ФІЗИЧНА ДЕГРАДАЦІЯ ЧОРНОЗЕМІВ СОКАЛЬСЬКОГО ПАСМА

Автор(и)

  • В. Г. Гаськевич Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine
  • Н. М. Лемега Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.1(36).205164

Ключові слова:

Сокальське пасмо, чорноземи опідзолені, чорноземи типові, фізичні властивості, деградація, охорона ґрунтів

Анотація

Наведено результати дослідження фізичної деградації чорноземів Сокальського пасма. Проаналізовано причини розвитку деградаційних процесів, їх вплив на властивості ґрунтів, екологічний стан довкілля. Встановлено, що в чорноземах набули поширення процеси переущільнення, знеструктурення, погіршення фільтраційних властивостей, водного режиму. Фізична деградація призводить до зниження родючості ґрунтів і збільшення собівартості виробленої продукції, погіршення екологічної ситуації в регіоні. Запропоновано заходи мінімізації деградаційних процесів та оптимізації використання деградованих чорноземів.

Біографії авторів

В. Г. Гаськевич, Львівський національний університет імені Івана Франка

V. G. Haskevych

Н. М. Лемега, Львівський національний університет імені Івана Франка

N. M. Lemega

Посилання

1. Haskevych V. G. (2013). Typologiya degradacijnyx gruntovyx procesiv [Typology of soil degradation processes] Genesis, geography and ecology of soils. Lviv: Publishing Centre of Ivan Franko National University of Lviv, No. 4, pp. 19–32.

2. Dobrovolski G. V. (2002). Degradacija i ohrana pochv [Degradation and guard of soils]. Moskow: Moskow University Publishing house, 654 pp.

3. Kanash O. P. (1999). Konservaciya erodovanyx i maloproduktyvnyx zemel yak odyn z osnovnyx zaxodiv shhodo optymizaciyi zemlekorystuvannya [Conservation of eroded and unproductive land as one of the measures to optimize land use], Genesis, geography and ecology of soils. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, pp. 156–159.

4. Kachinskiy N. A. (1970) Fizika pochv. Ch. 2. [ Physics of soils. P. 1], Moskow, University of Moskow, 360 p.

5. Krupenikov I. A. (2008). Chernozemy. Vozniknovenie, sovershenstvo, tragediya degradatsii, puti okhrany i vozrozhdeniya [Chernozems. Genesis, perfection, the tragedy of degradation, ways of protection and rebirth], Kishineu: Pontos, 288 pp.

6. Lucyshyn O., Haskevych V. (2016) Grunty Nadsyanskoyi rivnyny: monografiya [Soils of Nadsiannya of plain : monograph], Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 368 p.

7. Medvedev V. V., Lyindina T. E., Laktionova T. N. (2004) Plotnost slozheniya pochv (geneticheskiy, ekologicheskiy i agronomicheskiy aspekty) [Soils bulk density (genetic, ecological, and agronomical aspects)], Kharkiv, Publishing House “13 Press”, 244 p.

8. Medvedev V. V. (2008) Struktura pochvy (metody, genezis, klassifikatsiya, evolyutsiya, geografiya, monitoring) [Soil structure (methods, genesis, classification, evolution, geography, monitoring, protection)], Kharkiv, Publishing House “13 Press”, 406 p.

9. Medvedev V. V. (2013). Fizicheskaya degradatsiya chernozemov. Diagnostika. Prichiny. Sledstviya. Preduprezhdenie [ Physical degradation of chernozems. Diagnostics. The reasons. Conseguences. The prevention], Kharkov: “Gorodskaya tipografiya”, 324 pp.

10. Medvedev V. V. ( 2015) Agro – i ekofizika pochv [Soil agronomic and environmental physics], Kharkiv, Smuhasta typografiya, 312 p.

11. Medvedyev V. V., Plisko І. V. (2017) Kryteriyi i normatyvy fizychnoyi dehradatsiyi ornykh gruntiv (propozytsiyi do vdoskonalennya normatyvnoyi bazy) [Criteria and norms of physical degradation of arable soils (suggestions are to perfection of normative base)], Announcer of agrarian science, No. 3, рp. 11–17.

12. Medvedev V. V., Plisko I. V., Nakisko.S. G., Titenko G. V (2018) Degradaciya gruntiv u sviti, dosvid yiyi poperedzhennya i podolannya [Soil degradation in the word, experience of ist prevention and overcoming], Kharkiv: Stylish printing house, 168 p.

13. Metodyka monitoryngu zemel, shho perebuvayut u kryzovomu stani (1998) [Method of monitoring the land in a state of crisis], Kharkiv, 88 p.

14. Pavlyuk N. M., Haskevych V. G. (2011). Siri lisovi grunty Opillya [Gray forest soils of Opillya], Lviv, Lviv Ivan Franko National University Press, 322 pp.

15. Pshevloczkyj M. I., Haskevych V. G. (2002) Grunty Sokalskogo pasma i yix agrotexnogenna transformaciya [Agrotechnogenous transformation of Soils of Sokal Range], Lviv: Publishing Centre of Ivan Franko National University of Lviv, 180 p.

16. Shein E. V., Karpachevskyi L. O. (2007) Teorii i metodyi fiziki pochv [Theories and methods of physics of soils], Moskow, Grif and K, 616 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-15

Номер

Розділ

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