ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ТЕРИТОРІЇ БАЛТСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО СТАЦІОНАРУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Автор(и)

  • А. В. П’яткова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Р. С. Магденко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2019.1(34).169710

Ключові слова:

біологічне різноманіття (біорізноманіття), фіторізноманіття, флористична схожість, індекс засміченості, шкала рясності, Балтський район, навчально-науковий стаціонар

Анотація

Представлені результати польових досліджень біорізноманіття трав’янистих рослин у межах умовно-природної схилової ділянки на території дослідження навчально-наукового польового стаціонару геолого-географічного факультету «Кринички» ОНУ імені І. І. Мечникова (с. Кринички, Балтський район, Одеська область). Наведені видовий склад рослинних угруповань, оцінка рясності видів за шкалою Друде, показники біорізноманіття (коефіцієнт С’єренсена, індекс засміченості). Проаналізовані умови формування рослинних угруповань. Зроблений висновок щодо стійкості дослідженої умовно-природної геосистеми та біологічного різноманіття трав’янистих рослин.

Біографії авторів

А. В. П’яткова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Piatkova A. V

Р. С. Магденко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Magdenko R. S.

Посилання

Weather in Lyubashevka: reliable prognosis. Available at: rp5.ua/ Архив_погоды_в_Любашевке [Accessed 18th February, 2019]

Bukhsha, I. F. (2003), “Teoretychni osnovy ta praktychni aspekty monitorynhu bioriznomanittia lisovoi roslynnosti” [Theoretical bases and practical aspects of monitoring of biodiversity of forest vegetation], Scientific Bulletin of the Ukrainian State Forestry University, No 13.3, pp. 69-75.

Volokh, A. M. (2008), “Suchasnyi stan stepovoi bioty na Zaporizhzhi” [Modern state of steppe biota in Zaporozhye], Library of Ukrainian Ecological, No 8, pp. 6-10.

Hritsenko, V. V. (2017), Fitoriznomanittia botaniko-heohrafichnoi dilianky «Stepy Ukrainy» u Natsionalnomu botanichnomu sadu im. M. M. Hryshka NAN Ukrainy [“Phytodiversity of botanical-geographic area of “Steps of Ukraine” in the National M. M. Grishko’s Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine”], Forestry and gardening [Lisove i sadovo-parkove hospodarstvo], No 12, available at: http://journals.nubip.edu. ua/index.php/Lis/article/view/9558/8550 [accessed 25th March, 2019]

Dynamika bioriznomanittia 2012 (2012), [Dynamics of biodiversity 2012], Lugans’k, Publishing house “Taras Shevchenko LNU “, 252 p.

Vasenko, O. H., Rybalova, O. V. etc. (2016), Intehralni ta kompleksni otsinky stanu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [Integral and integrated assessments of the state of the environment], Kharkiv, Publishing house of the National University of Civil Protection of Ukraine, 420 p.

Konventsiia pro biolohichne riznomanittia: piatyi natsionalnyi zvit Ukrainy (2015), [Convention on Biological Diversity: Fifth National Report of Ukraine], Kyiv, Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, 68 p. Available at: https://www.cbd.int/doc/world/ua/ua-nr-05-uk.pdf [Accessed 24th April, 2019]

Pylypenko, G. P., Plotnyts’kyi, S. V., Zhantalay, P. I., Tsurkan, O. I. (2015), Krynychanskomu fizykoheohrafichnomu naukovo-navchalnomu statsionaru – 35 rokiv [Krynichansky Physical-Geographic Research and Educational Institution – 35 years], Odessa National University Herald. Series: Geography & Geology, No 2, pp. 19-39.

Naukovi osnovy zberezhennia ta vidnovlennia biotychnoho i landshaftnoho riznomanittia Ukrainy v umovakh zmin navkolyshnoho seredovyshcha: the cycle of scientific works for the State Prize of Ukraine in 2015 in the field of science and technology (2015) [Scientific fundamentals of preservation and restoration of biotic and landscape diversity of Ukraine in conditions of environmental changes], Kyiv, Academy of Sciences of Ukraine, 52 p. Available at: http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/cykl-naukovyh-prac-naukovi-osnovy-zberezhennyata-vidnovlennya-biotychnogo-i-landshaftnogo

Nestoryak, Yu. Yu. (2010), “Metodychni zasady obliku ta otsinky stanu bioriznomanittia v lisakh” [Methodological basis for the assessment and assessment of the state of biodiversity in the forests], Economy of agroindustrial complex [Ekonomika APK], No 6, pp. 53-56.

Opredelytel vysshykh rastenyi Ukraynyi (1987), [Keys to higher plants of Ukraine], Kyiv, “Naukova Dumka”, 547 p.

Piatkova, A. V., Nikolina, O. Yu. (2018), “Fitoriznomanittia suchasnykh landshaftiv lisostepovoi zony Ukrainy (na prykladi okremykh dilianok Haisynskoho raionu Vinnytskoi oblasti)” [Phytodiversity of modern landscapes of the forest-steppe zone of Ukraine (in example separate sections of the Haysin district of the Vinnytsia region)], Odessa National University Herald. Series: Geography & Geology, No 1, pp. 43-53.

Tikhodeeva, M. Yu., Lebedeva, V. Kh. (2015), Praktycheskaya geobotanyka (analiz sostava rastitelnykh soobshchestv): a manual [“Practical geobotany (analysis of the composition of plant communities)”], St. Petersburg, Publishing House of St. Petersburg University, 166 p.

Marynych, O. M., Lan’ko, O. I. (1968), Fyzyko-heohrafycheskoe raionyrovanye Ukraynskoi SSR [“Physicalgeographical zoning of the Ukrainian SSR”], Kyiv, Publishing House of Kyiv University, 683 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-26

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