АНАЛІЗ ТАКСОНОМІЧНОГО СКЛАДУ ВИКОПНИХ ОРГАНІЗМІВ ЛАНДОВЕРІ Й ВЕНЛОКУ МОЛДАВСЬКОГО ПРИДНІСТРОВ’Я, ВНЕСЕНИХ ДО ЭЛЕКТРОННОЇ БАЗИ ДАНИХ «ПАЛЕОНТОЛОГІЯ ПРИДНІСТРОВ’Я»

Автор(и)

  • А. В. Анастас Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, Moldova, Republic of

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.1(38).234710

Ключові слова:

ландоверійскій відділ, венлоцький відділ, Молдавське Придністров’я, брахіоподи, табуляти, строматопороідеї, остракоди, ругози, трилобіти, електронна база даних, порівняльний метод

Анотація

Під час зйомок території Молдавської РСР в 1960–1990-і роки були розкриті глибокі горизонти осадових порід палеозою, провідне місце серед яких належить силурійським відкладам. Тоді в силурі Молдавського Придністров’я були визначені кілька десятків видів і родів фауни. У 2020 році в рамках роботи над держбюджетною темою створення GIS «Геологія Придністров’я», лабораторія «Геологічні ресурси» створювала електронну базу даних «Палеонтологія Придністров’я». До даної бази внесено всі визначені в регіоні види і роди викопної фауни, від вендського до четвертинного періоду, які зберігаються в місцевих музеях або згадувані в знімальних звітах. Фауна, яка внесена в базу даних палеонтології, була розділена на групи, відповідно їх приналежності до біологічних класів та стратиграфічних горизонтів: «брахіоподи ордовика», «табуляти силуру», «форамініфери палеогену», «двостулкові неогену», тощо. Види і роди фауни прив’язувалися до певних світ та місцезнаходжень, що надає можливості палеонтоло гічного аналізу відкладів окремих світ, горизонтів, свердловин, відслонень. У даній статті поставлена мета складання списків фауни за світами ландоверійського і венлоцького відділів Молдавського Придністров’я і зіставлення з фауністичними даними по одновіковим породам Поділля, Естонії та Литви.

Використані дані з чотирьох знімальних звітів аркушів L‑35-V та L‑35-XII. У ландовері та венлоці в даних територіях виділені морошештська, степсочська, чок-майданська (всі – в ландовері), бельцька світи і нижньопугойська подсвіта (венлок). Світи в свердловинах представлені вапняками органогенними, мулистими, глинистими, аргілітами та доломітами. У стратиграфічних підрозділах визначені приналежні тільки ним (головним чином) види і роди брахіопод, табулят, строматопороїдей, остракод, ругоз, трилобітів; менша частина таксонів переходить між нижчими підрозділами силуру і бельцькою світою, яка залягає вище. Більшість таксонів мають відповідності в басейнах Поділля і Прибалтики; однак, в цих регіонах ті ж самі види і роди, визначені в Молдавському Придністров’ї, є в основному перехідними між відділами силура, іноді до горизонтів лудлову і пржидолі.

У нижньопугойській підсвиті, через фаціальні особливості, практично відсутні знахідки фауни. Види Acidolites lateseptatus (Lindstroem), Altha modesta Neckaja, Longiscula caudalis (Jones) в ландовері і Pentamerus oblongus Sowerby, Halysites catenularius Linnaeus = Halysites priscus Klaamann в ландовері і венлоці виявилися єдиними керівними для перших двох відділів силуру Молдавського Придністров’я. Завдяки віднесеню мукшинської підсвіти Поділля до лудловського відділу, в бельцькій світі Молдавського Придністров’я не було виділено жодного керівного виду венлокського ярусу.

Посилання

Арапов А. А. Отчёт о результатах комплексной геолого-гидрогеологической съёмки листа L‑35-V (Флорешты), проведённой в 1963–1964 гг. / исполн.: А. А. Арапов, И. М. Гольденберг, С. И. Иванов и др. Кишинёв, 1965.

