ПОЗИЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ДАНІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ

Автор(и)

  • В. С. Великочий Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6926-1474
  • А. В. Мельник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Інститут природничих наук і туризму, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6906-6396
  • Н. В. Мельник ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2077-595X

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.1(40).257535

Ключові слова:

туристична індустрія, Данія, внутрішній туризм, дестинація, туристичні прибуття, доходи від туризму, світова пандемія

Анотація

Стаття присвячена вивченню місця Данії на світовому туристичному ринку. Визначається спеціалізація рекреаційної галузі країни. Аналізуються інтенсивність, динаміка та географія туристичних потоків, особливості внутрішнього туризму, а також доходи від міжнародного туризму та середні витрати на туризм. Оцінюється вплив світової пандемії COVID‑19 на поступ туризму досліджуваної держави.

Посилання

Бум туризма в Дании / Euronews. URL: https://ru.euronews.com/2020/08/26/denmark-tourism-boom (дата звернення: 14 жовтня 2021).

Карантин. Як світ рятує туристичну галузь / Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticu-galuz.html (дата звернення: 20 жовтня 2021).

Кузишин А. В. Міжнародний туристичний бізнес: Навчальне видання. Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. 146 с.

Мальська М. П., Антонюк Н. В., Ганич Н. М. Міжнародний туризм і сфера послуг: підруч. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. К.: Знання, 2008. 661 c.

Мельник А. В., Чир Н. В. Туристична індустрія України: міжнародна конкурентоспроможність та національні пріоритети. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 15 травня 2020 року). Івано-Франківськ:

Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2020. С. 122–128.

Михайліченко Г., Клімова А. Світовий туристичний ринок: трансформації після пандемії. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 2. 2020. С. 21–37. DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(109)02.

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). Вид. 3, переробл. та допов. К.: Альтерпрес, 2005. 436 с.

Офіційний сайт ЮНВТ. URL: www2.unwto.org (дата звернення: 05 листопада 2021).

Пандемія COVID‑19 та її наслідки у сфері туризму в Україні. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (дата звернення: 14 жовтня 2021).

Чир Н. В., Єрко І. В. Республіка Туніс на міжнародному ринку туристичних послуг. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання четверте / за наук. ред. проф. Волошина І. М. та проф. Матвійчук Л. Ю. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 180–194.

Чир Н. В., Мельник А. В. Стратегічні імперативи розвитку туризму в Україні (на прикладі Закарпатської області) в контексті світових тенденцій. Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти: монографія / за ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. С. 299–312.

Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг в умовах посилення глобалізаційних процесів. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 7. 2015. С. 86–89.

Bаlint Kаdаr, Mаtyаs Gede. Tourism flows in large-scale destination systems. Annals of Tourism Research. 87. 2021. URL: https://cutt.ly/xT2gnzG (дата звернення: 28 листопада 2021).

Boros, L. et al. (2013). Industrial tourism – trends and opportunities. Forum geografic XII(1), pp.108–114 DOI:10.5775/fg.2067–4635.2013.132.i

Burns P., Novelli M. Tourism and mobilities: local-global connections, CABI, 2008.

Danylyshyn B., Olshanska O., Zabaldina Yu., Mazurets R., Khlopiak S., Pivnova L. Designing a Marketing Strategy for the Development of Industrial Tourism in the Region. Journal of Optimization in Industrial Engineering. 14(1). 2021. P. 19–26.

De Frantz, M. Tourism marketing and urban politics: Cultural planning in a European capital.Tourism Geographies. 2018. 20(3). С. 481–503.

OECD Tourism Trends and Policies 2020. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8e2e8e9e-en/index.html?itemId=/content/component/8e2e8e9e-en (дата звернення: 28 жовтня 2021).

Shpyrnya O. V. Trends of development of the international market of tourist services. Научный вестник ЮИМ. № 1. 2018. С. 61–66. Doi: 10.31775/2305–3100–2018–1–62–66.

The Official Travel Guide to Denmark – VisitDenmark. URL: https://www.visitdenmark.com (дата звернення: 28 жовтня 2021).

Tourism in Denmark – statistics & facts. URL: https://www.statista.com/topics/6654/tourism-in-denmark/ (дата звернення: 14 жовтня 2021).

Tourism in Denmark. URL: https://www.worlddata.info/europe/denmark/tourism.phpм (дата звернення: 05 листопада 2021).

Tourism Policy Responses to the coronavirus (COVID‑19). URL: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tourism-policy-responses-to-the-coronavirus-covid‑19–6466aa20/ (дата звернення: 14 жовтня 2021).

UNWTO Tourism Highlights, 2019. URL: http://www.unwto.org/pub (дата звернення: 05 листопада 2021).

UNWTO Tourism Highlights, 2020. URL: http://www.unwto.org/pub (дата звернення: 05 листопада 2021).

REFERENCES

Bum turyzma v Danyy (Tourism boom in Denmark) / Euronews. Retrieved from: https://ru.euronews.com/2020/08/26/denmark-tourism-boom [in Russian].

