DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.2(31).120899

СТЕПОЗНАВСТВО ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАПРЯМОК В НАУЦІ

Є. Н. Красєха

Анотація


В статті розглядаються степи України як історична, геополітична, соціально-економічна, ландшафтно-ґрунтова і біотична категорії, що дозволяє запропонувати при дослідженні цього унікального географічного простору міждисциплінарний напрямок в науці – степознавство. Досліджується вклад науковців різного профілю, які вивчали компоненті складові степових екосистем, у формуванні комплексного підходу до вивчення такого географічного феномену як євразійські степи.


Ключові слова


степи України; проблеми охорони біологічного і ландшафтного різноманіття; степознавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrienko, T. L., Blyum, O. B., Vasser, S. P. (1985), Priroda Ukrainskoy SSR: rastitelnyy mir [Nature of the Ukrainian SSR: Flora], Kiev: Naukova dumka, 208 p.

Timofeev-Resovskiy, N. V. «Vernadskiy i «Vernadskologiya»: Semeynye istorii» [«Vernadsky and Vernadskologia: Family stories»]. Available at: http://www.famhist.ru/famhist/tim_res/00011527.htm. [Accessed 06 October 2017].

Hrodzyns’kyy, M. D. (2005), Piznannya landshaftu: mistse i prostir [Knowledge of the landscape: space and space], K.: Kyyivs’kyy universytet, vol. 1, 431 p.

Gumilev, L. N. (1997), Etnogenez i biosfera Zemli [Ethnogenesis and biosphere of the Earth], M.: DY-DYK, 640 p.

Gumilev, L. N. (2002), Drevnyaya Rus’ y Velykaya step’ [Ancient Russia and the Great Steppe], M.: AST, 839 p.

Gumilev, L. N. (2005), Khunnu. Stepnaya trilogiya: Khunny v Kitae. Drevnie tyurki. Poiski vymyshlennogo tsarstva [Hunnu. Steppe trilogy: Huns in China. Ancient Turks. The search for a fictional kingdom], M.: Krystall-Onyks, 1008 p.

Shabliy, O. (2014), Doktor heohrafiyi Volodymyr Ohonovs’kyy [Doctor of geography Volodymyr Ogonovsky], L’viv: LNU imeni Ivana Franka, 396 p.

Dokuchaev, V. V. (1953), Nashi stepi prezhde i teper [Our steppes before and now], M.: Selkhozgiz, 152 p.

Dokuchaev, V. V. (1936), Russkiy chernozem [Russian chernozem], M.: OGIZ-SYeLKhOZGIZ, 558 p.

Zhegalo, V. I. (2001), «Sudba megafauny Golarktiki v pozdnem antropogene» [«The fate of the megafauna of the Holarctic in the late anthropogen»] «Mamont i ego okruzhenie: 200 let izucheniya» [«Mammoth and his entourage: 200 years of study»], M.: Geom, pp. 287–306.

Izmailskiy, A. A. (1937), Kak vysokhla nasha step. Predvaritelnoe soobshchenie o rezultatakh issledovanii vlazhnosti pochvy v Poltavskoy gubernii v 1886–1893 gg. [How dried up our steppe. Preliminary report on the results of the study of soil moisture in the Poltava province in 1886-1893.], M.: OGIZ. Selkhozgiz, 76 p.

Kostychev, P. A. (1937), Pochvy chernozemnoy oblasti Rossii: ikh proiskhozhdenie, sostav i svoystva [Soils of the chernozem region of Russia: their origin, composition and properties], M.: Selkhozgiz, 239 p.

Kryvul’chenko, A. I. (2016), Kinsburn: landshafty, suchasnyy stan ta znachennya: Monohrafiya [Kinsburne: Landscapes, Current State and Values: Monograph], Kropyvnyts’kyy: Tsentral’no-Ukrayins’ke vydavnytstvo, 416 p.

Marinich, A. M., Pashchenko, V. M., Shishchenko, P. G. (1985), Priroda Ukrainskoy SSR: landshafty i fizikogeograficheskoe rayonirovanie [The nature of the Ukrainian SSR: landscapes and physico-geographical zoning], K.: Naukova dumka, 224 p.

Mikheli, S. V. (2015), Landshaftovedenie v Ukraine: istoricheskiy aspekt [Landscape science in Ukraine: the historical aspect], Bulletin of the Udmurt University, vol. 25, No. 4, pp. 116–127.

Mozheyko, G. A. (2000), Leso-agrarnye landshafty Yuzhnoy i Sukhoy Stepi Ukrainy (priroda i konstruirovanie) [Forest-agrarian landscapes of the Southern and Dry Steppes of Ukraine (nature and design)], Kharkov: OO «Eney», 312 p.

