ВПЛИВ ЛЬОДОВОГО РЕЖИМУ НА ПРИБЕРЕЖНУ ЗОНУ АЗОВСЬКОГО МОРЯ

Автор(и)

  • Н. A. Берлінскій Одеський державний екологічний університет, Ukraine
  • Р. В. Гаврилюк Одеський державний екологічний університет, Ukraine
  • М. О. Сагайдак Одеський державний екологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.1(38).234643

Ключові слова:

Азовське море, льодові умови, безпека мореплавання, кліматичні зміни

Анотація

Азовське море відноситься до замерзаючих морів, що обумовлює необхідність прогнозу початку і закінчення формування льодових полів, складність обстановки льодових умов, які обмежують безпеку мореплавання. Розглянуто сучасні умови формування льодового режиму в Азовському морі. Від льодової обстановки, її тривалості та потужності льодового покриву залежить навігація в Азовському морі, зокрема українських портів Бердянськ і Маріуполь. Для проходження суден морськими підхідними каналами і рекомендованими курсами в зимовий період часу потрібне залучення криголамів. Знесення обмежуючих буїв льодовими полями і їх відновлення відбивається на економічних можливостях портів.

У роботі були використані дані прямих і дистанційних спостережень. Серед характеристик льодового режиму – дати появи льоду в районі морських портів України (Бердянськ і Маріуполь), характеристики льоду, закінчення льодоставу, розкриття і очищення від льоду акваторій портів і заток, інформація системи оповіщення NAVTEX, архівні матеріали сайту погоди meteo.ua. Розглянуто особливості фізико-хімічні властивості морських вод при формуванні льоду і генеральна циркуляція вод Азовського моря, що пов’язано з впливом прісного стоку річок Дону і Кубані. В період 2013–2020 рр. були проведені спостереження за зміщенням коштів навігаційного обладнання (буями) в зимові періоди з підхідних каналів порту Маріуполь і Бердянськ. Мета статті – встановити характерні зимові періоди останнього десятиліття з урахуванням кліматичних змін для раціонального використання результатів про вплив на економічну діяльність морської інфраструктури. Розглянуто характерні зимові періоди останнього десятиліття з урахуванням впливу кліматичних змін. Відзначено, що льодовий режим Азовського моря тісно пов’язаний з сумою середньодобових температур повітря над морем за сезон. За цим критерієм зими зазвичай діляться на три типи: суворі, помірні і м’які.

За останні 30 років на Азовському морі було тільки дві суворі зими в 2005–2006 і 2011–2012 роках. У ці зими Азовське море покривалося льодом повністю. Було розглянуто вплив льодового режиму на прибережну зону українського узбережжя Азовського моря, що дуже важливо для промислових і господарських потреб державного будівництва. Встановлено, що не кожна зима супроводжується сильним льодовим режимом. При утворенні льодового покриву спільно з сильними вітрами регулярно спостерігається вплив льодового режиму на роботу морських і берегових служб. Для підтримки безпеки судноплавства та зменшення економічних втрат, необхідно розглянути можливість зняття буїв, які піддаються найбільш частого зміщення під дією льодоходу, на період дрейфу льоду. Середні багаторічні спостереження свідчать про початок утворення льоду в Маріуполі 14 грудня а в Бердянську – 20 грудня. Найпізніше очищається від льоду Таганрозька затока і райони скупчення льодів – 20–28 березня. При сучасних кліматичних змінах (збільшення повторюваності м’яких зим, фактичні витрати на роботу судів (гідрографічних, криголамів і т. д.) в льодах очікуються на порядок менше нормативних показників.

Посилання

Боровская Р. В. Оценка ледовых условий с использованием данных ИСЗ. Вестник гидрометцентра Черного и Азовского морей. Одесса, 2012. № 1 (14). С. 196–212.

Чепурна В. Ю. Мінливість льодового режиму в Азовському морі. Матеріали студентської конференції ОДЕКУ (Одеса, 7 травня 2018 г.). Одеса, 2018. С. 345–346.

