DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.2(33).146638

ЕТНОГЕОГРАФІЧНІ СИСТЕМИ БОЛГАРІЇ: ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

В. І. Тодоров

Анотація


В статті розглянуто особливості формування етногеографічних систем Болгарії. Проаналізована еволюція адміністративно-територіального устрою в контексті формування та розвитку реально сформованих в результаті історико-географічного процесу територіальних утворень. Автором проаналізовано нормативно-пра­вове забезпечення розвитку сучасних територіальних громад, визначено їх про­сторову конфігурацію, виділені рівні територіальної організації ЕГС Болгарії.

 


Ключові слова


етногеографічні системи; Болгарія; NUTS; громади; Закон «Про адміністративно-територіальний устрій Республіки Болгарія»

Повний текст:

PDF

Посилання


(2017), Zakon za administrativno-teritorialno ustrojsno na Republika B"lgariya [The law for an administrative and tenitorial arrange?nent on the Republic of Bulgaria], State Gazette. Vol. 58.

(2017), Zakon za adininistrativno-teritorialno ustrojsno na Republika B"lgariya [The law for an administrative and tenitorial arrange?nent on the Republic of Bulgaria], State Gazette. Vol. 58.

Todorov. V. I. (2017), Kontseptsiia etnoheohrafichnykh system : teoretyko-metodolohichni aspekty [Concept of ethnogeographic systems: theoretical and methodological aspects], Scientific Herald of Kherson State University. Vol. 6. pp. 107-113.

Topchiyev, O. G. (2017). Koncepciya dovkillya - pry'kladny'j konstrukt landshaftnoyi obolonky' Zenili [The concept of the environment is the applied construct of the Earth's landscape envelope]. Kherson, pp. 262 - 265.

Demografska i socialna politika: Naselenie - demografiya, migraciya i prognozi [Demographics and social policy v Population - demography, migration and forecasting]. Available at: (http: // www.nsi.bg/node/2920). [Accessed 7 August 2018].

Prebroyavane [Census]. Available at: (http: // www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/ Census2011final.pdf). [Accessed 7 August 2018].

Problemy' na tery'tory'alno-ustrojsn-enoto plany'rane v Bblgary'ya: Geopolitika: spisanie za geopolitika, geostrategiya & analizi. [Problems on the tenitoiy-deice plan in Bulgaria: Geopolitics: write-off for geopolitics, geostrategy & analysis]. Available at: (http://geopohtica.eu/ spisanie-geopolitika-broi-3-2014/1115). [Accessed 7 August 2018].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон за ад министр ативно-тернториално устройство на Република Българня [Текст] і і Държавен вестник. 6р. 58.-24 Юли 2017 г.

2. Закон за ад министр ативно-тернториално устройство на Република Българня [Текст] // Държавен вестник. 6р. 58. — 24 Юли 2017 г. - раздел 2.

3. Тодоров В. І. Концепція етногеографічних систем : теоретико-методологічні аспекта [Текст] // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія географічні науки. - Хер­сон, 2017. - № 6. - с. 107— 113.

4. Топчієв О. Г. Концепція довкілля - прикладний конструкт ландшафтної оболонки Землі [Текст] / О. Г. Топчієв. Д. С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали \П Міжна­родної науково-практичної конференції / За загальною редакцією І. Пилепенка. Д. Мальчикової. - Херсон : «Гельветака». 2017. - с. 262 - 265

5. Демографска и социална политика: Население - демография, миграция и прогнози [Текст] // Република България. Национален статистически институт: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу : http: // www.nsi.bg/node/2920

6. Преброяване [Текст] // Република България. Национален статистически институт: [Елек­трон. ресурс]. - Режим доступу: http: //http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/ Census201 lfinal.pdf.

7. Проблеми на териториално-устройственото планиране в България // Геополитика: списание за геополитика, геостратегия & анализи. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http:// geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-3-2004/1115.

Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.