ДО ПИТАННЯ ГЕНЕЗИСУ ВАПНЯКУ РОДОВИЩ ГІДІРІМ І СЕВЕРИН

Автор(и)

  • О. М. Кравченко Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, НДЛ «Геологічні ресурси», Moldova, Republic of
  • В. М. Кадурiн Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • A. Й. Шульман Pridnestrovian T. G. Shevchenko State University, «Geological Resources» Laboratory, Moldova, Republic of

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.1(38).234713

Ключові слова:

Придністров’я, осадовий покрив, сарматський ярус, родовище, ппелитоморфічний, боламін-згусток, рипогеновий вапняк, фазові умови, хімічний аналіз, осадові басейнові зони, генезис вапняку

Анотація

В Придністров’ї досліджуються й експлуатуються родовища вапняку сарматського віку. Ці мінерали використовуються як сировина для виробництва цементу, а також для виробництва бута і щебеню. Питання генезису і лицьових переходів цих відкладень залишаються не вивченими. Метою даної роботи є визначення генетичної приналежності вапнякових відкладень родовищ Гідірім і Северин на основі фаціального і хімічного аналізу.

Матеріалами дослідження є вапняки двох родовищ Придністров’я. Об’єктом є вапняк сарматської доби покладів Придністров’я. Предметом дослідження є літологічна і палеонтологічна характеристика, хімічний склад цих вапняків.

Методи дослідження: актуальні; біофаціальні, комп’ютерна обробка ГІС – програмами; лабораторна діагностика якості, хімічні та фізико-хімічні методи кількісного аналізу основних компонентів карбонатних порід. В статті досліджено геологічні умови Северинського і Гідірімського родовищ, а місце продуктивних шарів родовищ у стратиграфічній схемі Придністров’я визначалося на основілітологічних і палеонтологічних характеристик гірських порід. Вапняки, видобуті на Гідірімському полі, відносяться до першотечі, а вапняк Северинського належить до бессарабських рифів. Проведено хімічний аналіз зразків вапняку, видобутих з родовищ, та визначено відмінності в хімічному складі вапняку цих родовищ. Вапнякові відкладення за вмістом карбонату кальцію чисті. Концентрація діоксиду кремнію в пробах Северинського родовища вище, ніж в зразках Гідірімського поля, вміст оксидів, навпаки, в Северинівці – 0,68%, в пробах Гідірімського родовища – 1,04%. Аналіз літологічного складу і фауни вапняків дав можливість виділити в межах Середньо-Сарматського басейну осаду: а) накопичення біогенно-хемогенного вапняку ближнього шельфу, б) біогенних осадов перехідної зони (рифів), в) силікатно-теригенових утворень далекого шельфу. Різноманітність поетапних умов в басейні пов’язана з положенням берегової лінії і перегином дна на межі ближнього і далекого шельфу. Вапняк досліджуваних відкладень утворився в двох різних фаціальних середовищах: хемогенно-карбонатному і перехідному, що пов’язано з утворенням смуги бессарабських рифів. Вивчення палеонтологічних залишків, літології та хімічного складу рифогенового вапняку показало автономність цього середовища, оскільки має особливості осаду і ближнього і далекого шельфу.

Посилання

Кравченко Е. Н. Опыт применения базы данных «Палеонтология Приднестровья» для сравнения видового состава комплексов малакофауны из разных местонахождений сармата Молдавской плиты. Вестник Приднестровского университета. Серия Медико-биологические и химические науки. Тирасполь. 2021. № 1 (67), URL: http://spsu.ru/science/nauchno-izdatelskaya-deyatelnost/vestnik-pgu.

Отчет о поисках, предварительной и детальной разведке Севериновского месторождения известняков для щебня / Южно-Молдавская

геологоразведочная партия Управления геологии при СМ МССР; нач.: В. Б. Соболев, отв. исполн.: Лоза Н. И., Каневский Н. С. – Дубоссары, 1972.

Отчет по детальной разведке Рыбницкого месторождения известняков в Рыбницком районе Молдавской ССР/ Управление геологии и охраны недр при совете министров Молдавской ССР, начальник: Живолуц А., ответственный исполнитель: Лозовая Е. И., 1959.

