ВПЛИВ ПРОСТОРОВОЇ МІНЛИВОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ НА СТІЙКІСТЬ СХИЛУ

Автор(и)

  • Є. А. Черкез Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Д. В. Мелконян Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. І. Скальський Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2019.2(35).183735

Ключові слова:

фізико-механічні властивості ґрунтів, зсувний схил, стійкість схилу, фільтраційні та сейсмічні сили

Анотація

Проведено аналіз результатів лабораторних та польових досліджень ґрунтів зсувного схилу на узбережжі Чорного моря. Вивчено просторову мінливість фізико-механічних властивостей глинистих ґрунтів зсувного схилу. Виявлено зв'язок між фізичними та міцнісними характеристиками глинистих ґрунтів. Встановлено, що показники міцнісних властивостей глинистих ґрунтів значно залежать від ступеня їх зруйнованості і вологості. Оцінено вплив мінливостівластивостей ґрунтів на стійкість схилу з врахуванням дії фільтраційних та сейсмічних сил. Розрахунки показують, що в більшості випадків зменшення коефіцієнтів стійкості схилу обумовлено зменшенням міцнісних властивостей ґрунтів внаслідок негативних змін гідрогеологічних умов.

Біографії авторів

Є. А. Черкез, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

E. A. Cherkez

Д. В. Мелконян, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

D. V. Melkonyan

В. І. Скальський, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V. I. Skalskyi

Посилання

Budivnytstvo v seysmidinykh rayonakh Ukrayiay (2014), Ministerstvo rehional'noho rozvy'tku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrayiny / DBN V. 1.1-12:2014, Kyiv, 2014, 110 p.

Burlutskiy, S. B. (2015), Fiziko-geologicheskiye modeli opolznevykh sklonovpo dannym elektro- і seysmotomografii [Physical and geological models of landslide slopes according to electrical and seismic tomography], Extended abstract of candidate’s thesis, Saint-Petersburg: Saint Petersburg State University, 24 p.

Glazunov, V. V, Burlutskiy, S. B. (2014), Otsenka ustoyehivosti opolznevykh sklonov po trasse proyektiruyemogo gazoprovoda "Yuzhnyy potok" po dannym tomografieheskikh tekhnologiy mzhenemoy geofiziki [Assessment of landslide slope stability' along the track of the projected "South stream" pipeline using data of tomographic technologies of engineering geophysics], Engineering survey, vol. 3, pp. 28-34.

Zelinsky I. P, Sliatokliina L. N. (1990), Fiziko-mekhanicheskiye svoystva meotieheskikh ghn kak gruntov osnovnogo deformiruyemogo gonzonta opolzney Odesskogo poberezh’ya [Physical and mechanical properties of meotic clays as soils of the main deformable horizon of landslides of the Odessa coast]. Engineering geology, No 3, pp. 45-48.

Ivanov, I. P. (2000), Inzhenernaya Geodinamika [Engineering Geodynamics], Saint-Petersburg: Nauka. 416 p.

Inzhenernyy zakliyst terytoriy, budivel' і sporud vid zsuviv ta obvaliv. Osnovm polozliennya: DBN V. 1.1-46:2017. - Kyiv: Ministerstvo rehional’noho rozvy'tku, budivnytstva ta zhytlovo- komunal'noho hospodarstva Ukrayiny, 2017,43 p.

Informatsiynyy zvit "Pro poshyrennya і aktyvizatsiyi ekzoliennykli heolohiclmykh protsesiv na teiytoriyi Odeskoyi, Mykolayivskoyi ta Khersonskoyi oblast ey (za 2015 nk)", PRYCHORNOMOR DRHP, Odesa, 2016, 112 p.

Informatsiynyy zvit "Pro poshyrennya і aktyvizatsiyi ekzoliennykli heolohiclmykh protsesiv na teiytoriyi Odeskoyi, Mykolayivskoyi ta Khersonskoyi oblastey (za 2016 rik)". PRYCHORNOMOR DRHP, Odesa, 2017, 110 p.

