DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.2(31).120895

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТИПІЗАЦІЇ ЕТНОГЕОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ

В. І. Тодоров

Анотація


У статті розглянуто загальні підходи до систематики та типізації процесів, що відбуваються в етногеографічних системах. Запропонований набір показників, які дозволять визначити особливості типів етногеографічних систем та обґрунтувати перспективу збереження та розвитку матеріальної і духовної культури населення. Розроблена методична схема систематики етногеографічних систем.


Ключові слова


етногеографічні системи; методична схема; етнічний склад населення; рівні етногеографічних систем; самоідентифікація населення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Barna, I. M. (2005), EtnogeografIchne doslIdzhennya regIonu (na materIalah TernopIlskoYi oblastI) : avtoreferat disertatsIYi na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata geografIchnih nauk [Ethnogeographic study region (on materials Ternopil region) : Abstract of dissertation for the degree of candidate of geographical sciences], Lvov, 20 р.

Bromley, Yu. V. (1986), Etnonatsionalnye protsessy v SSSR [Ethno-national processes in the USSR], Moscow : Znanie, 62 p.

Gumilev, L. N. (1979), Etnogenez i etnosfera [Ethnogenesis and ethnosphere]. Priroda [Nature], № 1, рр. 46‑55.

Gumilev, L. N. (1979), Etnogenez i etnosfera [Ethnogenesis and ethnosphere]. Priroda [Nature], 2, рр. 43-50.

Dnistryansky, M. S. (2008), EtnogeografIya UkraYini: navchalniy posIbnik [Ethnogeography Ukraine: Tutorial], Lvov, 232 p.

Zastavnyi, F. D. (1993), Naselennya UkraYini [The population of Ukraine], Lvоv : Kray, 224 p.

Zastavnyi, F. D. (1993), UkraYinskI etnIchnI zemlI [Ukrainian ethnic lands], Lvоv : Svit, 187 p.

Krul, V. P. (1996), KraEznavchI doslIdzhennya geografIchnih protsesIv zaselennya Galichini: DisertatsIya na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata geografIchnih nauk [Local history study of geographical settlement processes Galicia : The thesis for the degree of Candidate of Geographical Sciences], Chernivtsi, 258 р.

Krul, V. P. (2014), Retrospektivna geografIya z osnovami etnografIYi : navchalniy posIbnik [Retrospective geography of the basics of Ethnography : Tutorial], Chernivtsi : Rodovid, 296 p.

Krul, V.P. (2004), Retrospektivna geografIya poselen ZahIdnoYi UkraYini : monografIya [Retrospective geography settlements in Western Ukraine: Monograph], Chernivtsi : Ruta, 382 p.

Kurelyak, V. (2000), UkraYinska dIaspora Marmorschini (etnogeografIchne doslIdzhennya): avtoreferat disertatsIYi na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata geografIchnih nauk [Ukrainian diaspora Maramoroschyny (ethnogeographical study) : Abstract of dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences], Lvov, 20 p.

Lavruk, M. M. (1997), Gutsuli UkraYinskih Karpat (etnogeografIchne doslIdzhennya) : avtoreferat disertatsIYi na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata geografIchnih nauk [Hutsuls Ukrainian Carpathians (ethnogeographical study) : Abstract of dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences], Lvov, 20 p.

Slivka, R. R. (2002), EtnogeografIchne doslIdzhennya Boykovschini : avtoreferat disertatsIYi na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata geografIchnih nauk [Ethnogeographical research Boikivshchyna : Abstract of dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences], Lvov, 20 p.

Todorov, V. I. (2010), Etnogeograficheskie sistemy : teoretiko-metodologicheskie aspekty [Ethno-geographic system : theoretical and methodological aspects]. Proceedings of the Region – 2010: obshchestvenno-geograficheskie aspekty (Ukraina, Kharkov, 15-16 aprelya 2010) (eds. Nєmets K.A.), Kharkov : RVV Khorkovskogo natsionalnogo universiteta imeni V.N. Karazina, pp. 43-46.

Topchiyev, O.H. (2005), Publicly-geographical researches: methodology, methods, methodologies [Suspil’noheohrafichni doslidzhennya: metodolohiya, metody, metodyky], Astroprynt, Odessa, 632 p.

Khomra, A. U. (1988), Demogeografiya: stanovlenie predmeta i metoda [Demographics: formation the subject and method], Demographic studies, vol. 12, рр. 21-30.

Shabashova, L. Yu. (2005), SuspIlno-geografIchnI aspekti transformatsIYi etnIchnoYi strukturi naselennya (na prikladI ZakarpatskoYi oblastI ) : avtoref. dis. kand. geograf. nauk [Socio-geographic aspects of the transformation of the ethnic structure of the population (for example, Transcarpathian region): Abstract. thesis. candidate. geographer. science], Kiev, 18 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Барна І. М. Етногеографічне дослідження регіону (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук : 11.00.02. / І. М. Барна; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – 20 с.

2. Бромлей Ю. В. Этнонациональные процессы в СССР [Текст] / Ю. В. Бромлей. – М. : Знание, 1986. – 62 с.

3. Гумилев Л. Н. Этногенез и этносфера [Текст] / Л. Н. Гумилев // Природа. – 1979. – № 1. – С. 46 – 55.

4. Гумилев Л. Н. Этногенез и этносфера [Текст] / Л. Н. Гумилев // Природа. – 1979. – № 2. – С. 43 – 50.

5. Дністрянський М. С. Етногеографія України: навчальний посібник [Текст] / М. С. Дністрянський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

6. Заставний Ф. Д. Населення України [Текст] / Ф. Д. Заставний. – Львів : Край, 1993. – 224 с.

7. Заставний Ф. Д. Українські етнічні землі [Текст] / Ф. Д. Заставний. – Львів : Світ, 1993. – 187 с.

8. Круль В. П. Краєзнавчі дослідження географічних процесів заселення Галичини [Текст]. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук / В. П. Круль. – Чернівці, 1996. – 258 с.

9. Круль В. П. Ретроспективна географія з основами етнографії : навчальний посібник [Текст] / В. П. Круль. – Чернівці : Родовід, 2014. – 296 с.

10. Круль В. П. Ретроспективна географія поселень Західної України [Текст] : монографія / В. П. Круль. – Чернівці: Рута, 2004. – 382 с.

11. Куреляк В. Українська діаспора Марморщини (етногеографічне дослідження) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук : 11.00.02 / В. Куреляк; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 2000. – 20 с.

12. Лаврук М. М. Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук : 11.00.02 / М. М. Лаврук ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1997. – 20 с.

13. Сливка Р. Р. Етногеографічне дослідження Бойковщини [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук: 11.00.02 / Роман Радославович Сливка ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 2002. – 20 с.

14. Тодоров В. І. Етногеографічні системи : теоретико-методологічні аспекти [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2010: суспільно-географічні аспекти» (м. Харків, 15-16 квітня 2010 року) / Гол. ред. колегії К. А. Нємець. – Харків : РВВ Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 43 – 46.

15. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики [Текст] / О. Г. Топчієв – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

16. Хомра А. У. Демогеография: становление предмета и метода [Текст] / А. У. Хомра // Демографические исследования. – 1988. – Вып. 12. – С. 21-30.

17. Шабашова Л. Ю. Суспільно-географічні аспекти трансформації етнічної структури населення ( на прикладі Закарпатської області) [Текст] : автореф. дис. канд. географ. наук. / Л. Ю. Шабашова. – К., 2005. – 18 с.

Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.