Большакова Л. Н. Строматопороидеи силура и нижнего девона Подолии: монография. Москва: «Наука», 1973. 136 с.

Букатчук П. Д. Отчёт о комплексной геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической съёмках, произведённых в пределах листа L‑35-XII (Тирасполь) в 1964–1966 гг.: в 2-х томах с граф. прил. / исполн.: П. Д. Букатчук, Б. В. Бурденко, И. М. Гольденберг, Р. В. Демченко, М. Ф. Таптыкова. Кишинёв: Дурлештская ГРЭ, 1967. Т. 1. 583 с. Графические приложения.

Букатчук П. Д., Блюк И. В., Покатилов В. П. Составление и подготовка к изданию карт литолого-геологической, четвертичных отложений и геоморфологической Молдавской ССР масштаба 1:200000: отчёт. Кишинев: Управление Геологии Молдавской ССР, 1985. 273 с.

Гриценко В. и Киселевич А. Склад і розподіл ругоз у стратиграфічних підрозділах силуру Волино-Поділля. Палеонтологічний збірник. 2013. № 45. С. 98–107.

Захаров А. Д. Геологическое строение и полезные ископаемые Резинского горнопромышленного района: отчёт геолого-съёмочной партии о групповой геологической съёмке масштаба 1:50000 и глубинном геологическом картировании масштаба 1:200000, проведённых в 1982–1987 гг.: в 4-х томах / исполн.: А. Д. Захаров. Дубоссары: Центрально-Молдавская ГРЭ, 1987. Т. 1.

Никифорова О. И. Стратиграфия и брахиоподы силурийских отложений Подолии: монография. Москва: «Госгеолтехиздат», 1954. 218 с.

Опорный разрез силура и нижнего девона Подолии: монография / под ред.: Б. С. Соколова; авторы: О. И. Никифорова, Н. Н. Предтеченский, А. Ф. Абушик, М. М. Игнатович, Т. Л. Модзалевская, А. Я. Бергер, Л. С. Новоселова, Ю. К. Бурков. Ленинград: «Наука», 1972. 262 с.

Поздняков И. А. Геологическое строение, гидрогеологические и инженерно-геологические условия площади Тираспольского листа: отчёт о результатах комплексной геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической съёмки, геологического доизучения масштаба 1:200000 листа L‑35-XII (Тирасполь) в 3-х томах / исполн.: И. А. Поздняков. Кишинёв: Молдавская ГГЭ, 1992. Т. 1. 421 с. Т. 2. 261 с.

Силур Подолии: путеводитель экскурсии / сост.: П. Д. Цегельнюк, В. П. Гриценко, Л. И. Константиненко, А. А. Ищенко, А. Ф. Абушик, О. В. Богоявленская, Д. М. Дрыгант, В. С. Заика-Новацкий, Н. М. Кадлец, Г. Н. Киселев, В. А. Сытова. Киев: «Наукова думка», 1983. 54 с.

Силур Эстонии: монография / отв. ред.: Д. Л. Кальо; редкол.: К. К. Орвику, Р. М. Мянниль, С. С. Бауков, Д. Л. Кальо, А. В. Раукас, Х. А. Вийдинг. Таллин: «Валгус», 1970. 373 с.

Соколов Б. С. и Тесаков Ю. И. Сообщества табулят Подолии: монография / под ред. д. г.‑ м. н. В. Н. Дубатолова. Новосибирск: «Наука», 1986. 63 с.

Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України: у 2-х томах / гол. ред. П. Ф. Гожик. Київ: ІГН НАН України, «Логос», 2013. Т. 1. Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України. 637 с.

Grytsenko, V. Some remarks on paleobiology of cnidaria – case of study Silurian fossil corals from Podillia, Ukraine. Палеонтологічний збірник. 2018. 50. 51–59.

