DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.1(36).205164

ФІЗИЧНА ДЕГРАДАЦІЯ ЧОРНОЗЕМІВ СОКАЛЬСЬКОГО ПАСМА

В. Г. Гаськевич, Н. М. Лемега

Анотація


Наведено результати дослідження фізичної деградації чорноземів Сокальського пасма. Проаналізовано причини розвитку деградаційних процесів, їх вплив на властивості ґрунтів, екологічний стан довкілля. Встановлено, що в чорноземах набули поширення процеси переущільнення, знеструктурення, погіршення фільтраційних властивостей, водного режиму. Фізична деградація призводить до зниження родючості ґрунтів і збільшення собівартості виробленої продукції, погіршення екологічної ситуації в регіоні. Запропоновано заходи мінімізації деградаційних процесів та оптимізації використання деградованих чорноземів.


Ключові слова


Сокальське пасмо; чорноземи опідзолені; чорноземи типові; фізичні властивості; деградація; охорона ґрунтів

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Haskevych V. G. (2013). Typologiya degradacijnyx gruntovyx procesiv [Typology of soil degradation processes] Genesis, geography and ecology of soils. Lviv: Publishing Centre of Ivan Franko National University of Lviv, No. 4, pp. 19–32.

2. Dobrovolski G. V. (2002). Degradacija i ohrana pochv [Degradation and guard of soils]. Moskow: Moskow University Publishing house, 654 pp.

3. Kanash O. P. (1999). Konservaciya erodovanyx i maloproduktyvnyx zemel yak odyn z osnovnyx zaxodiv shhodo optymizaciyi zemlekorystuvannya [Conservation of eroded and unproductive land as one of the measures to optimize land use], Genesis, geography and ecology of soils. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, pp. 156–159.

4. Kachinskiy N. A. (1970) Fizika pochv. Ch. 2. [ Physics of soils. P. 1], Moskow, University of Moskow, 360 p.

5. Krupenikov I. A. (2008). Chernozemy. Vozniknovenie, sovershenstvo, tragediya degradatsii, puti okhrany i vozrozhdeniya [Chernozems. Genesis, perfection, the tragedy of degradation, ways of protection and rebirth], Kishineu: Pontos, 288 pp.

6. Lucyshyn O., Haskevych V. (2016) Grunty Nadsyanskoyi rivnyny: monografiya [Soils of Nadsiannya of plain : monograph], Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 368 p.

7. Medvedev V. V., Lyindina T. E., Laktionova T. N. (2004) Plotnost slozheniya pochv (geneticheskiy, ekologicheskiy i agronomicheskiy aspekty) [Soils bulk density (genetic, ecological, and agronomical aspects)], Kharkiv, Publishing House “13 Press”, 244 p.

8. Medvedev V. V. (2008) Struktura pochvy (metody, genezis, klassifikatsiya, evolyutsiya, geografiya, monitoring) [Soil structure (methods, genesis, classification, evolution, geography, monitoring, protection)], Kharkiv, Publishing House “13 Press”, 406 p.

9. Medvedev V. V. (2013). Fizicheskaya degradatsiya chernozemov. Diagnostika. Prichiny. Sledstviya. Preduprezhdenie [ Physical degradation of chernozems. Diagnostics. The reasons. Conseguences. The prevention], Kharkov: “Gorodskaya tipografiya”, 324 pp.

10. Medvedev V. V. ( 2015) Agro – i ekofizika pochv [Soil agronomic and environmental physics], Kharkiv, Smuhasta typografiya, 312 p.

11. Medvedyev V. V., Plisko І. V. (2017) Kryteriyi i normatyvy fizychnoyi dehradatsiyi ornykh gruntiv (propozytsiyi do vdoskonalennya normatyvnoyi bazy) [Criteria and norms of physical degradation of arable soils (suggestions are to perfection of normative base)], Announcer of agrarian science, No. 3, рp. 11–17.

12. Medvedev V. V., Plisko I. V., Nakisko.S. G., Titenko G. V (2018) Degradaciya gruntiv u sviti, dosvid yiyi poperedzhennya i podolannya [Soil degradation in the word, experience of ist prevention and overcoming], Kharkiv: Stylish printing house, 168 p.

