1. С. 24–33.

Остапенко О. А. Эколого-географическая оценка пригодности территории для экологического туризма в северо-западном регионе России. Автореф дис. к. г. н., Геоэкология, Санкт-Петербург, 2006. 20 с.

Пузіков Д. О. Кваліметрична факторно-критеріальна модель оцінювання інноваційного розвитку загально-освітнього навчального закладу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2014. № 4(25). С. 226–234.

Самохвалов Ю. Я., Науменко Е. М. Экспертное оценивание. Методический аспект. Київ, 2007. 262 с.

Сергєєва О. А. Застосування кваліметричного підходу до комплексної оцінки якості роботи суб’єктів туристичного бізнесу // Науковий вісник НЛТУ України, 2013. Вип. 23(15). С. 316–322.

Топчієв О. Г., Коломієць К. В., Сич В. А., Яворська В. В. Структурування рекреаційно-туристичного потенціалу на засадах географічного середовища: Монографія. Кам’янець-Подільський, 2020. 332 с.

Топчієв О. Г., Сич В. А., Яворська В. В. Концепція рекреаційного середовища регіону та її понятійно-термінологічне структурування // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки, 2020. Том 25. Вип. 36. С. 157–172. DOI: https://doi.org/10.18524/2303–9914.2020.1(36).205177

Топчієв О. Г., Сич В. А., Яворська В. В. Напрями систематизації рекреаційних благ // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки, 2020. Том 25. Вип. 37. С. 199–212. DOI: https://doi.org/10.18524/2303–9914.2020.2(37).216571

Топчієв О. Г., Яворська В. В., Сич В. А., Коломієць К. В. Рекреаційно-туристичний

потенціал: напрями систематики і кваліметричної оцінки. Навчальний посібник; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. Одеса: Бондаренко М. О., 2022. 280 с.

Циба В. Т. Основи теорії кваліметрії. Навч. посіб. Київ: ІЗМН, 1997. 160 с.

Azgaldov G., Kostin A., Alvaro E. The ABC of Qualimetry: The Toolkit for measuring. Ridero, 2015. 167 p.

Carifio J., Perla R. Ten common misunderstandings, misconceptions, persistent myths and urban legends about Likert scales and Likert response formats and their antidotes. Journal of Social Sciences, 3 (3), 2007. 106–116.

Costanza R., Daly H. Natural Capital and Sustainable Development. Conservation Biology, 6 (1), 1992. 36–46.

Harrington E. C. The desirable function. Industrial Quality Control, 21 (10), 1965. 494–498.

Saaty T. Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors – The Analytic Hierarchy/Network Process. Review of the Royal Academy of Exact, Physical and Natural Sciences, Series A: Mathematics, 102 (2), 2008. 251–318. doi: https://doi.org/10.1007/bf03191825.

REFERENCES

Grygorash, V. V. (2014). Kvalimetrychnyy pidkhid do ekspertnoho otsinyuvannya navchal’no-vykhovnoho protsesu (Qualimetric approach to expert evaluation of the educational process). Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools, 34(87), 140–146. [In Ukrainian].

Gudz’, M. V. (2008). Analiz vykorystannya potentsialu kurortno-rekreatsiynykh

terytoriy na osnovi kvalimetriyi (Analysis of the use of the potential of resort and recreational areas on the basis of qualimetry). Bulletin of Economic Science of Ukraine. 2 (14), 36–38. [In Ukrainian].

Dzhereljuk, Ju. O. (2021). Obhruntuvannya vyboru metodu otsinyuvannya yakosti obsluhovuvannya v turystychnykh pidpryyemstvakh (Foundation for choosing a method for assessing the quality of service in tourism enterprises). Bulletin of KSU. Series Economic Sciences, 41, 27–31. [In Ukrainian].

Dmytrenko, G. A., Anufrijeva, O. L., Burlajenko, T. I., Medvid’, V. V. (2016). Kvalimetriya v upravlinni: humanistychnyy kontekst. Navch. posib. (Qualimetry in management: a humanistic context. Textbook). Kyiv, 335 p. [In Ukrainian].

Dunets, A. N., Krupochkin, E. P., Tel’tsova, A. A. (2011). Otsenka turistsko-rekreatsionnogo potentsiala dlya tseley territorialnogo planirovaniya (Estimation of Tourist-recreational Potential for the Purposes of Territorial Planning). Bulletin of the Altai State University, 3(2), 108–113. [In Russian].

Ivchenko, L. O., Levit, I. B., Shymkova, V. Je. (2008). Otsinka yakosti diyal’nosti turystychnykh pidpryyemstv na osnovi kvalimetrychnoho analizu (Quality assessment of activity of tourist enterprises on the basis of the qualimetric analysis). Bulletin of DITB. Series: Economics, organization and management of enterprises of the tourism industry and the tourism branch in general, 12, 129–135. [In Ukrainian].

