DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2016.2(29).103765

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛЯНКИ ЧОРНОГО МОРЯ

Н. А. Берлинский

Анотація


Розглядається концепція виконання комплексного екологічного моніторингу північно-західній частині Чорного моря для оцінки сучасного стану морської екосистеми. Проведено обґрунтування для вибору критеріїв оцінки позитивних або негативних перспектив розвитку екосистеми. Відзначено сучасний рівень техногенного навантаження (за концентраціями важких металів і нафтопродуктів в донних відкладах) на морський шельф.


Ключові слова


шельф Чорного моря; стан морської екосистеми; моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Belevich, R. R. (1996), Osobennosti mezhgodovoy izmenchivosti gidrologo-gidrokhimicheskikh harakteristik vod na severo-zapadnom shelfe Chernogo morya v poslednie desyatiletiya (60-90-e gody) [Features of the interannual variability of hydrological and hydro-chemical characteristics of water in the north-western shelf of the Black Sea in the last decades (60-90-years)], Marine Hydrophysical zhurnal, No. 2, pp. 62–73.

Berlinsky, N. A. (1989), Mekhanizm formirovaniya pridonnoy gipoksii v shelfovykh ekosistemakh [The mechanism of formation of hypoxia in the bottom of shelf ecosystems], Water Resources, Moscow, No 4, pp. 112-121.

Berlinsky, N. A., Dykhanov, Yu. M. (1991), K probleme formirovaniya pridonnoy gipoksii v severo-zapadnoy chasti Chernogo moray [On the problem of the formation of the bottom hypoxia in the northwestern part of the Black Sea], Ekologiya morya, Vol. 38. pp. 11-15.

Berlinsky, N. A. (2014), Osobennosti formirovanija kachestva gruntov akval’nyh landshaftov ust’evoj oblasti Dunaja / Geopolitika i jekodinamika regionov [Features of formation of soil quality aquatic landscapes mouth area of the Danube. Geopolitics and ecodynamics regions], Nauchnyj zhurnal, Simferopol’, Vol. 10, issue 1, pp. 359–365.

Berlinskiy, N. A., Bogatova, Ju. I., Borul'ko, V. I., Den'ga, Ju. M., Popov, Ju. I. (2009), Monitoring sostojanija vodnoj sredy i donnyh otlozhenij vzmor'ja Dunaja v processe jekspluatacii glubokovodnogo sudovogo hoda ‘‘Dunaj – Chernoe more’’ [Monitoring of aquatic and sediment seaside Danube during operation deepwater navigable channel “Danube Black Sea”], Vіsnik Odes’kogo nacіonal’nogo unіversitetu, Vol. 14, issue 16, pp. 7–21.

Berlinskij, N. A., Bogatova, Ju. I., Garkavaja, G. P., A.Ju., Goncharov, A. Ju. (2000), Rajonirovanie ukrainskogo sektora severo-zapadnoj chasti Chernogo morja (po gidrofizicheskim i gidrohimicheskim harakteristikam) [Zoning Ukrainian sector of the north-western part of the Black Sea (in hydrophysical and hydrochemical characteristics)], Sbornik Jekologicheskaja bezopasnost’ pribrezhnoj i shel’fovoj zon i kompleksnoe ispol’zovanie resursov shel’fa. – Sevastopol’, pp. 9–24.

Berlinskiy, N. A., Kosarev, A. N., Zalogin, B. S. (1993), Razvitie pridonnoy gipoksii v severo-zapadnoy chasti Chernogo moray. [The development of the bottom hypoxia in the northwestern part of the Black] Proceedings of the: Ekologicheskie problemy Chernogo morya: mezhdunar. nauchno-prakticheskaya konferentsiya (Sevastopol: October, 4–6, 1993), Sevastopol, pp. 33–37.

Berlinskiy, N. A., Garkavaya, G. P., Bogatova, Yu. I. (2003), Problemy antropogennogo evtrofirovaniya i razvitiya gipoksii v severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [The problems of anthropogenic eutrophication and hypoxia in the northwestern part of the Black Sea], Ekologiya morya, Vol. 63, pp. 17–22.

Berlinskiy, N. A. Kosarev, A. N, Bogatova, Yu. I., Garkavaya, G. P. (2004), Vliyanie Dunaya na ekologicheskie usloviya severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Influence of environmental conditions on the Danube north-western part of the Black Sea], Vestnik MGU, No. 5, pp. 17–21.

Berlinskiy, N. A., Tuzhilkin, V. S., Kosarev, A. N., Nalbandov, Yu. R. (2006), Izmenchivost gidrofizicheskikh poley i pridonnoy gipoksii. Severo-zapadnaya chast Chernogo morya: biologiya i ekologiya (Otv. red. Yu.P. Zaytsev, B.G. Aleksandrov, G.G. Minicheva). [Variability hydrophysical fields and bottom hypoxia. The northwestern part of the Black Sea: Biology and Ecology. Holes. Eds. Yu. P. Zaitsev, B. G. Alexandrov, G. G. Minicheva], Kiev: Naukova Dumka, Section I, Chap. 2 (2.1.1), pp. 32-52.

Berlinskiy, N. A. (2012), Dinamika tekhnogennogo vozdeystviya na prirodnye kompleksy ustevoy oblasti Dunaya [Dynamics of anthropogenic impact on the natural systems of the Danube estuary area], Odessa: Astroprint, 252 p.

