ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

Автор(и)

  • А. В. Кузишин Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine
  • Т. О. Черешнюк Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine
  • І. В. Поплавська Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine
  • С. Я. Добровольська Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.1(38).234684

Ключові слова:

туристичні потоки, міжнародний туризм, глобалізаційні процеси, регіональний аналіз, туристоутворюючі країни

Анотація

Дане дослідження присвячене аналізу міжнародних туристичних потоків, спрямованих в Україну. Проведено діагностику туристичних потоків за регіонами світу та встановлено тенденцію зростання ролі туризму як на локальних, так і міжнародному рівнях. Було детально проаналізовано привабливість України для туристичних регіонів світу шляхом оцінки туристичних прибуттів через призму виділення країн-лідерів в кожному з них. Це дозволяє аналізувати місце України в туристичних потоках цих територій. Окрему увагу приділено потокам туристів в межах самої країни та зроблено аналіз найбільш привабливих територій для іноземних туристів в розрізі обласних регіонів. Результати попереднього емпіричного дослідження підтвердили, що різні соціальні групи мають свої специфічні моделі туристичної діяльності, показуючи також, які групи реагували на глобалізацію найбільш сильно і можливі наслідки, які це може мати для туристичної діяльності.

Посилання

Доповідь Світового економічного форуму в галузі туризму за 2019 рік. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf (дата звернення: 14 січня 2021).

Король О. Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл: монографія Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. 512 c.

Кузишин А. В. Міжнародний туризм. Тернопіль: Вектор, 2016. 204 с.

Кузишин А. В. Міжнародний туристичний бізнес. Навчальне видання. Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. 146 с.

Кузишин А., Мариняк Я. Оцінка туристичної привабливості Західноукраїнських областей в світлі міжнародних туристичних прибуттів. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 519–520: Географія. Чернівці: Чернівецький нац. у-тет, 2010. С. 141–145.

Романова Г. В зоні особливого тяжіння. Завдяки чому зростає кількість іноземних туристів в Україні. 2019. URL: https://nv.ua/ukr/biz/markets/inozemniy-turizm-ukrajina-pidnyalasya-v-reytingu-turistichnojiprivablivosti-novini-ukrajini‑50047420.html (дата звернення: 10 грудня 2020).

Погуда Н. В., Розметова О. Г. Сучасний стан туристичного ринку України: оцінка та перспектив розвитку. Ефективна економіка, 2018. vol. 10. DOI: 10.32702/2307–2105–2018.10.57

Туристична діяльність в Україні у 2018 році: статистична інформація. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2018/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm. (дата звернення: 10 грудня 2020).

Туристична діяльність в Україні у 2019 році: статистична інформація. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm (дата звернення: 10 грудня 2020).

Alvarez, M., Asugman, G. Explorers versus planners: a study of Turkish tourists. Annals of Tourism Research, 2006. Vol. 33, No. 2, pp. 173–182. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2005.12.001

Bauman Z. Globalization. The human consequences, Cambridge Malden, MA: Polity Press in association with Blackwell Publisher Ltd, 1999.

Burns P., Novelli M. Tourism and mobilities: local-global connections, CABI, 2008.

Dłużewska А. Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu (The socio-cultural dysfunctions of tourism in Islamic countries – in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

Golka M. Cywilizacja, Europa, globalizacja (The civilization, Europe, globalization – in Polish), Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora. 1999.

Hall C. A. and Lew M. A. Understanding and managing tourism impacts: an integrated approach, Abingdon: Taylor & Francis. 2009

Hołowiecka B., Grzelak-Kostulska E. Globalisation as a major factor modifying the patterns of tourism activity. Bulletin of Geography. Socio–economic Series, 2013. No. 21.

Kuzyshyn A. Assessment of tourism flows within the territory of Ukraine from the point of view of sustainable tourism development. Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values: ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). Kyiv: KNUTE. 2020. P. 578–589.

Wahab S. Р. and Сooper Сh. Tourism in the age of globalization, London: Routledge. 2001.

