ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОСТОРОВОЇ ГІС‑РЕАЛІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

А. В. П’яткова

Анотація


Представлений сучасний варіант просторової ГІС-реалізованої моделі раціонального використання земельних ресурсів ерозійно-небезпечних земель. Оцінка можливостей моделі виконана на прикладі двох тестових ділянок в умовах Лісостепу України. Інтерпретовані результати розрахунків, виконаних з використанням моделі.


Ключові слова


водна ерозія ґрунту; ерозійна небезпека; ерозійно-стійкі агроландшафти; геоінформаційні системи; геоінформаційне моделювання; просторова мінливість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Булыгин С. Ю. Формирование экологически сбалансированных ландшафтов: проблема эрозии [Текст] / С. Ю. Булыгин, М. А. Неаринг – Харьков: изд-во Эней ЛТД, 1999. – 272 с.

Каштанов А. Н. Основы ландшафтно-экологического земледелия [Текст] / А. Н . К аштанов, Ф. Н. Лисецкий, Г. И. Швебс – Москва: Высшая школа, 1994. – 126 с.

К онцепція охорони ґрунтів від ерозії в Україні [Текст] / [уклад. В. П. Ситник, М. Д. Безуглий, А. С. Заришняк і ін.] – Харків: Національний науковий центр УААН «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського», 2008. – 60 с.

Лисецкий Ф. М. Современные проблемы эрозиоведения [Текст] / Ф. М. Лисецкий, А. А. Светличный, С. Г. Черный – Белгород: « Константа», 2012. – 456 с.

Лисецкий Ф. Н. Проблемы эрозионного разрушения и формирования почв (научный обзор) [Текст] / Ф. Н. Лисецкий // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http:// www.science-education.ru/ru/article/view?Id=8478. – Дата звернення 12.12.2016

П’яткова А. В. Просторове моделювання водної ерозії ґрунту як основа наукового обґрунтування раціонального використання ерозійно-небезпечних земель: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.11. – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів [Текст] / А. В. П’яткова – Одеса: ФО П Попова Н. М., 2011. – 20 с.

П’яткова А. В. До питання про верифікацію просторово-розподілених моделей змиву ґрунту [Текст] / А. В. П’яткова, А. В. Кордіс // Вісник ОНУ . – Серія географічні та геологічні науки. – Том. 19. – Вип. 2(21). – 2014. – С. 115-121.

П’яткова А. В. Просторова ГІС-реалізація моделі раціонального використання ерозійно-небезпечних земель [Текст] / А. В. П’яткова // Вісник ОНУ . – Серія географічні та геологічні науки. – Том. 20. – Вип. 4(27). – 2015. – С. 74-88.

Светличный А. А. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты [Текст] / А. А. Светличный, С. Г. Черный, Г. И. Швебс – Суммы: Университетская книга, 2004. – 410 с.

Светличный А.А. Геоинформационное моделирование водной эрозии почв [Текст]/ А. А. Светличный, А. В. Пяткова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Вип. 19. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна 2014. – С. 83-87.

Світличний О. О. Геоінформаційне моделювання водної ерозії ґрунту як складова територіального планування [Текст] / О. О.Світличний, А. В. П’яткова // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні: матеріали науково-практичної конференції. – Одеса: ОРІДУ НАДУ , 2014. – С. 100-105.

Швебс Г. И. Теоретические основы эрозиоведения [Текст] / Г. И. Швебс – Киев–Одесса: Выща школа, 1981. – 223 с.

Svetlychniy, A.A., P’yatkova, A.V., (2014), Geoinformatsionnoe modelirovanie vodnoy erozii pochv [GISmodeling of water soils erosion], The problems of continuous geographical education and cartography, No 19, pp. 83-87.

Svetlychniy, A.A., P’yatkova, A.V., (2014), Geoinformacijne modelyuvannya vodnoyi eroziyi g`runtu yak skladova tery`torial`nogo planuvannya [GIS modelling of water soil erosion as a component of territorial planning], Geoinformation technologies in territorial management: materials of the scientific-practical conference, pp. 100-105.

Shvebs, H.I. (1981), Teoreticheskie osnovyi eroziovedeniya [The Theoretical bases of erosion science], Kyyiv-Odessa: Vyisshaya shkola, 223 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Булыгин С. Ю. Формирование экологически сбалансированных ландшафтов: проблема эрозии [Текст] / С. Ю. Булыгин, М. А. Неаринг – Харьков: изд-во Эней ЛТД, 1999. – 272 с.

2. Каштанов А. Н. Основы ландшафтно-экологического земледелия [Текст] / А. Н . К аштанов, Ф. Н. Лисецкий, Г. И. Швебс – Москва: Высшая школа, 1994. – 126 с.

3. К онцепція охорони ґрунтів від ерозії в Україні [Текст] / [уклад. В. П. Ситник, М. Д. Безуглий, А. С. Заришняк і ін.] – Харків: Національний науковий центр УААН «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського», 2008. – 60 с.

4. Лисецкий Ф. М. Современные проблемы эрозиоведения [Текст] / Ф. М. Лисецкий, А. А. Светличный, С. Г. Черный – Белгород: « Константа», 2012. – 456 с.

5. Лисецкий Ф. Н. Проблемы эрозионного разрушения и формирования почв (научный обзор) [Текст] / Ф. Н. Лисецкий // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http:// www.science-education.ru/ru/article/view?Id=8478. – Дата звернення 12.12.2016

6. П’яткова А. В. Просторове моделювання водної ерозії ґрунту як основа наукового обґрунтування раціонального використання ерозійно-небезпечних земель: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.

геогр. наук: спец. 11.00.11. – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів [Текст] / А. В. П’яткова – Одеса: ФО П Попова Н. М., 2011. – 20 с.

7. П’яткова А. В. До питання про верифікацію просторово-розподілених моделей змиву ґрунту [Текст] / А. В. П’яткова, А. В. Кордіс // Вісник ОНУ . – Серія географічні та геологічні науки. – Том. 19. – Вип. 2(21). – 2014. – С. 115-121.

8. П’яткова А. В. Просторова ГІС-реалізація моделі раціонального використання ерозійно-небезпечних земель [Текст] / А. В. П’яткова // Вісник ОНУ . – Серія географічні та геологічні науки. – Том. 20. – Вип. 4(27). – 2015. – С. 74-88.

9. Светличный А. А. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты [Текст] / А. А. Светличный, С. Г. Черный, Г. И. Швебс – Суммы: Университетская книга, 2004. – 410 с.

10. Светличный А.А. Геоинформационное моделирование водной эрозии почв [Текст]/ А. А. Светличный, А. В. Пяткова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Вип. 19. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна 2014. – С. 83-87.

11. Світличний О. О. Геоінформаційне моделювання водної ерозії ґрунту як складова територіального планування [Текст] / О. О.Світличний, А. В. П’яткова // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні: матеріали науково-практичної конференції. – Одеса: ОРІДУ НАДУ , 2014. – С. 100-105.

12. Швебс Г. И. Теоретические основы эрозиоведения [Текст] / Г. И. Швебс – Киев–Одесса: Выща школа, 1981. – 223 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.