Mordkovich, V. G. (2014), Stepnye ekosistemy [Steppe Ecosystems], Novosibirsk: Geo, 170 p.

Natsional’nyy atlas Ukrayiny (2002), [National atlas of Ukraine], K.: DNVP «Kartohrafiya», 440 p.

Petlin, V. M. (2006), Konstruktyvne landshaftoznavstvo [Constructive Landscape Science]. L’viv: LNU imeni Ivana Franka, 357 p.

Petlin, V. M. (2006), Kontseptsiyi suchasnoho landshaftoznavstva [Concepts of modern landscape studies], L’viv: LNU imeni Ivana Franka, 351 p.

Petlin, V. M. (2007), Stratehiya landshaftu [Landscape strategy], L’viv: LNU imeni Ivana Franka, 288 p.

Poznyak, S. P. (1997), Oroshaemye chernozemy yugo-zapada Ukrainy [Irrigated chernozems of the south-west of Ukraine], L’viv: VNTL, 239 p.

Popel’nyts’ka, N. O. (2017), Gruntovo-heohrafichni doslidzhennya Pivnichno-Zakhidnoho Prychornomor»ya [Soil-geographic studies of the Northwest Black Sea Region], Extended abstract of candidate’s thesis, Odesa: ONU imeni Mechnikova, 20 p.

Topachevskiy, V. A. (1985), Pryroda Ukraynskoy RSR: zhyvotnыy myr [Priroda Ukrainskoy RSR: zhivotnyy mir], Kiev: Naukova dumka, 1985. – 357 s.

Vernander, N.B., Tyutyunnik, D.A. (1985), Priroda Ukrainskoy SSR: pochvy [Nature of the Ukrainian SSR: soils], Kyev: Naukova dumka, 227 p.

Sokalo, D. I. (1962), «Rol trudov G. I. Tanfileva v razreshenii problemy proiskhozhdeniya stepnoy rastitelnosti» [«The role of G. I. Tanfiliev’s works in solving the problem of the origin of steppe vegetation»], Proceedings of Odessa I. I. Mechnikov State University, Geological and Geographical Sciences, vol. 152, No. 9. pp. 89–93.

Krasyekha, Ye. N. (2015), Stepy Ukrayiny. Tom 1. Materialy do istoriyi zaselennya ta osvoyennya: navchal’nyy posibnyk [Ukrainian steppes. Vol.1. Materials for the history of settlement and development: a manual], Odesa: Astroprynt, 640 p.

Krasyekha, Ye. N. (2015), Stepy Ukrayiny. Tom 2. Materialy do istoriyi kolonizatsiyi krayu Rosiys’koyu imperiyeyu [Ukrainian steppes. Vol.2. Materials to the history of the colonization of the region by the Russian Empire: a manual], Odesa: Astroprynt, 304 p.

Tanfilev, G. I. (1894), Predely lesov na Yuge Rossii [Limits of forests in the South of Russia], SPb: M-vo zem. i gos. imushchestv, 167 p.

Tykhonenko, D. H., Verhunov, V. A., Horin, M. O., Novosad, N. M. (2016), Gruntoznavstvo v Ukrayini: istoriya ta suchasnist’: monohrafiya [Soil Science in Ukraine: History and Modernity: Monograph], Kh.: Maydan, 408 p.

Shelyah-Sosonko, Yu. R., Didukh, Ya. P., Dubyna, D. V. (2008), Tkachenko Vasyl’ Semenovych – 45 rokiv naukovoyi diyal’nosti (do 70-richchya uchenoho) [Tkachenko Vasyl Semenovich – 45 years of scientific activity (to the 70th anniversary of the scientist)], Ukrainian Botanical Journal, vol. 65, No. 4, pp. 617-621.

Abyelyentsev, V. I., Pidoplichko, I. H., Popov, B. M. (1956), Fauna Ukrayiny v soroka tomakh. Tom 1. Ssavtsi. Vyp. 1. Zahal’na kharakterystyka ssavtsiv. Komakhoyidni, kazhany [Fauna of Ukraine in forty volumes. Vol. 1. Mammals. Issue 1. General characteristics of mammals. Insectivorous, bats], Kyyiv: Vyd‑vo AN URSR, 448 p.

Lyaskivs’kiy, M., Lavrenko, Ye., Operman, P. (1935–1965), Flora URSR. T. 1-12 [Flora of the Ukrainian SSR. Vol. 1-12], K.: Vydavnytstvo akademiyi nauk URSR, 1935–1965.