REFERENCES

Dopovid` Svitovogo ekonomichnogo forumu v galuzi tury`zmu za 2019 rik. (Report of the World Economic Forum in Tourism for 2019) Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf. [in Ukrainian].

Korol`, O. (2018). Mizhnarodni tury`sty`chni potoky`: suspil`no-geografichni aspekty` formuvannya ta geoprostorovy`j rozpodil: monografiya. (International tourism flows: socio-geographical aspects of formation and geospatial distribution: monograph). Chernivtsi: Chernivtsi Y. Fedkovych National university [in Ukrainian].

Kuzy`shy`n, A.V. (2016). Mizhnarodny`j tury`zm (International Tourism). Ternopil: Vektor [in Ukrainian].

Kuzy`shy`n, A.V. (2019). Mizhnarodny`j tury`sty`chny`j biznes. Navchal`ne vy`dannya. (International tourism business. Educational edition). Ternopil: V. Hnatiuk TNPU [in Ukrainian].

Kuzy`shy`n, A., & Mary`nyak, Ya. (2010), Ocinka tury`sty`chnoyi pry`vably`vosti Zaxidnoukrayins`ky`x oblastej v svitli mizhnarodny`x tury`sty`chny`x pry`buttiv. (Assessment of tourism attractiveness of Western Ukrainian regions in the light of international tourist arrivals). Scientific Bulletin of Chernivtsi University: Collection of scientific papers. 519–520: Geography. Chernivtsi: Chernivtsi National University. 141–145 [in Ukrainian].

Romanova, G. (2019), V zoni osobly`vogo tyazhinnya. Zavdyaky` chomu zrostaye kil`kist` inozemny`x tury`stiv v Ukrayin (In the area of special attraction. Due to which the number of foreign tourists in Ukraine is increasing) Retrieved from: https://nv.ua/ukr/biz/markets/inozemniy-turizm-ukrajina-pidnyalasya-v-reytingu-turistichnoji-privablivosti-novini-ukrajini‑50047420.html. [in Ukrainian].

Poguda, N.V., & Rozmetova, O.G. (2018), Suchasny`j stan tury`sty`chnogo ry`nku Ukrayiny`: ocinka ta perspektvy` rozvy`tku. nom. (The current state of the tourism market of Ukraine: evaluation and prospects). Effective economy, 10. [in Ukrainian].

Tury`sty`chna diyal`nist` v Ukrayini u 2018 roci: staty`sty`chna informaciya. (2018). (Tourist activity in Ukraine in 2019: Statistical information). Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2018/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm. [in Ukrainian].

Tury`sty`chna diyal`nist` v Ukrayini u 2019 roci: staty`sty`chna informaciya. (2019). (Tourist activity in Ukraine in 2019: Statistical information). Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm. [in Ukrainian]

Alvarez, M. & Asugman, G. (2006), Explorers versus planners: a study of Turkish tourists. In: Annals of Tourism Research, 33, 2, 173–182. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2005.12.001

Bauman, Z. (1999), Globalization. The human consequences, Cambridge Malden, MA: Polity Press in association with Blackwell Publisher Ltd.

Burns, P.M. and Novelli, M. (2008), Tourism and mobilities: local-global connections, CABI.

Dłużewska, A. (2009), Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu (The socio-cultural dysfunctions of tourism in Islamic countries – in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Golka, M. (1999), Cywilizacja, Europa, globalizacja (The civilization, Europe, globalization – in Polish), Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora. Hall, C.A. & Lew, M.A. (2009), Understanding and managing tourism impacts: an integrated approach, Abingdon: Taylor & Francis.

Hołowiecka B., & Grzelak-Kostulska E. (2013), Globalisation as a major factor modifying the patterns of tourism activity. Bulletin of Geography. Socio–economic Series No. 21. P. 49–60. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog‑2013–0020.

Kuzyshyn A. (2020), Assessment of tourism flows within the territory of Ukraine from the point of view of sustainable tourism development. Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values: ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). Kyiv: KNUTE. 578–589.

Wahab, S.Р. & Сooper, Сh., (2001). Tourism in the age of globalization, London: Routledge.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-08