DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.1(36).205173

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ І ПРИЧОРНОМОР’Ї: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ

А. Е. Молодецький, В. А. Остра

Анотація


Карпатський і Причорноморський регіони України, які включають території семи областей, створюють провідну частину пропозицій щодо рекреаційно-ту­ристичних форм лікування, оздоровлення і медичної реабілітації після захво­рювань і травм. В статті розглянуті структурні особливості пропозицій та їх ре­алізації для вітчизняних і іноземних туристів у цих двох районах та в кожній з семи областей. Звернута увага на найбільш популярні напрями та об’єкти такого туризму. За сучасних малосприятливих умов розвитку відповідних закладів в країні виявлені тенденції розширеного використання форм лікувально-оздоро­вчого туризму в першу чергу у Причорномор’ї та дещо меншою мірою у Кар­патському регіоні. Необхідність щорічного оздоровлення вже вкорінюється у психологію широких верст населення з середнім та низьким рівнями доходів. Автори на ґрунті офіційних статистичних даних визначили найбільш пріоритет­ні та перспективні напрями лікувально-оздоровчого туризму на цих територіях та висловили рекомендації для створення кращих результатів діяльності турис­тичного бізнесу.


Ключові слова


лікувально-оздоровчий туризм; Українські Карпати; Українське Причорномор’я; стан курортів; структура туристичних потоків

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Babov, K.D. (2010), Kurorty Ukrayny derzhavnogo ta mistsevogo znachennya [ The state and local level resorts of Ukraine], Odessa: Palmira, pp. 12–26.

2. Bayeva, O.V. (2015), Tendenciyi rozvytku sanatorno- kurortnogo biznesu v Ukrayini [Problems of modernization of Ukraine], Kуіv: DP Personal, pp. 52–55.

3. Beydyk O.O. (2001), Rekreatsiyno-turyst·sʹki resursy Ukrayiny: Metodolohiya ta metodyka nal­izu, terminolohiya, rayonuvannya [Recreational and tourism resources of Ukraine: Methodology and methodology of analization, terminology, zoning] / Kуіv : VPTS “Kyyiv un-t”, 395 p.

4. Vakhovych I.M. Malimon V.V. Rehionalʹni rynky medychnoho turyzmu: osoblyvosti formuvannya ta rozvytku v Ukrayini: monohrafiya [Regional markets for medical tourism: features of formation and development in Ukraine: monograph], Lviv: “Voly`n`poligraf”, 253 p.

5. Vachevsʹkyy M. V. (2014), Rozvytok rekreatsiynoyi sfery v Karpat·sʹkomu rehioni [Development of the recreational sphere in the Carpathian region]. Ukrayinsʹkyy balʹneolohichnyy zhurnal, № 1, pp. 99–104.

6. Vorobyov Y.M. (2012), Finansove zabezpechennya rozvytku sanatorno-kurortnykh zakladiv [Fi­nancial support for the development of spa facilities], Naukovy`j visny`k : Finance, banks, invest­ment , № 3, р. 47.

7. Kolektyvni zasoby rozmishchennya v Ukrayini u 2017 rotsi: statystychnyy zbirnyk [Collective Placements in Ukraine in 2017: Statistical Collection ], K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukray­iny 2017. – 142 p.

8. Lyubitseva O.O., Pankova Y.V., Stafiychuk V.I. (2007), Turystchyni resursy Ukrayiny: navchalʹnyy posibnyk [Tourist resources of Ukraine: tutorial], Kyiv: Al`tpres, 369 p.

9. Malska M.P. Zanko Y.V. (2012) Orhanizatsiyno-ekonomichni vazheli rozvytku systemy turysty­chykh posluh Lvivskoi oblasti [Organization and economic levers of development of the sys­tem of tourist services of Lviv region]. Lviv National University Herald. International Relations, vol.29(1), pp. 63–71.

10. Molodetsky A.E. Pyshna H.O. (2015) Providni risi balneologichnih i balneogryazovih kurortiv krayin Prichornomor’ya: navchalʹnyy posibnyk [Main features of balneological and mud resorts network of the black sea countries]. Odessa National University Herald. Geography and Geogra­phy, vol.20(3), pp. 82–98.

11. Odesʹkyy rehion: peredumovy formuvannya, struktura ta terytorialʹna orhanizatsiya hospodarst­va: navchalʹnyy posibnyk [Odessa region: nature, population, economy: tutoria], Odessa.: Astro­prynt, 2012, 336 p.

12. Ofitsiynyy sayt Vsesvitnʹoyi turystychnoyi orhanizatsiyi [UNWTO World Tourism Organization], Avalibale at: http://www2.unwto.org/. [Accessed 15 October 2019].