Didukh, Ya. P. (2009), Chervona knyha Ukrayiny. Roslynnyy svit [Red Book of Ukraine. Flora], K.: Hlobalkonsaltynh, 900 p.

Chervona knyha Ukrayiny. Tvarynnyy svit / za red. I. A. Akimova. – K.: Hlobalkonsaltynh, 2009. – 600 s.

Fridland, V. M. (1981), Chernozemy SSSR (Ukraina) [Chernozems of the USSR (Ukraine)], M.: Kolos, 1981, 256 p.

Chibilev, A. A. (2017), Stepnaya Yevraziya: regionalnyy obzor prirodnogo raznoobraziya [Steppe of Eurasia: Regional Overview of Natural Diversity], Orenburg: Institut stepi UrO RAN, 324 p.

Chibilev, A. A. (2016), Ekologicheskaya optimizatsiya stepnykh landshaftov [Ecological optimization of steppe landscapes], Orenburg, Institut stepi UrO RAN, 182 p.

80-richchya akademika NAN Ukrayiny Yu. R. Shelyah-Sosonka (2013), [80th Anniversary of Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Yu.R. Shelja-Sosonka], Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, No.1, pp. 96-97.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андриенко Т. Л. Природа Украинской ССР: растительный мир [Текст] / Т. Л. Андриенко, О. Б. Блюм, С. П. Вассер ; отв. ред.: Ю. Р. Шеляг-Сосонко . – Киев : Наукова думка, 1985 . – 208 с.

2. Вернадский и «Вернадскология» : Семейные истории [Електронний ресурс] / Н. В Тимофеев-Ресовский – Режим доступу: http://www.famhist.ru/famhist/tim_res/ 00011527.htm.

3. Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір [Текст] / М. Д. Гродзинський. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – Т. 1 – 431 с.

4. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли [Текст] / Гумилев Лев Николаевич. – М. : ДИ-ДИК, 1997. – 640 с. – (Сер.альм.»Сочинения Л. Н. Гумилева»/Сост. А. И. Куркчи ; Вып.3).

5. Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь [Текст] / Л. Н. Гумилев. – М. : АСТ, 2002. – 839 с. – (Историческая библиотека).

6. Гумилев Л. Н. Хунну. Степная трилогия / Хунны в Китае. Древние тюрки. Поиски вымышленного царства [Текст] / Л. Н. Гумилев – М., Издательство : Кристалл-Оникс. – 2005. – 1008 с.

7. Доктор географії Володимир Огоновський [Текст] / за ред. проф. О. Шаблія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 396 с. – (Серія «Постаті українського землезнання).

8. Докучаев В. В. Наши степи прежде и теперь [Текст] / В. В. Докучаев. – М. : Сельхозгиз, 1953. – 152 с.

9. Докучаев В. В. Русский чернозем [Текст] / В. В. Докучаев. – М. : Из-во ОГИЗ-СЕЛЬХОЗГИЗ, 1936. – 558 с.

10. Жегало В. И. Судьба мегафауны Голарктики в позднем антропогене [Текст] / В. И. Жегало и др. // Мамонт и его окружение: 200 лет изучения. – М.: Геом, 2001. – С. 287–306.

11. Измаильский А. А. Как высохла наша степь. Предварительное сообщение о результатах исследовании влажности почвы в Полтавской губернии в 1886–1893 гг. [Текст] [Djv- 2.4M] Общая редакция В. Р. Вильямса. Вводная статья В. Р. Вильямса и З. С. Филипповича. Биографический очерк З.С. Филипповича. (Москва – Ленинград: ОГИЗ. Сельхозгиз, 1937. – Классики естествознания) Скан: AAW, обработка, формат Djv: mor, 2010

12. Костычев П. А. Почвы чернозёмной области России: их происхождение, состав и свойства [Текст] / П. А. Костычев. – М.; Л.: Сельхозгиз, 1937. – 239 с.

13. Кривульченко А. І. Кінсбурн: ландшафти, сучасний стан та значення: Монографія [Текст]. – Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2016. – 416 с.

14. Маринич А. М. Природа Украинской ССР: ландшафты и физико-географическое районирование [Текст] / А. М. Маринич, В. М. Пащенко, П. Г. Шищенко. – К.: Наукова думка, 1985. – 224 с.

15. Михели С. В. Ландшафтоведение в Украине; исторический аспект [Текст] / С. В. Михели // Вестник Удмуртского Университета, вып. 4. Биология. Науки о земле.– 2015. – Т. 25. – С. 116–127.

