ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ГРЕБЛІ НОВОСЕЛЬСЬКОГО-РОЖКОВА (КУЯЛЬНИЦЬКИЙ ЛИМАН)

Автор(и)

  • О. Б. Муркалов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. О. Стоян Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Ю. Д. Ромсицька Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.1(40).257528

Ключові слова:

антропогенний рельєф, гребля, Куяльницький лиман, польові дослідження, штучна форма рельєфу

Анотація

Куяльницький лиман розташований в межах північно-західної лиманної берегової області. Сучасний критичний стан водойми зумовлений глобальними змінами клімату та суттєвим впливом антропогенного чинника. Вплив господарської діяльності добре досліджений на водозборі Куяльницького лиману на відміну від його акваторії. В статті розглянуто історію створення штучної форми рельєфу – греблі Новосельського-Рожкова на Куяльницькому лимані. Гребля існує 165 років, але інженерні спостереження за нею проводились тільки в період експлуатації до 1876 р.. Проведені польові дослідження дозволили встановити її сучасний стан та параметри.

Посилання

Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / ред. Ю. С. Тучковенко, Е. Д. Гопченко. ОГЭК. Одесса: ТЭС, 2011. 224 с.

Бурксер Є. Солоні озера та лимани України (гідрохімічний нарис). Всеукраїнська Академія Наук. Труди Фізично-Математичного Відділу. Київ, 1928. Т. VIII. Вип. 1. 376 с.

Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / за ред. Н. С. Лободи, Є. Д. Гопченка. Одеса: ТЕС, 2016. 332 с.

Военно-топографическая карта Российской империи, ряд: XXX, лист: 9 / под ред. Ф. Ф. Шуберта, П. А. Тучкова. – 3 версты в 1 дюйме, 1:126000. – Санкт-Петербург: Военно-топографическое депо, 1846–1863. – 1 к.

Дробний В. Соляні промисли Одеського повіту Херсонської губернії ХІХ – початку ХХ ст. ЕМИНАК. 2021. № 4(36). С. 72–85. DOI: https://doi.org/10.33782/eminak2021.4(36).557

История одной плотины – как Куяльницкий лиман разделили на две части. URL: https://kaiser-w.livejournal.com/242324.html (дата звернення: 21.09.2020).

Козловский Р. Куяльницкая плотина: скрытое стало явным. URL: http://davaypoedem.blogspot.com/2012/11/blog-post.html (дата звернення: 21.09.2020).

Молодых И. И., Усенко В. П., Палатная В. П. Геология шельфа УССР. Лиманы. Киев: Наукова думка, 1984. 176 с.

Національний атлас України. Київ: ДНВП «Картографія», 2007. 440 с.

НД 31–7.002.-2005. Інструкція про порядок і процедуру виконання промірних робіт при визначенні глибин на морських і річкових акваторіях для будівельно – експлуатаційних цілей. Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 10.05.2005 р. № 186.

Про створення національного природного парку «Куяльницький»: Указ Президента України від 1 січня 2022 року № 3/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/32022–41117 (дата звернення: 03.03.2022)

Салищев Н. А. Картография. Москва: «Высшая школа», 1982. 271 с.

Степаненко С. Н. Причины обмеления Куяльницкого лимана и пути его спасения. Одесса: Экология, 2013. 36 с.

Труды Одесского Статистического Комитета. Одесса: Въ Типографии П. Францова, 1867. Выпускъ второй. 296 с.

Шуйський Ю. Д. Типи берегів Світового океану: Монографія. Одеса: Астропринт, 2000. 480 с.

Google Earth Pro 7.3.4.8248 (32 bit, 2021 р.) 46,630097o півн. широти, 30.702577о східн. довготи, висота над рівнем моря 0 м, [Онлайн, по стану на 30.08.2014 р.].

REFRENCES

Aktual’nye problemy limanov severo-zapadnogo Prichernomor’ya: Kollektivnaya monografiya. (2011). (Issues of the day of Liman’s of north-western black Sea Region: the Collective monograph). (In Yu. S. Tuchkovenko, Ye. D. Gopchenko Eds.). Odessa: TES. [in Russian].

Burkser, E. (1928). Salt lakes and firths of Ukraine (hydrochemical discourse). Kyiv: Allukrainian Academy of Sciences. [in Ukrainian].

