КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОСТОРОВИХ ТРАНСПОРТНИХ УТВОРЕНЬ ВЕЛИКОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ КИЄВА)

Автор(и)

  • І. О. Колотуха Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, Ukraine
  • О. В. Колотуха Льотна академія Національного авіаційного університету, Ukraine

Ключові слова:

громадський транспорт, пасажирські транспортні утворення, класифікація, ідентифікація, ступінь модальності, Київ

Анотація

У статті розглядаються питання класифікації пасажирських транспортних утворень великого міста (на прикладі Києва) за визначеними ознаками. Для досягнення вказаної мети здійснено спробу ідентифікувати пасажирські транспортні утворення міста, визначити їх основні функції та виконати класифікацію за масштабом, функціональною ознакою, обсягом пасажиропотоків, ступенем модальності.

Посилання

Колотуха І., Колотуха О. Концепції розвитку сучасного міста і роль в них транспорту. Регіон‑2021: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21 жовтня 2021 р.). Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 142–143.

Колотуха І. О. Громадський транспорт міста Києва: суспільно-географічне дослідження: дис. … канд. геогр. наук. 11.00.02. Київ, 2019. 227 с.

Колотуха І. О. Ідентифікація транспортних утворень Києва. Регіон‑2019: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16–17 жовтня 2019 р.). Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. С. 210–213.

Колядинський П. В. Територіально-функціональнаорганізація та стратегія розвитку великого міста (на прикладі міста Чернівці): автореф. дис… канд. геогр. наук. Чернівці, 2012. 20 с.

Никольский И. В. География транспорта СССР. М.: изд-во Москов. ун-та, 1978. 285 с.

Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні проблеми розвитку транспортної інфраструктури великого міста (на матеріалах обласних центрів Західного регіону України): автореф. дис. … канд. геогр. наук: 11.00.02; Львів.нац. ун-т ім. І. Франка. Л., 2010. 20 с.

Савчук І. Г. Закономірності розвитку магістрального транспорту столиці України та її передмістя. Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25, вип. 2(37).

Савчук І. Г., Нагорний Т. В. Просторова організація трамвайного транспорту великого міста (на прикладі Києва). Український географічний журнал. К., 2018. № 2. С. 56–62.

REFERENCES

Kolotukha I. & Kolotukha O. (2021). Kontseptsii rozvytku suchasnoho mista i rol v nykh transportu (Concepts of modern city development and the role of transport in them). Region‑2021: strategy of optimal development: materials of the international scientific-practical conference (Kharkiv, October 21, 2021). Kharkiv: KhNU named after VN Karazin. [in Ukrainian].

Kolotukha I. O. (2019a). Hromadskyi transport mista Kyieva: suspilno-heohrafichne doslidzhennia (Public transport of the city of Kyiv: socio-geographical research) (Candidate’s Dissertation). Kyiv. [in Ukrainian].

Kolotukha I. O. (2019b). Identyfikatsiia transportnykh utvoren Kyieva (Identification of transport formations of Kyiv). Region 2019: strategy of optimal development: materials of the international scientific-practical conference (Kharkiv, October 16–17, 2019). Kharkiv: KhNU named after VN Karazina. [in Ukrainian].

Koliadynskyi P. V. (2012). Terytorialno-funktsionalna orhanizatsiia ta stratehiia rozvytku velykoho mista (na prykladi mista Chernivtsi) (Territorial and functional organization and development strategy of a large city (on the example of the city of Chernivtsi)). (avtoref. Candidate’s Dissertation). Chernivtsi.

Nykolskyi Y. V. (1978). Heohrafyia transporta SSSR (Geography of transport of the USSR). Moscow: Moscow University Press. [in Russian].

Rudakevych I. R. (2010). Suspilno-heohrafichni problemy rozvytku transportnoi infrastruktury velykoho mista (na materialakh oblasnykh tsentriv Zakhidnoho rehionu Ukrainy) (Socio-geographical problems of development of transport infrastructure of a big city (on the materials of regional centers of the Western region of Ukraine)).(avtoref. Candidate’s Dissertation). Lviv. [in Ukrainian].

Savchuk I. H. (2020). Zakonomirnosti rozvytku mahistralnoho transportu stolytsi Ukrainy ta yii peredmistia (Regularities of development of main transport of the capital of Ukraine and its suburbs). Visnyk ONU. Ser.: Heohrafichni ta heolohichni nauky. 2020. T. 25, vyp. 2(37). [in Ukrainian].

Savchuk I. H. & Nahornyi T. V. (2018). Prostorova orhanizatsiia tramvainoho transportu velykoho mista (na prykladi Kyieva) (Spatial organization of tram transport of a big city (on the example of Kyiv)). Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal. K., 2018. № 2. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-12