Maennil, R. Wenlock and late Silurian trilobite associations of the East Baltic area and their stratigraphical value. In Kaljo D. and Klaamann E. (eds). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Tallinn: Academy of Sciences of the Estonian SSR, Institute of Geology, 1982. 63–70.

Musteikis, P. and Cocks, L. R. M. Strophomenide and orthotetide Silurian brachiopods from the Baltic region, with particular reference to Lithuanian boreholes. Acta Palaeontologica Polonica. 2004. 49(3). 455–482.

Popescu, B. M., Micu, M. and Tari, G. The Moldova Slope & Basin Development in the Ediacaran-Early Palaeozoic: a collage with multiple structural oveprints. Search and discovery article. 10887 (2016). 31 slides.

REFERENCES

Arapov, A. A. (1965). Otchot o rezultatakh kompleksnoy geologo-gidrogeologicheskoy syomki lista L‑35-XII (Floresti), provedyonnoy v 1963–1964 gg. (Report on the results of complex geologic hydrogeological survey of sheet L‑35-XII (Floresti), carried out in 1963–1964). Executed by A. A. Arapov, I. M. Goldenberg, S. I. Ivanov et al. Chisinau. [in Russian].

Bolshakova, L. N. (1973). Stromatoporoidei silura i nizhnego devona Podolii: monografiya. (Stromatoporoids of Silurian and Lower Devonian of Podillya: monograph). Moscow: Science. 136 pp. [in Russian].

Bukatchuk, P. D. (1967). Otchot o kompleksnoy geologicheskoy, gidrogeologicheskoy i inzhenerno-geologicheskoy syomkakh, proizvedyonnykh v predelakh lista L‑35-XII (Tiraspol) v 1964–1966 gg.: v 2-kh tomakh s graficheskimi prilozheniyami. (Report on complex geological, hydrogeological and engineering geological surveys, carried out in the limits of sheet L‑35-XII (Tiraspol) in 1964–1966: in two volumes with graphical anexes). Executed by P. D. Bukatchuk, B. V. Burdenko. I. M. Goldenberg, R. V. Demchenko, M. F. Taptykova. Chisinau: Durlesti Geological Exploration Expedition. V. 1. 583 pp. Graphical anexes. [in Russian].

Bukatchuk, P. D., Blyuk, I. V., & Pokatilov, V. P. (1985). Sostavleniye i podgotovka k izdaniyu kart litologo-geologicheskoy, chetvertichnykh otlozheniy i geomorfologicheskoy Moldavskoy SSR masshtaba 1:200000: otchot. (Compilation and preparation to edition of the maps lithological geological, of quaternary depositions and geomorphological of the Moldavian SSR of scale 1:200000: report). Chisinau: Directorate of Geology of the Moldavian SSR. 273 pp. [in Russian].

Grytsenko, V. & Kyselevych, A. (2013). Sklad i rozpodil ruhoz u stratyhrafichnykh pidrozdilakh syluru Volyno-Podillya. (Composition and distribution of rugosans in the stratigraphical subdivisions of the Silurian of Volyn Podillya). Palaeontological review. 45. 98–107. [in Ukrainian].

Zakharov, A. D. (1987). Geologicheskoye stroyeniye i poleznyye iskopayemyye Rezinskogo gornopromyshlennogo rayona: otchot geologo-syomochnoy partii o gruppovoy geologicheskoy syomke masshtaba 1:50000 i glubinnom geologicheskom kartirovanii masshtaba 1:200000, provedyonnykh v 1982–1987 gg.: v 4-kh tomakh. (Geological composition and mineral resources of the Rezina mining industrial district: report of the geological surveying party on grouped geological survey of scale 1:50000 and on deep geological mapping of scale 1:200000, carried out in 1982–1987: in 4 volumes). Executed by A. D. Zakharov. Dubossary: Central Moldavian Geological Exploration Expedition. V. 1. [in Russian].

Nikiforova, O. I. (1954). Stratigrafiya i brakhiopody siluriyskikh otlozheniy Podolii: monografiya. (Stratigraphy and brachiopods of the Silurian depositions of Podillya: monograph). Moscow: State Geological Technical Editorial House. 218 pp. [in Russian].

