ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ГІПОТЕЗИ ВИНИКНЕННЯ ПІДВОДНИХ ВАЛІВ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ НЕПРИПЛИВНИХ МОРІВ

Автор(и)

  • Ю. Д. Шуйський Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Г. В. Вихованець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. В. Давидов Херсонський державний університет, Ukraine

Ключові слова:

берегова зона, хвильовий режим, підводні вали, стисла історія досліджень, теорія рельєфоутворення

Анотація

Стаття розглядає походження, морфологію та динаміку унікальних форм прибережно-морського рельєфу в береговій зоні неприпливних морів, в умовах впливу гідрогенного фактору, виключного сильного потенціалу механічної енергії, досить великих запасів піщаних наносів (фракції 0,05–1,00 мм), активного впливу хвильових імпульсів та хвильових течій в зоні дисипації енергії, активного наносообміну між берегом та підводним схилом. Показано, що це питання має давню історію наукових досліджень в різних країнах у зв’язку із важливим практичним значенням. Серед природних особливостей названих форм рельєфу дослідники виділяють 8 провідних, які проявляються тільки в середовищі берегової зони. В межах інших елементів екзогенної частини географічної оболонки вони ніде не зустрічаються та визначають унікальність берегової зони морів. Автори цих варіантів будують свої гіпотези на окремих частинах природних прибережно-морських явищ. До наших днів дослідники уникали комплексних, системних підходів до даної теми. Відтак, в статті наводяться рекомендації до удосконалення теорії започаткування та розвитку підводних валів.

Посилання

Болдырев В. Л. Подводные песчаные валы как индикаторы вдольберегового перемещения наносов // Труды Института океанологии АН СССР. 1961. Т. XLVIII. С. 59–70.

Зенкович В. П. Основы учения о развитии морских берегов. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 710 с.

Лонгинов В. В. Динамика береговой зоны бесприливных морей. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 380 с.

Лонгинов В. В. Опыт определения наносодвижущего действия волнения по данным наблюдений над трансформацией волн в береговой зоне // Труды Института океанологии АН СССР. 1958. Том XXVIII. С. 136–157.

Шуйский Ю. Д. Некоторые вопросы динамики кулисных подводных валов // Развитие новых исследований природных ресурсов: Отв. ред. С. Т. Белозоров. Одесса: Изд-во Од. Гос. университета, 1963. С. 42–44.

Шуйский Ю. Д. Некоторые данные промерно-грунтовых работ в береговой зоне Восточной Балтики // Новые исследования береговых процессов. Под ред. В. П. Зенковича. М.: Изд-во Наука, 1971. С. 127–136.

Шуйський Ю. Д. Розподіл наносів на поперечних профілях підводного схилу Чорного моря // Причорно-морський Екологічний бюлетень. 2008. № 1 (27). С. 156–169.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Природа Причерноморских лиманов. Одесса: Изд-во Астропринт, 2011. 275 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Режим вдольбереговых потоков наносов в Северо-западной части Черного моря // Известия ВГО. 1983. Том 115. Вып. 5. С. 420–429.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Экзогенные процессы развития аккумулятивных форм в береговой зоне Северо-западной части Черного моря. М.: Изд-во Недра, 1989. 198 с.

Bloomhead D. S., P. G. King Extracting qualitative dynamics from experimental data // Physica D Journal. 1986 Vol. 20. P. 218–246.

Hagen G. Handbuch der Wasserbaukűnst // Das Meer Zaitschrift (Berlin). 1863. Bd. 3. Teil 1. – 145 p.

Hunt A. R. On the action of waves on sea-beaches and sea-bottom // Science Proceedings Royal Dublin Society. 1885. Vol. 4. P. 45–93.

Larson M. Dynamics of longshore bars / M. Larson, N. Krauss // Proc. ICCE92, ASCE: By ed. Zb. Pruszak. – Gdańsk, 2003. Pр. 2219–2232.

Różyński G. S. Coastal Nearshore Morphology in Terms of Large Data Sets. Gdańsk: IBW Pol. Akad. Sci. Publ. Co., 2003. 170 p.