Karantyn. Yak svit riatuie turystychnu haluz (Quarantine. How the world saves the tourism industry) /Ukrinform. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticugaluz.html [in Ukrainian].

Kuzyshyn, A.V. (2019). Mizhnarodnyj turystychnyj biznes. Navchal’ne vydannya. (International tourism business. Educational edition). Ternopil: V. Hnatiuk TNPU [in Ukrainian].

Malska, M.P., Antoniuk, N.V., Hanych, N.M. (2008). Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh. Pidruchnyk. (International tourism and services). Lviv: Lviv National University named after I. Franko [in Ukrainian].

Melnyk, A.V., Chyr, N.V. (2020). Turystychna industriia Ukrainy: mizhnarodna konkurentospromozhnist ta natsionalni priorytety. (Tourism industry of Ukraine: international competitiveness and national priorities). Conceptual problems of development of modern humanities and applied science. 122–128 [in Ukrainian].

Mykhailichenko & H., Klimova, A. (2020). Svitovyi turystychnyi rynok: transformatsii pislia pandemii (World tourism market: transformations after the pandemic). Foreign trade: economics, finance, law. 2. 21–37. DOI:https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(109)02 [in Ukrainian].

Liubitseva, O.O. (2005). Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty). (Travel services market (geospatial aspects)). Kyiv: Alterpres [in Ukrainian].

UNWTО official website. Retrieved from: www2.unwto.org [in English].

Pandemiia COVID‑19 ta yii naslidky u sferi turyzmu v Ukraini (The COVID‑19 pandemic and its consequences in the field of tourism in Ukraine). Retrieved from: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf [in Ukrainian].

Chyr, N.V., Yerko, I.V. (2018). Respublika Tunis na mizhnarodnomu rynku turystychnykh posluh. (The Republic of Tunisia in the international market of tourist services). Prospects for tourism development in Ukraine and the world: governance, technology, models. 180–194 [in Ukrainian].

Chyr, N. V. Melnyk, A.V. (2019). Stratehichni imperatyvy rozvytku turyzmu v Ukraini (na prykladi Zakarpatskoi oblasti) v konteksti svitovykh tendentsii. (Strategic imperatives of tourism development in Ukraine (on the example of Zakarpattia region) in the context of world trends). Paradigmatic aspects and dilemmas of science and education development. 299–312 [in Ukrainian].

Tsikhanovska, V.M. & Kovalchuk, S. Ia. (2015). Tendentsii rozvytku svitovoho rynku turystychnykh posluh v umovakh posylennia hlobalizatsiinykh protsesiv. (Trends in the development of the world market of tourist services in the context of increasing globalization processes). Global and national economic problems. 7. 86–89 [in Ukrainian].

Bаlint, Kаdаr & Mаtyаs, Gede. (2021). Tourism flows in large-scale destination systems. Annals of Tourism Research. 87. Retrieved from: https://cutt.ly/xT2gnzG [in English].

Boros, L. et al. (2013). Industrial tourism – trends and opportunities. Forum geografic XII(1), 108–114 DOI: 10.5775/fg.2067–4635.2013.132.i [in English].

Burns, P.M. & Novelli, M. (2008). Tourism and mobilities: local-global connections, CABI [in English].

Danylyshyn, B., Olshanska, O., Zabaldina, Yu., Mazurets, R., Khlopiak, S., Pivnova, L. (2021). Designing a Marketing Strategy for the Development of Industrial Tourism in the Region. Journal of Optimization in Industrial Engineering. 14(1).19–26 [in English].

De Frantz, M. (2018). Tourism marketing and urban politics: Cultural planning in a European capital. Tourism Geographies. 20(3). 481–503 [in English].

OECD Tourism Trends and Policies 2020. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8e2e8e9e-en/index.html?itemId=/content/component/8e2e8e9e-en [in English].

Shpyrnya, O.V. (2018).Trends of development of the international market of tourist services. Scientific Bulletin YIM. 1. 61–66. Doi: 10.31775/2305–3100–2018–1–62–66 [in English].

The Official Travel Guide to Denmark – VisitDenmark. Retrieved from: https://www.visitdenmark.com [in English].

Tourism in Denmark – statistics & facts. Retrieved from: https://www.statista.com/topics/6654/tourism-indenmark/ [in English].

Tourism in Denmark. Retrieved from: https://www.worlddata.info/europe/denmark/tourism.phpм [in English].

Tourism Policy Responses to the coronavirus (COVID‑19). Retrieved from: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tourism-policy-responses-to-the-coronavirus-covid‑19–6466aa20/ [in English].

UNWTO Tourism Highlights, 2019. Retrieved from: http://www.unwto.org/pub [in English].

UNWTO Tourism Highlights, 2020. Retrieved from: http://www.unwto.org/pub [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-12

Як цитувати

Великочий, В. С., Мельник , А. В., & Мельник , Н. В. (2022). ПОЗИЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ДАНІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 27(1(40), 85–99. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.1(40).257535

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