Отчет о доразведке Рыбницкого месторождения известняков / Комплексная геологоразведочная партия «Молгеолстром», нач.: Бурденко А. Т., отв.исполн.: Полев П. В. Кишинев, 1988.

Отчет о доразведке Севериновского месторождения рифогенных известняков для щебня в 1978 году в Каменском р-не МССР/ Комплексная геологическая партия Кишинёвского производственного объединения «Нерудстром», нач.: Деркач Э. И., отв.исполн.: Пугаев А. П. Кишинев, 1978.

Палеогеография Молдавии. Отв.редактор К. Н. Негадаев-Никонов. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1965. 146 с.

Саянов В. С. Рифогенно-онкоидные образования среднего сармата Приднестровских районов МССР. Известия Молдавского филиала Академии наук ССР, № 11 (65), 1958.

Уилсон Дж. Л. Карбонатные фации в геологической истории. Пер. с анлийского, М., Недр, Недра, 1980, 463 с.

REFERENCES

Kravchenko E. N. (2021) Opyt primeneniya bazy dannykh «Paleontologiya Pridnestrovya» dlya sravneniya vidovogo sostava kompleksov malakofauny iz raznykh mestonakhozhdeniy sarmata Moldavskoy plity. (Experience of using the database «Paleontology of Transnistria» to compare the species composition of complexes of malacofauna from different locations of the Sarmatus Moldovan plate.) Herald of the University of Transnistria. Series of Life Sciences and Chemical Sciences. (№ 1 (67)), Tiraspol. [in Russian] URL: http://spsu.ru/science/nauchno-izdatelskaya- deyatelnost/vestnik-pgu.

Otchet o poiskakh, predvaritelnoy i detalnoy razvedke Severinovskogo mestorozhdeniya izvestnyakov dlya shchebnya (Report on the search, preliminary and detailed exploration of the Severin limestone deposit for rubble) (1972). South Moldovan Geological Survey Party of the Office of Geology at CM ISSR; chief of the V. B. Sobolev, responsible performer of the: Loza N. I., Kanevsky N. S. Dubossars. [in Russian]

Otchet po detalnoy razvedke Rybnizkogo mestorozhdeniya izvestnyakov v в Pybnizkom rayone Moldavskoy SSR (Report on detailed exploration of the Rybnitsky limestone deposit in the Rybnitsky district of the Moldovan SSR). (1959). Office of Geology and Mineral Conservation at the Council of Ministers of the Moldovan SSR, chief of the Zhyvoluts A., responsible performer of the Lozova E. I. [in Russian]

Otchet o dorazvedke Rybnizkogo mestorozhdeniya izvestnyakov (Report on the pre-exploration of the Rybnitsky limestone deposit). (1988). Complex exploration party “Moldeolstrom”, chief of the: Burdenko A. T., responsible performer of the: P. V. Polev. Chisinau. [in Russian]

Otchet o dorazvedke Severinovskogo mestorozhdeniya rifogennykh izvestnyakov dlya shchebnya v 1978 году v Kamenskom r-ne МSSR (Report on the reconnaissance of the Severin deposit of reef-prone limestone for rubble in 1978 in the Kamensky district of MSSR). (1978) Complex geological batch of The Chisinau Manufacturing Association “Nerudstrom”, chief of the: Derkach E. I., responsible performer of the: Pugaev A. P. Chisinau. [in Russian]

Paleogeografiya Moldavii. (Palaeogeography of Moldova). (1965). Holes. editor K. N. Negadayev-Nikonov. Chisinau: Cartya Moldova. [in Russian] Sayanov V. S. (1958) Rifogenno-onkoidnye obrazovaniya srednego sarmata Pridnestrovskikh rayonov MSSR (Rifogen-oncoid educations of the middle Sarmat of the Transdniestrian districts of MSSR), Izvestia of the Moldovan branch of the Academy of Sciences of the USSR, 11 (65). [in Russian]

Wilson James L. (1980) Karbotatnye facii v geologicheskoj istorii. (Carbonate facies in Geologic history. Translated from English). M.: Nedra, 63 p. [in Russian

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-08