ЕДАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ҐРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ЛІСОСТЕПОВИХ ЛАНДШАФТІВ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.1(40).257534

Ключові слова:

едафічні критерії, лісостеп, Волино-Поділля, ґрунтово-географічне районування, структура ґрунтового покриву, край, округ, комбінації, чорноземи

Анотація

Розроблена схема ґрунтово-географічного районування лісостепових ландшафтів Волино-Поділля, яка ґрунтується на принципах структурного підходу до просторової організації ґрунтового покриву. Головним критерієм районування цієї території є едафічні умови земної поверхні, місце і роль чорноземів у зонально-провінційній структурі ґрунтового покриву, особливості суміжностей у ґрунтових комбінаціях. Виділено Західно-Подільський і Північно-Подільський ґрунтово-географічні краї, у межах яких виокремлено 9 ґрунтових округів.

Посилання

Білик Г. І., Брадіс Є. М. Геоботанічне районування Української РСР. Український геоботанічний журнал. 1962. № 19(4). С. 23–32.

Гарбар В. В., Позняк С. П. Рендзини Подільських Товтр: монографія. Львів; Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2017. 191 с.

Кисель В. Д. Почвенный покров и районирование черноземной территории Украины. Черноземы СССР (Украина). Москва: Колос, 1981. С. 26–37.

Маринич О. М., Пархоменко Г. О., Петренко О. М., Шищенко П. Г. Удосконалена схема фізико-географічного районування України. Український географічний журнал. 2003. № 1. С. 16–20.

Папіш І. Я., Позняк С. П. Ґрунтово-географічне районування: становлення, нові підходи. Український географічний журнал. 2012. № 2. С. 18–22.

Папіш І. Я. Чорноземи на лесових породах Волино-Поділля і Передкарпаття. Автореф. дисертації на здобуття н. ст. д. геогр. н. за спец. 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів. Львів, 2021. 43 с.

Платонова Г. Ю. Ґрунтово-географічне районування. Географічна енциклопедія України: В 3-х томах. К.: УРЕ, 1989. Т. 1. С. 300–301.

Позняк С. П., Красєха Є. Н. Ґрунтово-географічні дослідження. Понятійно-термінологічнийсловник.Львів – Одеса: Простір М, 1999. 96 с.

REFERENCES

Bilyk, H.I. & Bradis, E.M. (1962). Heobotanichne raionuvannia Ukrainskoi RSR. (Geobotanik zonation of Ukrainian SSR). Ukrainian geobotanic journal, 19(4), 23–32. [in Ukrainian].

Garbar, V.V. & Poznyak, S.P. (2017). Rendzyny Podilskykh Tovtr. (Rendzinas of Podilski Tovtry: monograph).

Lviv; Kamyanets-Podilsky: Ruta Printing House. 191 p. [in Ukrainian].

Kisel, V.D. (1981). Pochvennyy pokrov i rayonirovanie chernozemnoy territorii Ukrainy. Chernozemy SSSR (Ukraina). (Soil cover and Chernozem territory zonation of Ukraine. Chernozems of USSR (Ukraine)). Moscow: Ear. 26–37. [in Russian].

Marynych, O.M., Parhomenko, G.O., Petrenko, O.M. & Shyshchenko, P.G. (2003). Udoskonalena schema fizyko-heohrafichnoho raionuvannia Ukrainy. (Improved scheme of physic-geography zonation of Ukraine). Ukrainian geography journal, 1, 16–20. [in Ukrainian].

Papish, I. Ya. & Poznyak, S.P. (2012). Gruntovo-heohrafichne raionuvannia: stanovlennia, novi pidkhody. (Soilgeography zonation: formation and new approached). Ukrainian geography journal, 2, 18–22. [in Ukrainian].

Papish, I. Ya. (2021). Chornozemy na lesovykh porodakh Volyno-Podillia i Peredkarpattia. (The Chernozems on the loess rocks of the Volyn-Podillia and Precarpathion province). Doctoral thesis in geographical sciences, specialty code 11.00.05 – biogeography and geography of soils. Lviv. 43 p. [in Ukrainian].

Platonova, G. Yu. (1989). Gruntovo-heohrafichne raionuvannia. (Soil-geographical zoning). Geographical Encyclopedia of Ukraine: In 3 volumes. K.: URE. T. 1. 300–301. [in Ukrainian].

Poznyak, S.P. & Krasekha, E.N. (1999). Gruntovo-heohrafichni doslidzhennia. Poniatiino-terminolohichnyi slovnyk. (Soil-geography investigation. Conceptual and terminological dictionary). Lviv – Odessa: Space M. 96 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-12

Як цитувати

Папіш, І. Я., Іванюк, Г. С., Позняк , С. П., & Ямелинець, Т. С. (2022). ЕДАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ҐРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ЛІСОСТЕПОВИХ ЛАНДШАФТІВ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 27(1(40), 72–84. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.1(40).257534

Номер

Розділ

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