ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • C. K. Мізіна Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.1(38).234647

Ключові слова:

водогосподарська ландшафтно-технічна система, дослідження, підходи, принципи, методи, раціональне природокористування

Анотація

Розглянуто водогосподарську ландшафтно-технічну систему, як структуру, що поєднує у собі три блоки – природний, технічний та інформаційний. У процесі дослідження цієї системи доцільно використовувати як традиційні, так і специфічні підходи, принципи та методи наукового пізнання. Розкрито суть специфічних принципів та методів дослідження, оскільки саме вони допомагають зрозуміти специфіку водогосподарської ландшафтно-технічної системи. Зазначено, що у процесі дослідження водогосподарської ландшафтно-технічної системи окрім основних підходів, принципів та методів, доцільно використовувати методи інших галузевих наук. Запропоновано узагальнену схему дослідження водогосподарської ландшафтно-технічної системи на прикладі річки Трубіж.

Посилання

Вишневський В. І., Пащенко В. М. Конструктивно-географічні засади досліджень антропогенного впливу на річки. Київський географічний щорічник. Київ, 2002. № 2. С. 29–50.

Гавриленко О. П. Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Київський університет, 2008. 304 с.

Денисик Г. І. Антропогенне ландшафтознавство. Частина І. Глобальне антропогенне ландшафтознавство. Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2014. 332 с.

Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти Правобережної України: монографія. Вінниця: Арбат, 1998. 242 с.

Денисик Г. І., Безлатня Л. О. Культурні ландшафти міжзонального геоекотону «лісостеп–степ» Правобережної України: монографія. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. 231 с.

Денисик Г. І., Мудрак Г. В. Унікальні ландшафти Середнього Придністер’я. Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2014. 258 с.

Денисик Г. І., Хаєцький Г. С., Стефанков Л. І. Водні антропогенні ландшафти Поділля. Вінниця: ПП «Видавництво «Теза»», 2007. 214 с.

Дорогунцов С. І., Коценко К. Ф., Аблова О. К., Хусаїнов Д. Я., Хвесик М. Н. Екологія: підручник. Київ: КНЕУ, 2005. 371 с.

Козловський Ю. М. Синергетичний підхід як методологічна основа моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу. Молодь і ринок. № 4 (87), 2012. С. 65–70.

Лаврик О. Д. Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України: дис. … д-ра геогр. наук: 11.00.11. Київ, 2019. 454 с.

Лаврик О. Д. Річкові ландшафтно-технічні системи: монографія. Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. 297 с.

Мізіна С. К. Водогосподарська ландшафтно-технічна система: структура, обґрунтування поняття. Вісник Львівського університету. Серія географічна. Львів, 2020. № 54.

Самойленко В. М. Основи геоінформаційних систем. Методологія. Київ: Ніка-Центр, 2003. 276 с.

Яцентюк Ю. В. Регіональні парадинамічні антропогенні ландшафтні системи: дис. … д-ра геогр. наук: 11.00.11. Київ, 2018. 514 с.

REFERENCES

Denysyk, G. I. (1998). Antropohenni landshafty Pravoberezhnoi Ukrainy: monohrafiia. (Anthropogenic landscapes of the Right-Bank of Ukraine: monograph). Vinnytsia: Arbat [In Ukrainian].

Denysyk, G. I. (2014). Antropohenne landshaftoznavstvo. Chastyna I. Hlobalne antropohenne landshaftoznavstvo. (Anthropogenic landscape science. Part I. Global anthropogenic landscape science). Vinnytsia: Vinnytsia Regional Printing House [In Ukrainian].

Denysyk, G. I., & Bezlatnіa, L. A. (2018). Kulturni landshafty mizhzonalnoho heoekotonu «lisostep–step» Pravoberezhnoi Ukrainy: monohrafiia. (Cultural landscapes of the interzonal geoecotone «forest-steppe-steppe» of the Right-Bank of Ukraine: monograph). Vinnytsia: LLC «WORKS» [In Ukrainian].

Denysyk, G. I., & Mudrak, G. V. (2014). Unikalni landshafty Serednioho Prydnisteria. (Unique landscapes of Middle Transnistria). Vinnytsia: Vinnytsia Regional Printing House [In Ukrainian].

Denysyk, G. I., Haietskyi, G. S., & Stefankov, L. I. (2007). Vodni antropohenni landshafty Podillia. (Aquatic anthropogenic landscapes of Podillya). Vinnytsia: PE «Publishing House «Tezza»» [In Ukrainian].

Dorohuntsov, S. I., Kotsenko, K. F., Ablova, O. K., Khusainov, D. Ya., & Khvesyk, M. N. (2005). Ekolohia. (Ecology). Kyiv: KNEU [In Ukrainian].

Havrylemko, O. P. (2008). Heoekolohichne obgruntuvannia proektiv pryrodokorystuvannia. (Geoecological substantiation of nature management projects). Kyiv: Kyivskyi universytet [In Ukrainian].

Kozlovskyi, Yu. M. (2012). Synerhetychnyi pidhid yak metodolohichna osnova modeliuvannia naukovoi dialnosti vyshchoho navchalnoho zakladu. (Synergetic approach as a methodological basis for modeling the scientific activity of a higher education institution). Youth and market, № 4 (87), 65–70. [In Ukrainian].

Lavryk, O. D. (2015). Richkovi landshaftno-tekhnichni systemy: monohrafiia. (River landscape-technicalsystems: monograph). Uman: VPC «Vizavi» [In Ukrainian].

Lavryk, O. D. (2019). Dolynno-richkovi landshaftno-tekhnichni systemy Pravoberezhnoi Ukrainy. (Valley-river landscape-technical systems of the Right Bank of Ukraine). (Doctoral Dissertation). Kyiv. [In Ukrainian].

Mizina, S. K. (2020). Vodohospodarska landshaftno-tekhnichna systema: struktura, obgruntuvannia poniattia. (Water management landscape-technical system: structure, substantiation of the concept). Bulletin of Lviv University. The series is geographical, 54. [In Ukrainian].

Samoilenko, V. M. (2003). Osnovy heoinformatsiinykh system. Metodolohiia. (Fundamentals of geographic information systems. Methodology). Kyiv: Nika-Center [In Ukrainian].

Vyshnevskyi, V. I., & Pashchenko, V. M. (2002). Konstruktyvno-geografichni zasady antropohennoho vplyvu na richky. (Structural and geographical principles of research of anthropogenic impact on rivers). Kyiv Geographical Yearbook, 2, 29–50. [In Ukrainian].

Yatsentiuk, Yu. V. (2018). Rehionalni paradynamichni antropohenni landshaftni systemy. (Regional paradynamic anthropogenic landscape systems). (Doctoral Dissertation). Kyiv. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-08