DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.1(36).205177

КОНЦЕПЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ ТА ЇЇ ПОНЯТІЙНО –ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ СТРУКТУРУВАННЯ

О. Г. Топчієв, В. А. Сич, В. В. Яворська

Анотація


Розглянуті питання дослідження рекреаційно-туристичного потенціалу регіону. Окреслено проблему оцінки загального рекреаційного потенціалу, який би інтегрував всі компонентні оцінки умов і ресурсів рекреаційно-туристичної діяльності для типових поєднань їх різновидів на даній території. Охарактеризовано зміст поняття "рекреаційний потенціал" у контексті середовищного підходу. Введене поняття "рекреаційне середовище регіону" з метою посилення геопросторових (територіальних) аспектів досліджень рекреаційно-туристичної діяльності.


Ключові слова


рекреаційне середовище; регіональний рекреаційний потенціал; рекреаційно-туристична діяльність; рекреаційне природокористування

Повний текст:

PDF

Посилання


Bejdyk, O. O. (2001), Rekreacijno-turystychni resursy Ukrai'ny. Metodologija ta metodyka anal­izu, terminologija, rajonuvannja: Monografija [Recreational and tourism resources of Ukraine. Methodology and methods of analysis, terminology, zoning: Monograph], K.: Kyi'vs'kyj univer­sytet, 395 p.

Gorun, V. (2013), Ocinka rekreacijno-resursnogo potencialu terytorii' Odes'koi' oblasti [Assess­ment of recreational and resource potential of Odessa region], Visnyk L'vivs'kogo universytetu. Serija geografichna, vol. 43(1), pp. 24–31.

Dutchak, S. V. (2014), Turysts'ko-rekreacijni resursy landshaftiv [Tourist and recreational resourc­es of landscapes], Chernivci: Rodovid, 196 p.

Vedenina, Ju. A., Kuleshovoj, M. E. (eds.) (2004), Kul'turnyj landshaft kak ob'ekt nasledija [The cultural landscape as an object of heritage], M.: Institut nasledija, 620 p.

Ljubiceva, O. O., Pankova, Je. V., Stafijchuk. V. I.. (2007), Turystychni resursy Ukrai'ny: navch. posibn. [Tourist resources of Ukraine: tutorial], K.: Al'terpres, 369 p.

Muzychenko-Kozlovs'ka, O. V. (2012), Ekonomichne ocinjuvannja turystychnoi' pryvablyvosti terytorii'. Monografija [Economic evaluation of the tourist attractiveness of the territory. Mono­graph], L'viv: Novyj Svit, 176 p.

Gerasymenko, V. G. (editor) (2016), Ocinka turystychno – rekreacijnogo potencialu regionu : monografija [Assessment of tourism and recreational potential of the region: monograph], Odesa: ONEU, 262 p.

Orlatyj, M. K. (editor) (2014), Resursnyj potencial regionu: navch. posib. [Resource potential of the region: tutorial] , K.: NADU, 724 p.

Rudenko, V. P. (1993), Dovidnyk z geografii' pryrodno-rekreacijnogo potencialu Ukrai'ny [Hand­book of Geography of Natural and Recreational Potential of Ukraine], Kyi'v: Vyshha shkola, 180 p.

Sych, V. A., Kolomijec, K. V. (2015), Rekreacijni skladovi u planuvanni terytorii’ regionu Uk­rai’ns’kogo Prychornomor’ja [Recreational components in the planning of the territory of the region of the Ukrainian Black Sea region]. Odesa National University Herald. Geography and Geology, vol. 20(2), pp. 121–132.

Stafijchuk, V. I. (2006), Rekrealogija: navchal'nyj posibnyk [Recreation: tutorial], K. : Al'terpres, 263 p.

Topchijev, O. G., Mal'chykova, D. S., Pylypenko, I. O., Javors'ka, V. V. (2018), Metodologichni osnovy geografii': Landshaftna obolonka Zemli. Dovkillja: navch. posib. [Methodological foun­dations of geography: Landscape sphere of the Earth. Environment: tutorial], Herson: Gel'vetyka, 348 p.

Topchijev, O. G., Javors'ka, V. V., Nikolajeva, O. I. (2016), Rekreacijno-turystychna dijal'nist' jak skladova regional'nyh gospodars'kyh kompleksiv: konceptual'no-ponjatijnyj ogljad [Recreation and tourism activity as part of regional economic systems: conceptual review], Scientific Herald of Kherson State University. Geographic Sciences, vol. 5, pp. 128–134.

