DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.1(36).205179

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА СИСТЕМА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: РЕТРОСПЕКТИВНО-ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ

С. М. Шевчук

Анотація


Дослідження присвячене комплексному аналізові теоретичних основ адміні­стративно-територіального устрою, вивченню найголовніших характеристик сучасного стану адміністративно-територіальної системи Полтавської області та обґрунтуванню шляхів її подальшого реформування. В результаті дослідження узагальнено основні етапи розвитку адміністративно-територіального устрою у історичній ретроспективі, визначено суспільно-географічні фактори функціону­вання сучасного адміністративно-територіального устрою Полтавської області, а також обґрунтовано і розроблено його нову модель. На прикладі Полтавської області розглянуто напрями удосконалення адміністративно-територіального устрою у контексті реалізації реформи децентралізації влади в Україні, голов­ним чином із врахуванням суспільно-географічних чинників розвитку терито­ріальних громад запропоновано власні шляхи та модель регіонального соціаль­но-економічного розвитку території Полтавської області.


Ключові слова


Полтавська область; адміністративно-територіальний устрій; реформування; модель; об’єднана територіальна громад

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilous, G. P., Bilous`ko, O. A., Gudym, V. V. ta in. (2012), Administratyvno-terytorial`nyj podil Poltavshhyny (1648–2012 rr.): dovidnyk z istoriyi administratyvno-terytorial`nogo podilu [Ad­ministrative-territorial division of Poltava region (1648-2012): a guide to the history of adminis­trative-territorial division], Poltava : TOV «ASMI», 400 р.

Dnistryanskyj, M. S. (2010), Politychna geografiya ta geopolityka Ukrayiny [Political geography and geopolitics of Ukraine], Ternopil`: Navchal`na knyga – Bogdan, 344 p.

Docenko, A. I. (2003), Administratyvno-terytorial`nyj ustrij i rozselennya v Ukrayini [Administra­tive and territorial structure and settlement in Ukraine], K.: RVPS Ukrayiny NAN Ukrayiny, 76 p.

Zastavecz`ka, L. B. (2013), Systemy rozselennya i geoprostorovi problemy vdoskonalennya ad­ministratyvno-terytorial`nogo ustroyu Ukrayiny [Resettlement systems and geospatial problems of improving the administrative and territorial structure of Ukraine], Ternopil`: TNPU im. V. Gnatyuka, 331 р.

Kuchabs`kyj, O. G. (2010), Administratyvno-terytorial`na organizaciya Ukrayiny: teoriya, met­odologiya, mexanizmy stanovlennya [Administrative-territorial organization of Ukraine: theory, methodology, mechanisms of formation], L`viv: LRIDU NADU, 316 р.

Nudel`man, V. I. (2001), Vdoskonalennya administratyvno-terytorial`nogo ustroyu Ukrayiny [Improvement of the administrative and territorial structure of Ukraine], Regional`na ekonomika, № 3, рр. 126–130.

Olijnyk, Ya. B., Ostapenko, P. O. (2016), Formuvannya spromozhnyx terytorial`nyx gromad v Ukrayini: perevagy, ryzyky, zagrozy [Formation of capable territorial communities in Ukraine: advantages, risks, threats], Ukrayins`kyj geografichnyj zhurnal, № 4, рр. 37–43.

Ostapenko, P. O. (2018), Transformaciya administratyvno-terytorial`nogo ustroyu Poltavs`koyi oblasti: suspil`no-geografichne doslidzhennya [Transformation of administrative and territorial structure of Poltava region: human-geographical study], Extended abstract of candidate’s thesis, K., 20 р.

Titenko, Z. V. (2007), Suspil`no-geografichni aspekty administratyvno-terytorial`nogo ustroyu oblasnogo regionu (na prykladi Odes`koyi oblasti) [Human-geographical aspects of the admin­istrative-territorial structure of the regional region (on the example of Odessa region)], Extended abstract of candidate’s thesis, Odesa, 21 р.

Topchiyev, O. G., Mal`chykova, D. S., Yavors`ka, V. V. (2015), Regionalistyka: geografichni osnovy regional`nogo rozvytku i regional`noyi polityky [Regionalism: geographical bases of re­gional development and regional policy], Xerson: OLDI-PLYuS, 372 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Білоус Г. П. Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини (1648–2012 рр.): довідник з історії адміністративно-територіального поділу / Г. П. Білоус, О. А. Білоусько, В. В. Гудим та ін. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2012. – 400 с.

2.  Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України / М. С. Дністрянський. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 344 с.

3.  Доценко А. І. Адміністративно-територіальний устрій і розселення в Україні / А. І. Доценко. – К. : РВПС України НАН України, 2003. – 76 с.

4.  Заставецька Л. Б. Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміні­стративно-територіального устрою України / Л. Б. Заставецька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 331 c.

5. Кучабський О. Г. Адміністративно-територіальна організація України: теорія, методологія, механізми становлення / О. Г. Кучабський. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 316 с.

6. Нудельман В. І. Вдосконалення адміністративно-територіального устрою України / В. І. Ну­дельман // Регіональна економіка. – 2001. – № 3. – С.126–130.

7.  Олійник Я. Б. Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози / Я. Б. Олійник, П. О. Остапенко // Український географічний журнал. – 2016, № 4. – С. 37–43.

8. Остапенко П. О. Трансформація адміністративно-територіального устрою Полтавської об­ласті: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. П. Остапенко. – Київ, 2018. – 20 с.

9. Тітенко З. В. Суспільно-географічні аспекти адміністративно-територіального устрою об­ласного регіону (на прикладі Одеської області) : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 / З. В. Тітенко. – Одеса, 2007. – 21 с.

10. Топчієв О. Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної по­літики / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова , В. В. Яворська. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 372 с.

Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.