Kashina, L. I. (2012), Inzhenenio-geologieheskiye lzyskamya dlya ozdorovitel'nogo kompleksa, raspolozhennogo na baze otdykha "Aviaremontuik", Ovidiopol'skiy rayon. [Engineering and geological surveys for the recreational complex, located on the recreation center "Aviaremontnik", Ovidiopolsky district], Specialized mining and construction company "Odessgorstroy", Odessa, 85 p.

Kozlova. T. V., Cherkez, E. A., Shmouratko, V. I. (2013), Inzhenenio-geodinamieheskie usloviya opolznevogo sklona territorii Prmiorskogo bulvara vr Odesse [Engineermg-geodynannc conditions of the landslide slope of the Primorsky' boulevard territory m Odessa], Odessa National University Herald. Series: Geography & geology, vol. 18, Issue. 1, pp. 58-70.

Melkonyan, D. V, Rudoy, О. V. (2013), Prognoz ustoyehivosti opolznevogo sklona v rayone s. Leski (Odesskaya oblast) [Stability' forecast of landslide - a case study in lesky village (Odessa region)], Odessa National University Herald, Geography & Geology, vol. 18, Issue l,pp. 181-187.

Mokritskaya, T. P (2017), K voprosu ob uslovyyakh, faktorakli y kryteryyakh heodynamyeheskolio ryska v hranytsakh urbanyzyrovamiykli terrytoryy [To the question of conditions, factors and criteria of geodynamic risk in the boundaries of urban areas], Karazin Kharkiv National University Bulletin. Geology, Geography, Ecology Series, vol. 47, pp. 38—41.

Nastanova shchodo inzlienemoho zakhystu terytoriy, budiveT i sporud vid zsuviv ta obvaliv: DSTU-N B V.l.1-37:2016, Kyiv: DP «UkrNDNTS», 2017, 89 p.

Zelinskiy, I. P, Korzenevskiy, B. A, Cherkez, E. A., Shatohina, L. N., Ibragmizade, D. D., Socalo, N.S. (1993), Opolzni severo-zapadnogo poberezhya Chemogo morya: ikh izuchenie i prognoz [Landslides of north-western coast of the Black sea, their study and Prognosis], Kiev: Naukova durnka, 228 p.

Simonyan, V. V. (2015), Izucheniye opolznevykh protsessov geodezicheskimi metodami [Stud)' of landslide processes by geodetic methods], Moscow: MSUCE, 176 p.

Spravochnik po mekhanike i dinamike gruntov / V.B. Shvets, L.K. Ginzburg i dr. - KiiV: Budivel’nik, 1987,232 p.

Chan, Yu. B., Vovk, O. A., Samedov, R. A. (2003), Vliyaniye temperatury i vlazlinosti na proclinostnyye kharakteristiki glimstykh gnmtov pri staticheskikh i vibratsionnykh nagruzkakli [The effect of temperature and moisture on the strength characteristics of clay soils under static and vibration loads], Applied Hydromechanics, vol. 5 (77), No 2, pp. 57-72.

Cherkez, E. A., Sliatalin, S. N. (2012), Zakonomemosti formirovaniya i razvitiya opolznevykh protsessov na territorii Sevemogo Priehemomor'ya [Laws of formation and development of landslides processes on the territory' of the Northern Black Sea], Engineering geodynamics of Ukraine and Moldova (landslides geosystems), vol 2, Kiev- Chemivtsi: Bukrek, pp. 232-340.

Cherkez, E. A., Kozlova, T. V., Shmouratko, V. I. (2013), Inzhenemaya geodinamika opolznevykh sklonov Odesskogo poberezhya posle osushchestvleniya protivoopolznevykli meropnyatiy [Engineenng geodynamics of landslides of the Odessa sea coast after anti-landslide measures], Odessa National University Herald, Geography & Geology, vol. 18, Issue 1, pp. 15-25.

Shakhunyants, G. M. (1964), Raschet ustoyehivosti sklonov i otkosov protiv skolzheniya porod, [Slope and scarps stability' ccalculation against sliding rocks], Proceedings of the meeting on the study of landslides and control measures. Kiev: Kiev University Press, pp. 218-226.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-26

Номер

Розділ

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