Дон потерял первое место по стоку в Азовское море. URL: http://azniirkh.ru/novosti/don-poteryal-pervoemesto-po-stoku-v-azovskoe-more/ (дата звернення: 14.08.2019).

Гаврилюк Р. В. Льодові явища в Чорному і Aзовському морях та їх прогнозування в умовах кліматичних змін. Укр. гидрометеорологический ж. Одесса, 2019. № 24. С. 92–104.

Косенко Ю. В., Баскакова Т. Е., Картамышева Т. Б. Роль стока реки Дон в формировании продуктивности Таганрогского залива. Водные биоресурсы и среда обитания. 2018. Том 1. № 3–4. С. 32–39.

Кулик П. В. Соленость воды в Азовском море. URL: http://gazeta-rv.zp.ua/mnenie-znatokov/1016-solenostvody-v-azovskom-more.html (дата звернення: 20.08.2019).

Ледовая обстановка в Азовском море и Керченском проливе URL: https://www.blackseanews.net/read/76280 (дата звернення: 07.12.2019).

Ледовая обстановка в Азове – без перемен к лучшему. На западе – сжатие и торосы / Фоторепортаж. URL: https://www.blackseanews.net/read/33760 (дата обращения: 11.07.2019).

Лоция Азовского моря (№ 1243): пособие. ЦКФ ВМФ. 1985. С. 160.

Лысый А. А. Влияние факторов ледяного покрова на суда ледового класса как объект управления. Науковий вісник Херсонської державної морської академії. 2015. № 1 (12). С. 51–57.

Маріупольский морський торговельний порт. URL: https://marport.net/uk/ (дата звернення: 09.12.2019).

Миронов Е. У., Порубаев В. С. Формирование гряд торосов в прибрежной части Карского моря и их морфометрические характеристики: Современные проблемы науки и образования. 2012. № 4. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6707 (дата звернення: 22.02.2020).

Порти Украины. В Мариупольском порту создан штаб ледовых операций. URL: https://ports.com.ua/news/v-mariupolskom-portu-

sozdan-shtab-ledovykh-operatsiy (дата звернення:19.02.2020).

Проект «моря СССР». Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Том V. Азовское море. М.: Гидрометеоиздат, 1991. 95с.

Савтер Л. А. Стихійні гідрометеорологічні явища, що спостерігались на акваторії Чорного та Азовського морів в 2014 р. Вестник гидрометцентра Черного и Азовского морей. Одесса, 2014. № 2 (17). С. 13–16.

Стехновский Д. И., Зубков А. Е. Навигационная гидрометеорология. М.: «Транспорт», 1977. 264 с.

Нестеров О. Ю., Загородня Ю. В., Перепечаєв С. М. Безпека мореплавства з урахуванням особливостей льодової обстановки: Розвиток транспорту. 2021. № 1(8). URL: https://tdjournal.org/index.php/journal/article/view/109/98 (дата звернення: 04.05.2021).

REFERENCES

Borovskaya, R. V. (2012). Otsenka ledovykh usloviy s ispolzovaniem dannykh ISZ. (Assessment of ice conditions using satellite data). Bulletin of the hydrometeorological center of the Black and Azov Seas, № 1 (14), 196–212. [in Russian].

Chepurna, V. Yu. (2018). Minly`vist` l`odovogo rezhy`mu v Azovs`komu mori (Ice regime variability in the Sea of Azov): materials of the ODECU Student Conference (May 7, Odessa. 2018), pp. 345–346. [in Ukrainian].

Don poteryal pervoe mesto po stoku v Azovskoe more. (Don lost first place in runoff to the Sea of Azov). Retrieved from http://azniirkh.ru/novosti/don-poteryal-pervoe-mesto-po-stoku-v-azovskoe-more/ (Accessed: 08.14.2019). [in Russian].

Gavry`lyuk, R. V., & Yuvchenko, N. M. (2019). L`odovi yavy`shha v Chornomu i Chzovs`komu moryax ta yix prognozuvannya v umovax klimaty`chny`x zmin. (Ice phenomena in the Black and Azov Seas and their forecasting in the face of climate change). Ukrainian Hydrometeorological Station, 24, 92–104. [in Ukrainian].

