СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • O. O. Долинська Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.1(38).234683

Ключові слова:

туризм, сільский туризм, сільські об'єднані територіальні громади, сільський туризм Хмельницької області

Анотація

У статті розглянуто особливості розвитку сільського туризму в Хмельницькій області. Визначено сутність поняття «сільський» туризм. Проаналізовано наявні туристичні рекреаційні ресурси, необхідні для розвитку сільського туризму в Хмельницькій області. Визначено переваги та чинники, що впливають на розвиток сільського туризму в цьому регіоні. Дослідження перспектив розвитку зеленого туризму в Хмельницькі області є дуже актуальним в умовах децентралізації. Вважається, що саме сільський туризм може стати галуззю, яка буде активно наповнювати бюджет сільських об’єднаних територіальних громад.

Посилання

Биркович В. І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України. Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. 2008. № 1 (6). С. 138–143.

Гловацька В. В. Особливості розвитку сільського зеленого туризму як підприємницької діяльності. Інноваційна економіка. 2010. № 16. С. 45–48.

Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. 148 с.

Ковтуник І. І. Кліматичні курорти Хмельницької області. Агросвіт. 2018. № 22. С. 42–46. Костриця М. М. Сільський туризм: теорія, методологія, практика: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2006. 196 с

Лужанська Т. Ю., Махлинець С. С., Тебляшкіна Л. І. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи: навч. посіб. Київ: Кондор, 2008. 385 с.

Рутинський М. Й., Зінько Ю. В. Сільський туризм: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 271 с.

Стратегія розвитку Хмельницької області на 2021–2027 роки. Хмельницька обласна рада. 2019. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/strategiya-rozvytku-hmelnyczkoyi-oblasti-na‑2021–2027-roky.pdf (дата звернення: 18.03.2021).

Фестиваль Отроків / офіційний сайт фестивалю «Миньковецька держава». URL: http://www.otrokiv.org.ua/index.php/derzava (дата звернення: 15.03.2021).

Хмельниччина туристична. URL: https://turist.km.ua/ua (дата звернення: 18.02.2021).

Шоробура І. М. Гільберг Т. Г., Долинська О. О. Хмельниччина туристична: навч. посібник. Хмельницький: ПП Заколодний М. І. 2016. 360 c.

Шульга В. П. Стратегічне управління розвитком екологічного туризму в контексті рекреаційного природокористування. Географія та туризм. 2012. Вип. 22. С. 42–51.

REFERENCES

Byrkovych V. I. (2008) Silskyi zelenyi turyzm – priorytet rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy. (Rural green tourism is a priority for the development of the tourism industry of Ukraine). Stratehichni priorytety. Scientific and analytical quarterly collection. № 1 (6), pp. 138–143. [in Ukrainian].

Hlovatska V. V. (2010) Osoblyvosti rozvytku silskoho zelenoho turyzmu yak pidpryiemnytskoi diialnosti. (Features of rural green tourism development as a business activity). Innovatsiina ekonomika. № 16, pp. 45–48 [in Ukrainian].

Horishevskyi P., Vasyliev V., & Zinko Yu. (2003) Silskyi zelenyi turyzm: orhanizatsiia nadannia posluh hostynnosti. (Rural green tourism: organization of hospitality services). Ivano-Frankivsk: Misto NV, 148 p. [in Ukrainian].

Kovtunyk I. I. (2018) Klimatychni kurorty Khmelnytskoi oblasti. (Climatic resorts of Khmelnytska region). Ahrosvit. № 22, pp. 42–46. [in Ukrainian].

Kostrytsia M. M. (2006) Silskyi turyzm: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia (Rural tourism: theory, methodology, practice: monograph). Zhytomyr: ZhDTU, 196. [in Ukrainian].

Luzhanska T. Yu., Makhlynets S. S., & Tebliashkina L. I. (2008) Silskyi turyzm: istoriia, sohodennia ta perspektyvy: navch. posib. (Rural tourism: history, present and prospects: a textbook). Kyiv: Kondor, 385 p. [in Ukrainian].

Rutynskyi M. Y., & Zinko Yu. V. (2006) Silskyi turyzm: navchalnyi posibnyk (Rural tourism: a textbook). Kyiv: Znannia, 271 p. [in Ukrainian].

Development strategy of Khmelnytsky region for 2021–2027. Khmelnytsky regional council. (2019). URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/strategiya-rozvytku-hmelnyczkoyi-oblasti-na‑2021–2027-roky.pdf. (In Ukrainian). [in Ukrainian].

Festival Otrokiv / official site of the festival “Mynkovets State”. URL: http://www.otrokiv.org.ua/index.php/derzavaKhmelnychchyna turystychna. URL: https://turist.km.ua/ua

Shulga V. P. (2012) Stratehichne upravlinnia rozvytkom ekolohichnoho turyzmu v konteksti rekreatsiinoho pryrodokorystuvannia. (Strategic management of ecological tourism development in the context of recreational nature management). Heohrafiia ta turyzm. Issue 22, pp. 42–51. [in Ukrainian].

Shorobura I. M., Hilberh T. H, & Dolynska O. O. (2016) Khmelnytskyi tourist region: manual. Khmelnytskyi: publisher Zakolodny M. I. 360 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-08