REFRENCES

Boldyrev, V. L. (1961). Podvodnye peschanye valy kak indikatory vdolberegovogo peremeshcheniya nanosov [Submarine sandbars as indicators of sediment transport along the coast]. Trudy Instituta okeanologii AN SSSR. T. XLVIII. 59–70 [in Russian].

Zenkovich, V. P. (1962). Osnovy ucheniya o razvitii morskikh beregov [Fundamentals of the doctrine of the development of sea coasts].M.: Izd-vo AN SSSR. 710 s [in Russian].

Longinov, V. V. (1963). Dinamika beregovoy zony besprilivnykh morey [Dynamics of the coastal zone of nontidal seas]. M.: Izd-vo AN SSSR. 380 s [in Russian].

Longinov, V.V. (1958). Opyt opredeleniya nanosodvizhushchego deystviya volneniya po dannym nablyudeniy nad transformatsiey voln v beregovoy zone [Experience in Determining the Nano-Propulsion Action of Waves Based on Observational Data on Wave Transformation in the Coastal Zone]. Trudy Instituta okeanologii AN SSSR. Tom XXVIII. 136–157 [in Russian].

Shuisky, Yu. D. (1963). Nekotorye voprosy dinamiki kulisnykh podvodnykh valov [Some questions of the dynamics of recurved nearshore bars] // Razvitie novykh issledovaniy prirodnykh resursov: Otv. red. S. T. Belozorov. Odessa: Izd-vo Od. Gos. universiteta. 42–44 [in Russian].

Shuisky, Yu. D. (1971). Nekotorye dannye promerno-gruntovykh rabot v beregovoy zone Vostochnoy Baltiki [Some data of surveying and groundwork in the coastal zone of the Eastern Baltic]. Novye issledovaniya beregovykh protsessov. Pod red. V. P. Zenkovicha. M.: Izd-vo Nauka. 127–136.

Shuisky, Yu. D. (2008). Rozpodil nanosiv na poperechnykh profiliakh pidvodnoho skhylu Chornoho moria [Distribution of sediments on the transverse profiles of the underwater slope of the Black Sea]. Prychornomors’kyi Ekolohichnyi biuleten’. 1 (27). 156–169. [in Ukraine].

Shuisky, Yu. D., Vykhovanetz, G. V. (2011). Priroda Prichernomorskikh limanov [ Nature of the Black Sea limans]. Odessa: Izd-vo Astroprint. 275. [in Russian].

Shuisky, Yu. D., Vykhovanetz, G. V. (1983). Rezhim vdolberegovykh potokov nanosov v Severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Regime of alongshore sediment flows in the northwestern part of the Black Sea]. Izvestiya VGO. 115. 5. 420–429. [in Russian].

Shuisky, Yu. D., Vykhovanetz G. V. (1989). Ekzogennye protsessy razvitiya akkumulyativnykh form v beregovoy zone Severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Exogenous Processes of Development of Accumulative Forms in the Coastal Zone of the North-Western Part of the Black Sea]. M.: Izd-vo Nedra. 198. [in Russian].

Bloomhead, D. S., King, P. G. (1986). Extracting qualitative dynamics from experimental data. Physica D Journal. Vol. 20. 218–246.

Hagen, G. (1863). Handbuch der Wasserbaukűnst. Das Meer Zaitschrift (Berlin). 1863. Bd. 3. Teil 1. 145 p.

Hunt, A. R. (1885). On the action of waves on sea-beaches and sea-bottom. Science Proceedings Royal Dublin Society. Vol. 4. 45–93.

Larson, M., Krauss, N. (2003). Dynamics of longshore bars. Proc. ICCE92, ASCE: By ed. Zb. Pruszak. Gdańsk. 2219–2232.

Różyński, G. S. (2003). Coastal Nearshore Morphology in Terms of Large Data Sets. Gdańsk: IBW Pol. Akad. Sci. Publ. Co. 170 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-12