Nikiforova, O. I. (1972). Opornyy razrez silura i nizhnego devona Podolii: monografiya. (Reference section of Silurian and Lower Devonian of Podillya: monograph). B. S. Sokolov (ed.). O. I. Nikiforova, N. N. Predtechenskiy, A. F. Abushik, M. M. Ignatovich, T. L. Modzalevskaya, A. Ya. Berger, L. S. Novoselova, Yu. K. Burkov (authors). Leningrad: Science. 262 pp. [in Russian].

Pozdnyakov, I. A. (1992). Geologicheskoye stroyeniye, gidrogeologicheskiye i inzhenerno-geologicheskiye usloviya ploshchadi Tiraspolskogo lista: otchot o rezultatakh kompleksnoy geologicheskoy, gidrogeologicheskoy i inzhenerno-geologicheskoy syomki, geologicheskogo doizucheniya masshtaba 1:200000 lista L‑35-XII (Tiraspol) v 3-kh tomakh. (Geological composition, hydrogeological and engineering geological conditions of the area of Tiraspol sheet: report on results of the complex geological, hydrogeological and engineering geological survey, of the additional geological study of scale 1:200000 of sheet L‑35-XII (Tiraspol) in 3 volumes). Executed by I. A. Pozdnyakov. Chisinau: Moldavian Hydrogeological Expedition. V. 1. 421 pp. V. 2. 261 pp. [in Russian].

Tsegelnyuk, P. D. (1983). Silur Podolii: putevoditel ekskursii. (The Silurian of Podolia: a guide of the excursion). Compiled by P. D. Tsegelnyuk, V. P. Gritsenko, L. I. Konstantinenko, A. A. Ishchenko, A. F. Abushik, O. V. Bogoyavlenskaya, D. M. Drygant, V. S. Zaika-Novatskiy, N. M. Kadlets, G. N. Kiselyov, V. A. Sytova. Kyyiv: Scientific thought. 54 pp. [in Russian].

Kaljo, D. L. (1970). Silur Estonii: monograph. (The Silurian of Estonia: monograph). Edited by D. L. Kaljo. Editorial board: K. K. Orviku, R. M. Maennil, S. S. Baukov, A. V. Raukas, H. A. Viiding. Tallinn: Valgus. 373 pp. [in Russian].

Sokolov, B. S. & Tesakov, Yu. I. (1986). Soobshchestva tabulyat Podolii: monografiya. (Communities of tabulates of Podillya: monograph). V. N. Dubatolov (ed.). Novosibirsk: Science. 63 pp. [in Russian].

Gozhyk, P. F. (2013). Stratyhrafiya verkhnyoho proterozoyu ta fanerozoyu Ukrayiny: u 2-kh tomakh (Stratigraphy of Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine). P. F. Gozhyk (editor-in-chief). Kyyiv: Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Logos. V. 1. Stratigraphy of Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine. 637 pp. [in Ukrainian]

Grytsenko, V. (2018). Some remarks on paleobiology of cnidaria – case of study Silurian fossil corals from Podillia, Ukraine. Palaeontological review. 50. 51–59.

Maennil, R. (1982). Wenlock and late Silurian trilobite associations of the East Baltic area and their stratigraphical value. In Kaljo D. and Klaamann E. (eds). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Tallinn: Academy of Sciences of the Estonian SSR, Institute of Geology. 63–70.

Musteikis, P. & Cocks, L. R. M. (2004). Strophomenide and orthotetide Silurian brachiopods from the Baltic region, with particular reference to Lithuanian boreholes. Acta Palaeontologica Polonica. 49(3). 455–482.

Popescu, B. M., Micu, M. & Tari, G. (2016). The Moldova Slope and Basin Development in the Ediacaran-Early Palaeozoic: a collage with multiple structural oveprints. Search and discovery article. 10887. 31 slides.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-08