DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.1(36).205178

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. V. Tranchenko, В. В. Яворська, О. М. Tranchenko, В. А. Сич, K. V. Kolomiyets

Анотація


У статті розглянуто теоретичні аспекти управління туристичною фірмою у конкурентному середовищі. Метою статті є розгляд особливостей управління туристичною фірмою в конкурентному середовищі і обґрунтування методич­них підходів щодо створення і реалізації конкурентних переваг, що додає ту­ристичному менеджменту цілеспрямований характер. Розкрито особливості застосування SWOT-аналізу, бенчмаркінгу, який повинен розроблятися в рам­ках туристичного менеджменту. При виконанні туристичного обслуговування передбачається структурування факторів туризму за складовими SWOT-аналізу. З цією метою проводиться експертиза всього інструментарію туристичного ме­неджменту і його прояви в даній туристичній фірмі і в зовнішньому середовищі. Проаналізовано етапи діагностики конкуренції на ринку туристичних послуг. Запропоновано фактори для формування конкурентоспроможності туристично­го продукту. Доведено, що чітке і достовірне знання стану конкурентного сере­довища є необхідною умовою для формування конкурентних переваг, що додає туристичному менеджменту цілеспрямований характер.


Ключові слова


Туризм; туристична фірма; управління; конкуренція; конку­рентне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановський М. Туризм як форма активізації розвитку сільських депресивних територій [Текст] / М. Барановський // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини, 2008. – Вип. 24. – С. 13–21.

Божко Л. Д. Інтернет як засіб соціальних комунікацій у туризмі [Текст] / Л. Д. Божко // Віс­ник Харківської державної академії культури, 2011. – Вип. 32. – С. 245–254.

Грабар М. В. Системний підхід в управлінні розвитком сферою туризму та рекреації [Текст] / М. В. Грабар, В. А. Бігорі // Економічний простір, 2013. – № 72. – С. 35–45.

Гривківська О. В. Оцінка існуючих підходів до бізнес-планування господарської діяльності туристичних підприємств / О.В. Гривківська [Текст] // Інвестиції: практика та досвід, 2012. – №9. – С. 47–49.

Гринько Т. В. Удосконалення управління підприємствами туристичної сфери [Текст] / Т. В. Гринько // Економіка. Фінанси. Право, 2013. – № 5. – С. 13–15.

Давидова О. Особливості інноваційних процесів у сфері туристичних послуг [Текст] / О. Давидова // Проблеми науки, 2011. – № 5. – С. 16–21.

Матвієнко А. Державна політика у сфері туризму: документальне забезпечення [Текст] / А. Матвієнко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 2011. – Вип. 31. – С. 312–323.

Нездоймінов С. Г. Туризм як фактор регіонального розвитку. Методологічний аспект та практичний досвід : монографія [Текст] / С. Г. Нездоймінов. – Одеса: Астропринт, 2009. – 304 c.

Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія [Текст] / Т.І. Ткаченко. – К.: КНТЕУ, 2009. – 463 с.

Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку: монографія [Текст] / В. В. Абрамов, І. Б. Андренко, С. А. Александрова, Н. М. Влащенко, О. М. Колесников; ред. І. М. Писаревський. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 208 c.

Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку: монографія [Текст] / В. В. Алексан­дров, О. О. Вишневська, І. І. Волкова та ін. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 268 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Baranovs'kyy, M. (2008), Turyzm yak forma aktyvizatsiyi rozvytku sil's'kykh depresyvnykh terytoriy [Tourism as a form of activation of rural depressed territories], Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya Mizhnarodni vidnosyny, Vol. 24, pp. 13–21.

2. Bozhko, L. D. (2011), Internet yak zasib sotsial'nykh komunikatsiy u turyzmi [Elektronnyy resurs] / L. D. Bozhko // Visnyk Kharkivs'koyi derzhavnoyi akademiyi kul'tury, Vol. 32, pp. 245–254

3. Hrabar, M. V., Bihori V. A. (2013), Systemnyy pidkhid v upravlinni rozvytkom sferoyu turyzmu ta rekreatsiyi [A systematic approach in managing the development of tourism and recreation], Ekonomichnyy prostir, vol. 72, pp. 35–45.

4. Hryvkivs'ka, O. V. (2012), Otsinka isnuyuchykh pidkhodiv do biznes-planuvannya hospodars'koyi diyal'nosti turystychnykh pidpryyemstv [Assessment of existing approaches to business planning of business activities of tourism enterprises], Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 47–49.

5. Hryn'ko, T. V. (2013), Udoskonalennya upravlinnya pidpryyemstvamy turystychnoyi sfery [Improving the management of tourism enterprises], Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 5, pp. 13–15.

6. Davydova, O. (2011), Osoblyvosti innovatsiynykh protsesiv u sferi turystychnykh posluh [Features of innovative processes in the field of tourist services], Problemy nauky, vol. 5, pp. 16–21.

7. Matviyenko, A. (2011), Derzhavna polityka u sferi turyzmu: dokumental'ne zabezpechennya [State Tourism Policy: Documentary Support], Naukovi pratsi Natsional'noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads'koho, Vol. 31, pp.312–323.

8. Nezdoyminov, S. H. (2009), Turyzm yak faktor rehional'noho rozvytku. Metodolohichnyy aspekt ta praktychnyy dosvid : monohrafiya [Tourism as a factor of regional development. Methodological Aspect and Practical Experience: A Monograph], Odessa: Astroprynt, 304 p.

9. Tkachenko, T. I. (2009), Stalyy rozvytok turyzmu: teoriya, metodolohiya, realiyi biznesu: monohrafiya [Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities: monograph], K.: KNTEU, 463 p.

10. Abramov, V. V., Andrenko, I. B., Aleksandrova, S. A. ta in. (2012), Turyzm i misto: analiz problem, tendentsiy ta modelyuvannya rozvytku : monohrafiya [Tourism and the city: analysis of problems, tendencies and modeling of development: monograph], Kharkiv: KhNAMH, 208 p.

11. Aleksandrov, V. V., Vy`shnevs`ka, O. O., Volkova, I. I. ta in. (2010), Tury`zm v sy`stemi priory`tetiv regional`nogo rozvy`tku: monografiya [Tourism in the system of priorities of regional development: monograph], Kharkiv: KhNU im. V.N. Karazina, 268 p.

Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.