СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТІ ЧЕРНІВЦІ

Автор(и)

  • Я. В. Джаман Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2019.2(35).183733

Ключові слова:

туризм, туристи, внутрішні туристи, іноземні туристи, туристична індустрія, Чернівці, ЮНЕСКО

Анотація

У статті розкриті передумови формування туристичного потенціалу в місті Чернівці: наявність пам’яток матеріальної і духовної культурної спадщини різних історичних періодів і етнічних культур, різноманіття культурних звичаїв і традицій, історичні постаті тощо. Розглянуто динаміку туристичних потоків до міста Чернівці за останній період (2010–2017 роки). Досліджено географію внутрішніх (вітчизняних) та іноземних туристів. Визначені мотиви приїзду іноземних туристів. Проаналізовані основні економічні показники діяльності туристичної галузі в м. Чернівцях. Розкриті головна мета та комплекс заходів розвитку туристичної індустрії на перспективу.

Біографія автора

Я. В. Джаман, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ya. V. Dzhaman

Посилання

Beidyk, O. O. (2005), Rekreatsiino-turystychni resursy Ukrainy: Metodolohiia to metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia [Recreation Tourism Resources of Ukraine: Methodology and Methods of Analysis. Terminology. Zoning], Kyiv: VPTs “Kyivskyi universytet”, 395 p.

Bukovyna turystychna: Putivnyk (2005)? [Tourist’s Bukovyna: A Guide Book], uporiadnyky: R Bryzhak. V. Prykazka. S.Shcherbatykh. - Kyiv: Svit uspikliu. 216 p.

Buchko, Zh. I. (2015), Transkordonnyi turyzm u konteksti yevrointehratsii Ukrainy [Trans- Border Tourism in the Context of Ukrainian Euro-Integration], Naukovyi visnyk Chemivetskoho universytetu: zbimyk naukovykli prats. - Chemivtsi: ChNU, Vyp. 744-745: Heohrafiia. P. 109- 111.

Hid Chemivtsiv (2014). [A Guide to Chemivtsi], redaktor: Koretnyk V. V. - Chemivtsi, 36 p.

Dzhaman. Ya. V. (2018), Rozvytok etnoturyzmu vpolietnichnomu misti (no piykladi m. Chemivtsi)'. avtoref. dys. na zdobuttia nauk. smpenia kand. heohraf. nauk: spets. 11.00.02 "Ekonomichna ta sotsialna heolnafiia” [Development of Ethnic Tourism in Poly-Ethnic City (the Example of Chemivtsi)], Kyiv, 20 p.

Ivanunik. V. O., Iavkin. V. H. (2012), Atraktywiist rekreatsiino-tnrystychnykh terytorii [Attractiveness of Recreation Tourism Territories], Chemivtsi: ChNU. 248 s.

Kyfiak. V. F. (2003), Orhonizatsiia turystychnoi diialnosti v Ub'aini [Organization of Tourism Activity' in Ukraine]. Chemivtsi: Zelena Bukovyna. 312 p.

Kuzyk, S. (2010). Teoretychni problemy turyzmu: suspilno-heohrafichnyi pidkhid [Theoretical Problems of Tourism: A Social-Geographic Approach], Lviv: VTs LNU, 254 p.

Laslikevych. M. S.. Boiko. I. D. (2008), Zapmshnieino na eksknrsii Chemivtsiamy. Putivnyk [Chemivtsi Walking Tours Guide], Chemivtsi: Prut, 176 p.

Liubitseva. O. O. (2003). Rynok turystychnykh poslnh (heoprostorovi aspekty) [The Market of Tourism Services (Geospatial Aspects)]. Kyiv: Alteipres, 436 p.

Melnyk. I.. Shcherbaniuk, L., Liubkivskyi, O. (2015). CZERNOWITZ: istorychni vidytsi, budynky ta vydatni osobystosti [CZERNOWITZ: Historic Streets, Buildings, and Outstanding Persons], Chemivtsi: Druk Ait. 416 p.

Nykyrsa. M. (2008). Chemivtsi. Dokmnentalni narysy z istorii vulyts i ploshch [Chemivtsi. Documentary Essays on Streets and Squares], Chemivtsi: Zoloti lytavry. 452 p.

Prohrama rozvytku turyzmu v rnisti Chemivtsiakh na 2017-2020 roly / Zatverdzhena rishenniam Chemivetskoi miskoi rady VII sklykannia 12. 01. 2017 r., №531 [2017-2020 Program for Development of Tourism in Chemivtsi], [Elektromiyi resurs]. Ofitsiinyi sail Chemivetskoi miskoi rady. Rezhym doshipu: ses2013034-793-pr.doc.

Pustynnikova. I. (2006). Chemivtsi dlia nebaiduzhykh. Putivnyk [Chemivtsi for Passionate], Chemivtsi: MKP “Sklaviia-94”, 72 p.

Staryk. V. P. (2006). Chemivtsi multykultumi [Multicultural Chemivtsi], Chemivtsi: Zoloti lytavry. 18 p.

Tanashchyk. D. (2006). Chemivtsi [Chemivtsi], Chemivtsi: Zoloti lytavry. 128 s.

Fondovi materialy Chemivetskoi miskoi rady [Archives Materials of the Chemivtsi City Council], [Elektromiyi resms], Ofitsiinyi sait Chemivetskoi miskoi rady. Rezhym dostupu: http://chemivtsy. eu/portal/12832-2.

Shkola. I. M. (2007). Rozvytok turystychnoho biznesu rehionu: navch. posibnyk [Development of Regional Tourism Business], Chemivtsi: Knyhy XXI. 450 s.

Dzhaman. Ja. V. (2015), Chemivtsi as a tourism development center. Naukovyi visnyk Chemivetskoho universytetu: zbimyk naukovykli prats. - Chemivtsi: Chemivetskyi nats. un-t, Vyp. 762-763: Heohrafha. S. 145-148.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-26

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