СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОБОВИХ СУМ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ

Автор(и)

  • O. M. Прокоф’єв Одеський державний екологічний університет, Ukraine
  • Л. Д. Гончарова Одеський державний екологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.1(38).234679

Ключові слова:

природні ресурси, емпіричні дані, атмосферні опади, добові суми опадів, показники режиму опадів, регіональний клімат

Анотація

Представлені результати аналізу просторово-часового розподілу кліматоумовлених природних ресурсів на території Одеської області у період 2010–2015 рр. Оцінено окремі показники режиму атмосферних опадів, які широко використовуються у наукових та практичних розробках. На кожній станції визначено добовий максимум опадів і проведено порівняння цього кліматичного показника 1% та 5% забезпеченості (1 раз в 100 і в 20 років), які зареєстровані на території області у період дослідження, з опублікованими у Кадастрі.

Посилання

Алибегова Ж. Д. Структура полей жидких осадков за короткие интервалы времени. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 134 с.

Барабаш М. Б., Гребенюк Н. П., Татарчук О. Г. Особливості зміни ресурсів тепла та вологи в Україні при сучасному потеплінні клімату. Наук. праці УкрНДГМІ. 2007. Вип. 256. С. 174–186.

Барабаш М. Б., Татарчук О. Г. Практичний напрям досліджень зміни клімату в Україні. Наук. праці Укр. НДГМІ. 2009. Вип. 57. С. 28–36.

Врублевська О. О., Катеруша Г. П., Миротворська Н. К. Кліматологічна обробка окремих метеорологічних величин: навч. посіб. Одеса: ТЕС, 2004. 150 с.

Гончарова Л. Д. Воздушные течения тропосферы и стратосферы Северного полушария: монографія. Одесса: ТЭС, 2014. 298 с.

Гончарова Л. Д. Особливості зміни місячної кількості атмосферних опадів на території Одеської області протягом ХХ століття. Український гідрометеорологічний журнал. 2009. № 5. С. 77–83.

Івус Г. П., Гончарова Л. Д., Косолапова Н. І. Характер розподілення атмосферних опадів в Одеському регіоні на початку ХХІ століття. Матеріали І Всеук. гідрометр. з’їзду з міжн. участю, 22–23 бер. 2017 р. Одеса: ТЕС, 2017. С. 210–211.

Івус Г. П., Гончарова Л. Д., Косолапова Н. І. Просторово-часове розподілення атмосферних опадів в Одеському регіоні на початку ХХІ століття. Український гідрометеорологічний журнал. 2018. № 22. С. 16–27.

Клімат України: монографія / за ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченко. Київ: Вид-во Раєвського, 2003. 343 с.

Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: монографія / за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. Одеса: держ. екол. ун-т, 2015. 520 с.

Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміни клімату: монографія / за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. Одеса: держ. екол. ун-т, 2018. 548 с.

Кліматичні ресурси Одеської області для сталого розвитку: науково-практичний довідник / за ред. Ж. В. Волошиної. Одеса: Держ. гідрометслужба України, 2010. 180 с.

Мартазинова В. Ф., Иванова Е. К., Чайка Д. Ю. Изменение атмосферной циркуляции в северном полушарии в течение периода глобального потеплення в ХХ веке. Украинский географический журнал. 2007. № 3. С. 10–20.

Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986–2005 рр.): монографія / за ред. В. М. Ліпінського, В. І. Осадчого, В. М. Бабіченко. Київ, 2006. 311 с.

Стандартні кліматичні норми (1961–1990 рр.). К., 2002. 446 с.

Ivus G. P., Goncharova L. D., Kosolapova N. I, Zubkovych C. O. Modern seasonal features of the risk mode on the territory of Odesa region. Review Scientific Journal (Science). 2018. Vol. 1. Issue 3 (10). P. 27–33. http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/pw0774.pdf. (дата звернення 20.05.2021)

REFERENCES

Alibegova Zh. D. (1975). Struktura poley zhidkikh osadkov za korotkie intervaly vremeni. (Structure of liquid precipitation fields for short time intervals). Leningrad: Gidrometeoizdat [in Russian].

Barabash M. B., Hrebeniuk N. P., & Tatarchuk O. H. (2007). Osoblyvosti zminy resursiv tepla ta volohy v Ukraini pry suchasnomu poteplinni klimatu (Features of the change in heat resources and vology in Ukraine in case of a hot climate). Scientific proceedings of UkrRHI, 256, 174–186. Kyiv: Nika Center [in Ukrainian].