Vodnyi rezhym ta hidroekolohichni kharakterystyky Kuialnytskoho lymanu: Monohrafiia. (2016). (Water regime and hydroecological characteristics of Kuyalnytsya liman: the monograph). (In Yu. S. Tuchkovenko, Ye. D. Gopchenko Eds.). Odessa: TES. [in Russian].

Voenno-topograficheskaya karta Rossiyskoy imperii, ryad: XXX, list: 9, 3 versty v 1 dyuyme, 1: 126000 (Military Topographic Map of the Russian Empire, row: XXX, page: 9) (Eds. F. F. Schubert, P. A. Tuchkov), Sankt-Peterburg: Voenno-topograficheskoe depo, 1846–1863. – 1 m. [in Russian].

Viktor Drobnyi. (2021). Soliani promysly Odeskoho povitu Khersonskoi hubernii 19 – pochatku 20 st. (Salt-Work Facilities in Odesa County of Kherson Province in 19th – early 20th Century). EMINAK. 4(36), 72–85. DOI: https://doi.org/10.33782/eminak2021.4(36).557. [in Ukrainian].

Istoriya odnoj plotiny – kak Kuyal’nickij liman razdelili na dve chasti. (The story of one dam – how the Kuyalnitsky estuary was divided into two parts.). Retrieved from https://kaiser-w.livejournal.com/242324.html. [in Russian].

Kozlovskij R. (2012) Kuyal’nickaya plotina: skrytoe stalo yavnym. (Kuyalnitskaya dam: the hidden became clear.). Retrieved from http://davaypoedem.blogspot.com/2012/11/blog-post.html. [in Russian].

Molodykh, I.I., Usenko, I.I., Palatnaya, V.P. & Kochubey, N.N. et all. (1984). Geologiya shelfa USSR. Limany. (Geology of the shelf of the Ukrainian SSR. Limans). Kyiv: Scientific Thought. [in Russian].

Natsional’nyi atlas Ukrainy. (National Atlas of Ukraine.). (2007). Kyiv: DNVP «Kartography». [in Ukrainian].

ND31–7.002.-2005. Instruktsiia pro poriadok i protseduru vykonannia promirnykh robit pry vyznachenni hlybyn na mors’kykh i richkovykh akvatoriiakh dlia budivel’no – ekspluatatsiinykh tsilei. Zatverdzheno nakazom Ministerstva transportu ta zv’iazku Ukrainy vid 10.05.2005 r. № 186. (ND31–7.002.-2005. Instruction on the procedure and procedure for performing survey work in determining the depths of sea and river waters for construction and operational purposes. Approved by the order of the Ministry of Transport and Communications of Ukraine dated 10.05.2005 № 186.). [in Ukrainian].

Pro stvorennia natsionalnoho pryrodnoho parku «Kuialnytskyi»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 1 sichnia 2022 roku № 3/2022. (On the establishment of the Kuyalnytsky National Nature Park: Decree of the President of Ukraine of January 1, 2022 № 3/2022.). Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/32022–41117/ [in Ukrainian].

Salishev, N.A. (1982). Kartografiya (Cartography). Moscow: Vysshaya shkola publ. [in Russian].

Google Earth Pro 7.3.4.8248 (32 bit, 2021 р.) 46,630097о northern latitude, 30.702577о east longitude, height above sea level 0 m, [Online, as of 30.08.2014 y.].

Trudy Odesskogo Statisticheskogo Komiteta. (Proceedings of the Odessa Statistical Committee). (1867). Odessa: In the Printing house of P. Frantsov. [in Russian].

Shuisky Yu.D. (2000). Types of shores of the oceans: Monograph. Odesa: Astroprint. [in Ukrainian].

Google Earth Pro 7.3.4.8248 (32 bit, 2021 р.) 46.6300970 north. latitude, 30.7025770 east. longitude, height above sea level 0 m. [Online, as of 30.08.2014 р.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Муркалов, . О. Б., Стоян, О. О., & Ромсицька, Ю. Д. (2022). ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ГРЕБЛІ НОВОСЕЛЬСЬКОГО-РОЖКОВА (КУЯЛЬНИЦЬКИЙ ЛИМАН). Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 27(1(40), 11–21. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.1(40).257528

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