13. Metodyka monitoryngu zemel, shho perebuvayut u kryzovomu stani (1998) [Method of monitoring the land in a state of crisis], Kharkiv, 88 p.

14. Pavlyuk N. M., Haskevych V. G. (2011). Siri lisovi grunty Opillya [Gray forest soils of Opillya], Lviv, Lviv Ivan Franko National University Press, 322 pp.

15. Pshevloczkyj M. I., Haskevych V. G. (2002) Grunty Sokalskogo pasma i yix agrotexnogenna transformaciya [Agrotechnogenous transformation of Soils of Sokal Range], Lviv: Publishing Centre of Ivan Franko National University of Lviv, 180 p.

16. Shein E. V., Karpachevskyi L. O. (2007) Teorii i metodyi fiziki pochv [Theories and methods of physics of soils], Moskow, Grif and K, 616 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гаськевич В. Типологія деградаційних ґрунтових процесів [Текст] / В. Гаськевич // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Зб. наук. праць. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 4. – С. 19–32.

2. Деградация и охрана почв [Текст] / Под общей ред. акад. РАН Г. В. Добровольского. – Мо­сква : Изд-во Моск. ун-та, 2002. – 654 с.

3. Канаш О. П. Консервація еродованих і малопродуктивних земель як один з основних за­ходів щодо оптимізації землекористування [Текст] / О. П. Канаш // Ґенеза, географія та еко­логія ґрунтів. Зб. наук. праць. – Львів, 1999. С. 156-159.

4. Качинский Н. А. Физика почв. Ч. 2. [Текст] / Н. А. Качинский. – Москва : Изд-во МГУ, 1970. – 360 с.

5. Луцишин О. Ґрунти Надсянської рівнини: монографія [Текст] / О. Луцишин, В. Гаськевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 368 с.

6. Крупеников И. А. Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути ох­раны и возрождения [Текст] / И. А. Крупеников. – Кишинэу : Pontos, 2008. – 288 с.

7. Медведев В. В. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты) [Текст] / В. В. Медведев, Т. Е. Лындина, Т. Н. Лактионова. – Харьков : Изд-во “13 типография”, 2004. – 244 с.

8. Медведев В. В. Структура почвы (методы, генезис, классификация, эволюция, география, мониторинг) [Текст] / В. В. Медведев. – Харьков : Изд-во “13 типография”, 2008. – 406 с.

9. Медведев В. В. Физическая деградация черноземов. Диагностика. Причины. Следствия. Предупреждение [Текст] / В. В. Медведев. – Харьков : Изд-во “Городская типография”, 2013. – 324 с.

10. Медведев В. В. Агро – и экофизика почв [Текст] / В. В. Медведев. – Харьков : ООО “Поло­сатая типография”, 2015. – 312 с.

11. Медведєв В. В. Критерії і нормативи фізичної деградації орних ґрунтів (про­позиції до вдосконалення нормативної бази) [Текст] / В. В. Медведєв, І. В. Пліско // Вісник аграрної науки. – 2017. – №3. – С. 11-17

12. Медведєв В. В. Деградація ґрунтів у світі, досвід її попередження і подолання [Текст] / В. В. Медведєв, І. В. Пліско, С. Г. Накісько, Г. В. Тітенко. – Харків : Стильна типографія, 2018. – 168 с.

13. Методика моніторингу земель, що перебувають у кризовому стані [Текст]. – Харків : Вид-во ІГіА ім. Соколовського, 1998. – 88 с.

14. Павлюк Н. М. Сірі лісові ґрунти Опілля. Монографія [Текст] / Н. М. Павлюк, В. Г. Гаське­вич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 322 с.

15. Пшевлоцький М. І. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація [Текст] / М. І. Пшевлоцький, В. Г. Гаськевич. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 180 с.

16. Теории и методы физики почв [Текст] / Под ред. Е. В. Шеина и Л. О. Карпачевского. – Москва : “Гриф и К”, 2007. – 616 с.

Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.