РЕГІОНАЛЬНІ КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

Автор(и)

  • Г. І. Денисик Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського , Ukraine
  • А. Г. Кізюн Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Ukraine
  • Л. В. Атаман Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського , Ukraine
  • В. С. Канський Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського , Ukraine
  • М. О. Шмагельська Вінницький кооперативний інститут, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.1(38).234646

Ключові слова:

Поділля, Середнє Придністер'я, регіон, конструктивно-географічні дослідження, місцеві громади, раціональне природокористування

Анотація

Розглянуто проблему раціонального використання регіональних та місцевих особливостей природних умов і природних ресурсів у розбудові сучасних громад; зазначено, що конструктивно-географічні й конструктивно-ландшафтознавчі дослідження у цьому процесі мають вирішувати завдання раціонального природокористування у межах території кожної громади. У зв’язку з активним реформуванням сучасного господарства необхідно поступово відходити від стандартних методів використання природних ресурсів, повсюдно враховувати їх регіональні й місцеві особливості, традиції та звичаї господарського освоєння. Це стосується будь-якого регіону України. Як приклад – розглянуто Поділля, а у його межах детальніше Середнє Придністер›я. Показано, що своєрідну, часто й унікальну, природу та ландшафт Середнього Придністер›я зараз використовують не раціонально, без врахування їх регіональної та місцевої специфіки. Зазначено, що конструктивно-географічні дослідження дали змогу розробити план раціонального використання місцевими громадами природних ресурсів Середнього Придністер›я з врахуванням їх специфіки, історичних традицій, звичаїв та сучасних потреб. Він включає як відновлення традиційних та ефективних у минулому (виноробство, садівництво, тутівництво, виробництво тютюну), реконструкцію сучасних окремих галузей господарства та розвиток нових (рекреація, екстремальний туризм, сучасні народні промисли). Врахування регіональних та місцевих особливостей природних умов і ресурсів не лише Середнього Придністер›я, але йбудь-якого регіону України – це один із напрямів до розквіту місцевих громад, збереження та раціонального використання природи і ландшафту їх територій.

Посилання

Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти Поділля. Серія із 10 книг / заг. ред. Денисик Г. І. Вінниця: Теза-Едельвейс, 2005–2020.

Денисик Г. І. Природнича географія Поділля. Вінниця: ЕкобізнесЦентр, 2014. 184 с.

Денисик Г. І. Середнє Придністер’я / ред. Г. І. Денисика. Вінниця: Гіпаніс, 2007. 431 с.

Денисик Г. І. Антропогенне ландшафтознавство. Частина І. Глобальне антропогенне ландшафтознавство. Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2014. 334 с.

Денисик Г. І., Стефанков Л. І., Чиж О. П. Географи України – місцевим громадам (на прикладі Середнього Придністер’я). Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошуки шляхів вирішення: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг ред. І. Пилипенка, Д. Мальчикової. Херсон: Видавничий дім, «Гельветика». 2019. С. 98–101.

Денисик Г. І. Природа Ямпільського району: пригірські ознаки, раціональне використання // Перша Ямпільська науково-практична конференція. Ямпіль-Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2018. 287 с.

Денисик Г. І., Кізюн А. Г. Екстремальний туризм Подільської Могилівщини // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція. Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2017. 436 с.

Кічунов Н. И. Плодоводство в Подольской губернии. СПб. Б.в,1901. 97 с.

Кізюн А. Г. Природні умови розвитку екстремального туризму у межах Поділля. Наукові записки ВДПУ. Серія: Географія. Вінниця, 2016. Вип. 28. С. 178–185.

Маринич А. М., Паламарчук М. М. Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР: теоретические и методические исследования / отв. ред. Маринич А. М., Паламарчук М. М. К.: Наукова думка, 1990. 200 с.

Руденко Л. Г., Лісовський С. А., Маруняк Є. О. Дилеми регіонального розвитку в Україні. Український географічний журнал. Київ, 2020. 3 (111). С. 36–45.

Самойленко В. М., Іванок Д. В. Моделювання басейнових геосистем: монографія. Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2015. 208 с.

REFERENCES

Denisyk G. I. Antropogenni landshafty Podillya (Anthropogenic landscapes of Podillya). A series of 10 books / general. ed. Denisyk G. I. Vinnytsia: Thesis-Edelweiss, 2005–2020. [in Ukrainian].

Denisyk G. I. Pryrodnycha geografiya Podillya (Natural geography of Podillya). Vinnytsia: EcobusinessCenter, 2014. 184 p. [in Ukrainian].

Denisyk G. I. Serednye Prydnisterya (Middle Transnistria) / ed. G. I. Denisyk. Vinnytsia: Gipanis, 2007. 431 p. [in Ukrainian].

Denisyk G. I. Antropogenne landshaftoznavstvo (Anthropogenic landscape science). Part I. Global anthropogenic landscape science. Vinnytsia: Vinnytsia Regional Printing House, 2014. 334 p. [in Ukrainian].

Denisyk G. I., Stefankov L. I. & Chizh O. P. Geografy` Ukrayiny – miscevym gromadam (na prykladi Serednogo Prydnisterya) (Geographers of Ukraine – local communities (on the example of Middle Transnistria). Regional problems of Ukraine: geographical analysis and search for solutions: materials of the VIII All-Ukrainian scientific-practical conference / Ed. I. Pilipenko, D. Malchikova. Kherson: Publishing House, Helvetica. 2019. S.98–101. [in Ukrainian].

Denisyk G. I. Pryroda Yampilskogo rajonu: prygirski oznaky, racionalne vykorystannya (Nature of Yampil district: mountainous features, rational use) // First Yampil scientific-practical conference. Yampil-Vinnytsia: Balyuk I. B., 2018. 287 p. [in Ukrainian].

Denisyk G. I. & Kizyun A. G. Ekstremalnyj turyzm Podilskoyi Mogylivshhyny (Extreme tourism of Podolsk Mogilev region) // Sixth Mogilev-Podolsk scientific and local lore conference. Vinnytsia: PE Balyuk I. B., 2017. 436 p. [in Ukrainian].

Kichunov N. I. Plodovodstvo v Podolskoj gubernyy (Horticulture in the Podolsk province). СПб. B.v, 1901. 97 s. [in Russian].

Kizyun A. G. Pryrodni umovy rozvytku ekstremalnogo turyzmu u mezhax Podillya (Natural conditions for the development of extreme tourism within Podillya). Scientific notes of VSPU. Series: Geography. Vinnytsia, 2016. Issue. 28. pp. 178–185. [in Ukrainian].

Marinich A. M. & Palamarchuk M. M. Konstruktyvno-geografycheskye osnovы racyonalnogo pryrodopolzovanyya v Ukraynskoj SSR: teoretycheskye y metodycheskye yssledovanyya (Constructive-geographical bases of rational nature management in the Ukrainian SSR: theoretical and methodical researches) / resp. ed. Marinich A. M., Palamarchuk M. M. K .: Scientific Opinion, 1990. 200 p. [in Russian].

Rudenko L. G., Lisovsky S. A. & Marunyak E. A. Dylemy regionalnogo rozvytku v Ukrayini (Dilemmas of regional development in Ukraine). Ukrainian Geographical Journal. Kyiv, 2020. 3 (111). Pp. 36–45. [in Ukrainian].

Samoilenko V. M. & Ivanok D. V. Modelyuvannya basejnovyx geosystem: monografiya (Modeling of basin geosystems: monograph). Kyiv: State Enterprise «Print Service», 2015. 208 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-08