Topchijev, O. G., Mal'chykova, D. S., Pylypenko, I.O., Javors'ka, V.V. (2017), Koncepcija dovkill­ja – suchasnyj naprjam integracii' pryrodnycho- ta suspil'no-geografichnyh doslidzhen' [The con­cept of the environment is a modern line of integration of natural and social-geographical studies], Ukrainian Geographical Magazine, vol. 3, pp. 64–70.

Fomenko, N. V. (2007), Rekreacijni resursy ta kurortologija: navch. posib. [Recreational Resourc­es and Balneology: tutorial], K.: Centr navchal'noi' literatury, 311 p.

Caryk, P. L. (2014), Ocinka stupenja spryjatlyvosti geologo – geomorfologichnyh resursiv Podillja dlja rekreacijnoi' dijal'nosti [Assessment of the degree of favorable geological – geomorphological resources of Podillya for recreational activity], Naukovi zapysky TNPU imeni Volodymyra Gnat­juka, Vol. 2., pp. 83–93.

Kuśen, E. (2010), A system of tourism attractions, Tourism, Vol. 58(4), pp. 409–424.

Leiper, N. (1979), The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist, and the Tourist Industry, Annals of Tourism Research, 1979, vol. VI(4), pp. 390–407.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристичні ресурси України. Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія [Текст] / О. О. Бейдик. – К.: ВПЦ "Київський уні­верситет", 2001. – 395 с.

2. Горун В. Оцінка рекреаційно-ресурсного потенціалу території Одеської області [Текст] / В. Горун // Вісник Львівського університету. Серія географічна, 2013. – Вип. 43(1). – С. 24– 31.

3. Дутчак С. В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів [Текст]. – Чернівці, Видавничий дім "Родовід", 2014. – 196 с.

4. Культурный ландшафт как объект наследия [Текст]. Под ред. Ю.А. Веденина. М.Е. Кулешо­вой. – М.: Институт наследия, 2004. – 620 с.

5. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України: навч. посібн. [Текст] / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – К. : Альтерпрес, 2007. – 369 с.

6. Музиченко-Козловська О. В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території. Монографія [Текст]. – Львів: Новий Світ, 2012. – 176 с.

7. Оцінка туристично - рекреаційного потенціалу регіону : монографія [Текст] / ред. В. Г. Ге­расименко. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – 262 с.

8. Ресурсний потенціал регіону : навч. посіб. [Текст] / за заг. ред. М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 724 с.

9. Руденко В. П. Довідник з географії природно-рекреаційного потенціалу України [Текст]. – Київ: Вища школа, 1993. – 180 с.

10. Сич В. А. Рекреаційні складові у плануванні території регіону Українського Причорномор'я [Текст] / В. А. Сич, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2015. – Том 20. Вип. 2. – C. 121–132.

11. Стафiйчук В.І. Рекреалогiя : навчальний посiбник для вузiв [Текст] / В. І. Стафiйчук. – К. : Альтерпрес, 2006 . – 263 с.

12. Топчієв О. Г. Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля: навч. посіб. [Текст] / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська. – Херсон: Гельветика, 2018. – 348 с.

13. Топчієв О. Г. Рекреаційно-туристична діяльність як складова регіональних господар­ських комплексів: концептуально-понятійний огляд [Текст] / О. Г. Топчієв, В. В. Яворська, О. І. Ніколаєва // Науковий вісник. Херсонського державного ун-ту. Географічні науки. 2016. – Вип.5. – С. 128–134.

14. Топчієв О. Г. Концепція довкілля – сучасний напрям інтеграції природничо– та суспіль­но-географічних досліджень [Текст] / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська // Український географічний журнал, 2017, № 3. – С. 64–70.

15. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ [Текст] / Н. В. Фоменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 311 с.

16. Царик П. Л. Оцінка ступеня сприятливості геолого – геоморфологічних ресурсів Поділля для рекреаційної діяльності [Текст] / П. Л. Царик // Наукові записки ТНПУ імені Володими­ра Гнатюка, 2014. – №2. – С. 83–93.

17. Kuśen E. A system of tourism attractions [Текст] / E. Kuśen // Tourism, 2010. – Vol. 58(4). – P. 409–424.

18. Leiper N. The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist, and the Tourist Industry [Текст] / N. Leiper // Annals of Tourism Research, 1979. – Vol. VI (4). – Р. 390–407.

Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.