Barabash M. B. & Tatarchuk O. H. (2009). Praktychnyi napriam doslidzhen’ zminy klimatu v Ukraini. (Practical direction of climate change research in Ukraine). Scientific proceedings of UkrRHI, 57, 28–36. [in Ukrainian].

Vrublevs’ka O.O., Katerusha H. P., & Myrotvors’ka N.K. (2004). Klimatolohichna obrobka okremykh meteorolohichnykh velychyn: navchal’nyi posibnyk. (Climatological treatment of individual meteorological quantities: a textbook). Odesa: TES. [in Ukrainian].

Goncharova L. D. (2014). Vozdushnye techeniya troposfery i stratosfery Severnogo polushariya: monohrafiia. (Air currents in the troposphere and stratosphere of the Northern Hemisphere: a monograph). Odessa: TES. [in Russian].

Honcharova L. D. (2009). Osoblyvosti zminy misiachnoi kil’kosti atmosfernykh opadiv na terytorii Odes’koi oblasti protiahom XX stolittia. (Features of changes in the monthly amount of precipitation in the Odessa region during the 20th century). Ukrainian Hydrometeorological Journal, 5, 77–83. [in Ukrainian].

Ivus H. P. (2017). Kharakter rozpodilennia atmosfernykh opadiv v Odes’komu rehioni na pochatku XXI stolittia. (The nature of the distribution of precipitation in the Odessa region at the beginning of the XXI century). Abstracts of the First All-Ukrainian Hydrometeorological Plant with International Participation, March 22–23, 2017, Odessa. (pp. 210–211). Odesa: TES. [in Ukrainian].

Ivus H. P., Honcharova L. D., & Kosolapova N. I. (2018). Prostorovo-chasove rozpodilennia atmosfernykh opadiv v Odes’komu rehioni na pochatku XXI stolittia. (Spatio-temporal distribution of precipitation in the Odesa region at the beginning of the 21th century). Ukrainian Hydrometeorological Journal, 22, 16–27. [in Ukrainian].

Lipins’kyi V.M., Diachuk V. A., & Babichenko V. M. (Ed). (2003). Klimat Ukrainy: monohrafiia. (Climate of Ukraine: a monograph). Kyiv: Raevsky Publishing House. [in Ukrainian].

Stepanenko S. M., & Pol’ovyi A.M. (Ed). (2015). Klimatychni zminy ta yikh vplyv na sfery ekonomiky Ukrainy: monohrafiia. (Climate change and their impact on the economy of Ukraine: a monograph). Odesa: Odesa State Ecological University. [in Ukrainian].

Stepanenko S. M., & Pol’ovyi A.M. (Ed). (2018). Klimatychni ryzyky funktsionuvannia haluzei ekonomiky Ukrainy v umovakh zminy klimatu: monohrafiia. (Climate risks of functioning of branches of economy of Ukraine in the conditions of climate change: a monograph). Odesa: Odesa State Ecological University. [in Ukrainian].

Voloshynoi Zh.V. (Ed). (2010). Klimatychni resursy Odes’koi oblasti dlia staloho rozvytku: naukovo-praktychnyi dovidnyk. (Climatic resources of Odessa region for sustainable development: a scientific and practical guide). Odesa: State Hydrometeorological Service of Ukraine. [in Ukrainian].

Martazynova V. F., Yvanova E. K., & Chaika D. Yu. (2007). Izmenenie atmosfernoy tsirkulyatsii v severnom polusharii v techenie perioda globalnogo poteplennya v XX veke. (Changes in atmospheric circulation in the northern hemisphere during the period of global warming in the 20th century). Ukrainian Geographical Journal, 3, 10–20. [in Russian].

Lipins’kyi V.M., Osadchyi V. I., & Babichenko V. M. (Ed). (2006). Stykhiini meteorolohichni yavyscha na terytorii Ukrainy za ostannie dvadtsiatyrichchia (1986–2005 rr.): monohrafiia. (Natural meteorological phenomena on the territory of Ukraine for the last twenty years (1986–2005): a monograph). Kyiv. [in Ukrainian].

Standard climatic norms (1961–1990). (2002). Kyiv. [in Ukrainian].

Ivus G. P., Goncharova L. D., Kosolapova N. I., & Zubkovych C. O. (2018). Modern seasonal features of the risk mode on the territory of Odesa region. Scientific Journal (Science Review), Vol. 1. Issue 3 (10), 27–33. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-08