13. Ofitsiynyy sayt tovarystva «Ukrprofozdorovnitsa» [Official site of Ukrprofozdorovnitsa Society] , Avalibale at: http://ukrzdrav.com/. [Accessed 20 October 2019].

14. Preobrazhenskiy V.S. (1992), Teoriya rekrealogii i rekreatsionnoy geographii [Teory of rekrealo­gy and recreational geography], Moskow, pp. 23–67.

15. Pro kurort. Zakon Ukrayiny vid 19 sichnya 2006 r. № 3370-IV (2006) [About resort. The Law of Ukraine. No.3370-IV, Jan. 19, 2006]. Avalibale at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14/ stru. [Accessed 4 October 2019].

16. Chornenʹka N.V. (2006), Orhanizatsiya turystychnoyi industriyi: navchalʹnyy posibnyk [Organi­zation of the tourism industry: tutorial ], Kyiv: Atika, 264 p.

17. Aspecte conceptual privid marketingul turismului balnear din Romania / A. F. Stancioin, C. A. Baltescu, A. Botos etc. // Economie teoretica si aplicata. – Volumul XX (2013), №2. pp. 124–137, Avalibale at: http://stone.ectap.ro/articole/835_ro.pdf. [Accessed 03 October 2019].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабов К.Д. Курорти України державного та місцевого значення [Текст] / К.Д. Бабова, О.М. Нікіпєлова. – О.: Пальміра, 2010. – С. 12-26.

2. Баєва О.В. Тенденції розвитку санаторно- курортного бізнесу в Україні [Текст] / О.В. Баєва, Н.І. Новальська // Проблеми модернізації України, Науковийчасопис. – Випуск 1. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал»», 2015. – С. 52-55.

3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика налізу, тер­мінологія, районування [Текст] / О.О. Бейдик. – К.: ВПЦ “Київ ун-т”, 2001. – 395 с.

4. Вахович І.М. Малімон В.В. Регіональні ринки медичного туризму: особливості формування та розвитку в Україні: монографія [Текст] / І.М. Вахович , В.В. Малімон – Л.: “Волиньпо­ліграф”, 2013. – 253 с.

5. Вачевський М. В. Розвиток рекреаційної сфери в Карпатському регіоні [Текст] / М.В. Вачев­ський, О.М. Свінцов, В.Ф. Кузніцов // Український бальнеологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 99-104.

6. Воробйов Ю.М. Фінансове забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів [Текст] / Ю. М. Воробйов // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 3 – С. 47.

7. Колективні засоби розміщення в Україні у 2017 році: статистичний збірник [Текст] /. – К.: Державна служба статистики України 2017. – 142 с.

8. Любіцева О.О. Туристчині ресурси України: навчальний посібник [Текст] / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, В.І. Стафійчук. – К.: Альтпрес, 2007. – 369 с.

9. Мальська М.П., Занько Ю.В. Організаційно-економічні важелі розвитку системи туристич­них послуг Львівської області [Текст]/ М.П. Мальська, Ю.В. Занько// Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини, 2012. – Ч. 1. Вип. 29 – С. 63-71

10. Молодецький А.Є. Пишна Г.О. Провідні риси бальнеологічних і бальнеогрязьових курортів країн Причорномор’я [Текст]/ А. Є. Молодецький, Г.О. Пишна// Вісник Одеського націо­нального університету. Серія Географічні та геологічні науки, 2015. –Т. 20. Вип. 3 – С. 82-98

11. Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація госпо­дарства: навчальний посібник [Текст] / О. Г. Топчієв та ін.. – О.: Астропринт, 2012. – 336 с.

12. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (UNWTO World Tourism Organization) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www2.unwto.org/

13. Офіційний сайт товариства «Укрпрофоздоровниця» » [Електронний ресурс] – Режим до­ступу: http://ukrzdrav.com/

14. Преображенский В.С. Теория рекреалогии и рекреационной географии [Текст] / В.С. Пре­ображенский, И. В. Зорин, В. А.Квартальнов. – М., 1992. – С. 23-67.

15. Про курорт // Закон України від 19 січня 2006 р. № 3370 –IV. [Електроний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14/stru

16. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: навчальний посібник [Текст] / Н.В. Чор­ненька. – К.: Атіка, 2006. – 264 с.

17. Aspecte conceptual privid marketingul turismului balnear din Romania / A. F. Stancioin, C. A. Baltescu, A. Botos etc. // Economie teoretica si aplicata. – Volumul XX (2013), №2. – Р. 124- 137 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://stone.ectap.ro/articole/835_ro.pdf

 

Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.