Kuc’, V. R., Stoljarchuk, P. G., Druzjuk, V. M. (2012). Kvalimetriya: navch. posib. (Qualimetry: textbook). Lviv, 256 p. [In Ukrainian]. []

Mel’nychenko, S. V. (2012). Metodyka doslidzhennya yakosti obsluhovuvannya na turystychnykh pidpryyemstvakh (Methods of researching the quality of service at tourist enterprises). Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 1, 24–33 [In Ukrainian].

Ostapenko, O. A. (2006). Ekologo-geograficheskaya otsenka prigodnosti territorii dlya ekologicheskogo turizma v severo-zapadnom regione Rossii. Avtoref dis. k. geogr. n. (Ecological and geographical assessment of the suitability of the territory for ecological tourism in the north-western region of Russia. (Abstract of сandidate dissertation). St. Petersburg, 20 p. [In Russian].

Puzikov, D. O. (2014). Kvalimetrychna faktorno-kryterial’na model’ otsinyuvannya innovatsiynoho rozvytku zahal’no-osvitn’oho navchal’noho zakladu (Qualimetric factor-criterion model of evaluation of innovative development of general educational institution). Actual problems of sociology, psychology, pedagogy, 4(25), 226–234. [In Ukrainian].

Samohvalov, Ju. Ja., Naumenko, E. M. (2007). Ekspertnoe otsenivanie. Metodicheskiy aspekt (Expert assessment. Methodological aspect). Kiev, 262 p. [In Russian].

Sergjejeva, O. A. (2013). Zastosuvannya kvalimetrychnoho pidkhodu do kompleksnoyi otsinky yakosti roboty sub’yektiv turystychnoho biznesu (Application of qualimetric approach to complex assessment of quality of work of subjects of tourist business). Scientific Bulletin of UNFU, 23(15), 316–322. [In Ukrainian].

Topchijev, O. G., Kolomijec’, K. V., Sych, V. A., Javors’ka, V. V. (2020). Strukturuvannya rekreatsiyno-turystychnoho potentsialu na zasadakh heohrafichnoho seredovyshcha: Monohrafiya (Structuring of recreational and tourist potential on the basis of geographical environment: Monograph). Kamianets-Podilskyi, 332 p. [In Ukrainian].

Topchijev, O. G., Sych, V. A., Javors’ka, V. V. (2020). Kontseptsiya rekreatsiynoho seredovyshcha rehionu ta yiyi ponyatiyno-terminolohichne strukturuvannya (The concept of the recreational environment of the region and its conceptual and terminological structuring). Bulletin of the Odessa National University. Series Geographical andGeological Sciences, 25 (36), 157–172. [In Ukrainian].

Topchijev, O. G., Sych, V. A., Javors’ka, V. V. (2020). Napryamy systematyzatsiyi rekreatsiynykh blah (Directions of systematization of recreational goods). Bulletin of the Odessa National University. Series Geographical and Geological Sciences, 25 (37), 199–212. [In Ukrainian].

Topchijev, O. G., Javors’ka, V. V., Sych, V. A., Kolomijec’, K. V. (2022). Rekreatsiyno-turystychnyy potentsial: napryamy systematyky i kvalimetrychnoyi otsinky. Navchal’nyy posibnyk (Recreational and tourist potential: directions of taxonomy and qualimetric assessment. Textbook). Odessa, 2022. 280 p. [In Ukrainian].

Cyba, V. T. (1997). Osnovy teoriyi kvalimetriyi. Navch. posib. (Fundamentals of the theory of qualimetry. Textbook). Kyiv, 160 p. [In Ukrainian].

Azgaldov G., Kostin A., Alvaro E. (2015). The ABC of Qualimetry: The Toolkit for measuring.

Ridero, 167 p. Carifio J., Perla R. (2007). Ten common misunderstandings, misconceptions, persistent myths and urban legends about Likert scales and Likert response formats and their antidotes. Journal of Social Sciences, 3 (3), 106–116.

Costanza R., Daly H. (1992). Natural Capital and Sustainable Development. Conservation Biology, 6 (1), 36–46.

Harrington E. C. (1965). The desirable function. Industrial Quality Control, 21 (10), 494–498.

Saaty T. (2008). Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors – The Analytic Hierarchy/Network Process. Review of the Royal Academy of Exact, Physical and Natural Sciences, Series A: Mathematics, 102 (2), 251–318. doi: https://doi.org/10.1007/bf03191825.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-12

Як цитувати

Топчієв, О. Г., Сич, В. А., Яворська, В. В., & Коломієць, К. В. . (2022). ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ КВАЛІМЕТРИЧНОЇ ОЦІНКИ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 27(1(40), 114–129. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.1(40).257537

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