16. Можейко Г. А. Лесо-аграрные ландшафты Южной и Сухой Степи Украины (природа и конструирование) [Текст] / Г. А Можейко. – Харьков : ОО «Эней», 2000. – 312 с.

17. Мордкович В. Г. Степные экосистемы [Текст] / В. Г. Мордкович ; отв. ред. И.Э. Смелянский. – 2-е изд. испр. и доп. – Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 2014. – 170 с.

18. Національний атлас України [Текст; Карти] / гол. ред. Л. Г. Руденко. – Київ, ДНВП «Картографія», 2002. – 440 с.

19. Петлін В. М. Конструктивне ландшафтознавство [Текст] / В. М. Петлін. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 357 с.

20. Петлін В. М. Концепції сучасного ландшафтознавства [Текст] / В. М. Петлін. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 351 с.

21. Петлін В. М. Стратегія ландшафту [Текст] / В. М. Петлін. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 288 с.

22. Позняк С. П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины [Текст] / С. П. Позняк. – Львов: ВНТЛ, 1997. – 239 с.

23. Попельницька Н. О. Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного Причорномор’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.05 біогеографія та географія ґрунтів [Текст] / О. Н. Попельницька. – Одеса, 2017. – 20 с.

24. Природа Украинской РСР: животный мир [Текст] / отв. ред. Топачевский В. А. – Киев: Наукова думка, 1985. – 357 с.

25. Природа Украинской ССР: почвы [Текст] / под ред. Вернандер Н.Б., Тютюнника Д.А. – Киев: Наукова думка, 1985. – 227 с.

26. Сокало Д. И. Роль трудов Г. И. Танфильева в разрешении проблемы происхождения степной растительности [Текст] / Д. И. Сакало // Труды Одесского гос. уни-та им. И. И. Мечникова – Одесса, 1962. – С. 89–93. – т. 152. – Вип. 9.– (Серия геолог. и географ. наук).

27. Степи України: матеріали до історії заселення та освоєння: навчальний посібник [Текст] / автор-укладач проф. Красєха Є. Н. – Одеса: Астропринт, 2015. – 640 с. – Том 1.

28. Степи України: матеріали до історії колонізації краю Російською імперією: навчальний посібник [Текст] / автор-укладач проф. Красєха Є. Н. – Одеса: Астропринт, 2015. – 304 с. – Том 2.

29. Танфильев Г. И. Пределы лесов на Юге России [Текст] / Г. И. Танфильев. – СПб. : М-во зем. и гос. имуществ, 1894. – 167 с.

30. Тихоненко Д. Г. Ґрунтознавство в Україні: історія та сучасність : монографія [Текст] / Д. Г. Тихоненко, В. А. Вергунов, М. О. Горін, Н. М. Новосад; За ред. Д. Г. Тихоненка. – Х. : Майдан, 2016. – 408 с.

31. Шеляг-Сосонко Ю. Р. Ткаченко Василь Семенович – 45 років наукової діяльності (до 70-річчя ученого) [Текст] / Ю. Р. Шеляг-Сосонко, Я. П. Дідух, Д. В. Дубина // Укр. ботан. журнал. – 2008. – Т. 65. – № 4. – С. 617–621.

32. Фауна України [Текст]: в сорока томах / АН УРСР Ін-т зоол. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1956.– Том 1. Ссавці. Вип. 1. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні, кажани / В. І. Абєлєнцев, І. Г. Підоплічко, Б. М. Попов. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – 448 с.

33. Флора УРСР [Текст] / за ред. Лясківського М., Лавренко Є., Опермана П. та ін. – Т. 1–12. – К., 1935–1965.

34. Червона книга України. Рослинний світ [Текст] / за ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.

35. Червона книга України. Тваринний світ [Текст] / за ред. І. А. Акімова.– К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.

36. Черноземы СССР (Украина) [Текст] / под ред. В. М. Фридланда.– М.: Колос, 1981. – 256 с.

37. Чибилёв А. А. Степная Евразия: региональный обзор природного разнообразия [Текст] / А. А. Чибилёв. Изд. 2-е, перераб. и доп.– Москва; Оренбург: Институт степи УрО РАН; РГО, 2017. – 324 с.

38. Чибилёв А. А. Экологическая оптимизация степных ландшафтов [Текст] / А. А. Чибилев – Оренбург, 2016. – 182 с.

39. 80-річчя академіка НАН України Ю. Р. Шеляг-Сосонка: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ftp:// ftp.nas.gov.ua/akademperiodyka/Downloads/Visnyk _ NANU/...01/a12-2.pdf.

Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.