Kosenko, Yu. V., Baskakova, T. Ye. & Kartamysheva T. B. (2018). Rol stoka reki Don v formirovanii produktivnosti Taganrogskogo zaliva. (The role of the Don River runoff in the formation of the productivity of theTaganrog Bay). Aquatic bioresources and habitat, vol. 1, № 3–4, рр. 32–39. [in Russian].

Kulik P. V. Solenost vody v Azovskom more. (Water salinity in the Sea of Azov). (2019). Retrieved from http://gazeta-rv.zp.ua/mnenie-znatokov/1016-solenost-vody-v-azovskom-more.html (Accessed: 08.20.2019). [in Russian].

Ledovaya obstanovka v Azovskom more i Kerchenskom prolive [Ice situation in the Sea of Azov and the Kerch Strait] Retrieved from https://www.blackseanews.net/read/76280 (Accessed: 12.07.2019). [in Russian].

Ledovaya obstanovka v Azove – bez peremen k luchshemu. Na zapade – szhatie i torosy. Fotoreportazh. (Ice situation in Azov – no change for the better. In the west – compression and hummocks. Photo report). (2019). Retrieved from https://www.blackseanews.net/read/33760 (Accessed: 11.07.2019). [in Russian].

Lotsiya Azovskogo morya (№ 1243): posobie. (1985). (Pilot of the Sea of Azov (No. 1243): allowance). TsKF VMF, 160p. [in Russian].

Lysyy, A. A. (2015). Vliyanie faktorov ledyanogo pokrova na suda ledovogo klassa kak obekt upravleniya. (Influence of ice cover factors on ice-class ships as a control object). Scientific Bulletin of the Kherson State Maritime Academy, № 1 (12), 51–57. [in Russian].

Mariupol`sky`j mors`ky`j torgovel`ny`j port. (Mariupol commercial sea port). Retrieved from https://marport. net/uk/ (Accessed: 12.09.2019). [in Ukrainian].

Mironov, Ye. U. & Porubaev, V. S. (2012). Formirovanie gryad torosov v pribrezhnoy chasti Karskogo morya i ikh morfometricheskie kharakteristiki: Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. (The formation of ridges of hummocks in the coastal part of the Kara Sea and their morphometric characteristics: Modern problems of science and education). No. 4. Retrieved from https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6707 (Accessed: 22.02.2020) [in Russian].

Porti Ukrainy. V Mariupolskom portu sozdan shtab ledovykh operatsiy (Ports of Ukraine. Ice operations headquarters established in Mariupol port). (2020). Retrieved from https://ports.com.ua/news/v-mariupolskom-portu-sozdan-shtab-ledovykh-operatsiy (Accessed: 10.02.2020). [in Russian].

Proekt «morya SSSR». Gidrometeorologiya i gidrokhimiya morey SSSR. Tom V. Azovskoe more. (The project “Seas of the USSR”. Hydrometeorology and hydrochemistry of the seas of the USSR. Volume V. Sea of Azov). (1991). M.: Gidrometeoizdat, 95p. [in Russian].

Savter, L. A. (2014). Sty`xijni gidrometeorologichni yavy`shha, shho sposterigaly`s` na akvatoriyi Chornogo ta Azovs`kogo moriv v 2014 r. (Natural hydrometeorological phenomena observed in the Black and Azov Seas in 2014). Bulletin of the Hydrometeorological Center of the Black and Azov Seas, № 2 (17), 13–16. [in Ukrainian].

Stekhnovskiy, D. I. & Zubkov, A. Ye. (1977). Navigatsionnaya gidrometeorologiya (Navigation hydrometeorology). M.: «Transport», 264p. [in Russian].

Nesterov O. Yu., Zagorodnya Yu. V., & Perepechayev S. M. (2021). Bezpeka moreplavstva z uraxuvannyam osobly`vostej l`odovoyi obstanovky`: Rozvy`tok transportu. (Safety of seafaring due to the peculiarities of ice conditions: Development of transport), 1(8). Retrieved from https://tdjournal.org/index.php/journal/article/view/109/98 (дата звернення: 04.05.2021). [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-08