Garkavaya G. P., Bogatova Yu. I. (2001), Sovremennye istochniki evtrofirovaniya severo-zapadnoy chasti Chernogo morya. [The modern sources of eutrophication of the northwestern part of the Black Sea], Naukovі zapiski Ternopіlskogo natsіonalnogo pedagogichnogo unіversitetu іm. V. Gnatyuka. Serіya: Bіologіya, Spetsіalniy vipusk: Gіdroekologіya, No. 3(14), pp. 188–189.

Geologiya shelfa USSR. Litologiya (1985), [Shelf Geology of USSR. Lithology], Kiev: dumka, 189 pp.

Hidrolohichni ta hidrokhimichni pokaznyky stanu pivnichno-zakhidnoho shel’fu Chornoho moray (1998), [Hydrological and hydro-chemical indicators of the northwestern Black Sea shelf (Ed. Loyeva. I. C.)], Kyiv: ZAT Vipol, 616 p.

Zaytsev, Yu. P. (1977), Severo-zapadnaya chast Chernogo morya, kak obekt sovremennykh gidrobiologicheskikh issledovaniy. [North-Western part of the Black Sea, as object of the modern hydrobiological research], Biologiya morya. – 1977. – Vol. 43, pp. 3–6.

Metody gidrokhimicheskikh issledovaniy okeana (1978), [Methods of hydrochemical ocean studies], M: Nauka, 261p.

Mikhaylov, V. N. (2001), Rechnye delty: stroenie, obrazovanie, evolyutsiya [River Delta: the structure, formation, evolution, Sorosovskiy obrazovatelnyy zhurnal, Vol. 7, No. 3, pp. 59–66.

Pankratova, T. M., Sebakh, I. K. (1994), Otsenka raspredeleniya i puti migratsii tyazhelykh metallov v ekosisteme Karkinitskogo zaliva [Evaluation of distribution and migration patterns of heavy metals in the ecosystem of the Gulf Karkinit], Trudy YugNIRO, Vol. 40, pp. 150–156

Rukovodstvo po gidrologicheskim rabotam v okeanakh i moryakh (1977), [Guidelines for hydrological work in the oceans and seas], L.: Gidrometeoizdat, 725 p.

Rukovodstvo po khimicheskomu analizu morskikh vod RD 52.10.243-92 (1993), [Guidelines for chemical analysis of sea water 52.10.243-92 RD], Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 263 p.

Rukovodstvo po khimicheskomu analizu poverkhnostnykh vod sushi (1977), [Guidelines for chemical analysis of surface waters], L.: Gidrometeoizdat, 532p.

Ryasintseva, N. I., Sarkisova, S. A., Savin, Sekundyak, L. Yu. (1998), Osobennosti raspredeleniya zagryaznyayushchikh veshchestv i produktsii organicheskogo veshchestva fitoplanktona v priustevoy zone reki Dunay. [Features of distribution of pollutants and organic matter production of phytoplankton in the estuary area of the Danube River] Ekosistema vzmorya ukrainskoy chasti delty Dunaya (otv. red. L. V. Vorobeva), Odessa: Astroprint, pp. 63–111.

Sebakh, L. K., Pankratova, T. M. (1995), Otsenka zagryaznennosti Chernogo i Azovskogo morey v sovremennykh antropogennykh usloviyakh [Assessment of pollution of the Black and Azov seas in modern anthropogenic environment], Trudy YugNIRO, Vol. 41, pp. 91–93.

Tolmazin, D. M. Ostrogin, A. S., Kudryan, A. P., Balashov, A. I., Bulanaya, Z. T. (1977), Analiz gidrologicheskikh i gidrokhimicheskikh faktorov formirovaniya gipoksii v mezhdureche Dunay – Dnestr [Analysis of hydrological and hydro-chemical factors in the formation of hypoxia in the area between the Danube – Dniester], Biologiya moray, Vol. 43, pp. 7–11.

Tolmazin, D. M. (1977), Gidrologo-gidrokhimicheskaya struktura vod v rayonakh gipoksii i zamorov v severozapadnoy chasti Chernogo morya [Hydrological and hydrochemical structure of water in areas of hypoxia and animal deaths in the northwestern part of the Black Sea], Biologiya moray, Vol. 43, pp. 12–17.

Berlinsky, N., Bogatova, Yu., Garkavay, G. (2005), Eutrophication of the Black Sea. NEAR Curriculum in Natural Environmental Science. Terre et Environment, Vol. 50, pp. 27–42, ISBN 2-940153-49-3.

Berlinsky, N., Bogatova,Yu., Garkavay G. (2006), Estuary of the Danube River. The Handbook of Environmental Chemistry (Estuaries), Springer-Verlag: Berlin-Heidelberg, Vol. 5, part H., pp. 233–264.

Bondar, C. (1972), Contribution to the hydraulics study of the outlet on the sea through the Danube mouth, Hydrological studies. – Bucharest, Vol. XXX II.

Improving the Black Sea monitoring. The International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems, available at: http://emblasproject.org/,http://www.danubius-ri.eu [Accessed 25 November 2015]

Oaie, Gheorgh, Secrieru, D., Szobotka, S., Stănică, A., Soare R. (1999), Pollution state of sediments dredged from the Sulina distributary and their influence to the Danube delta front area, GEO-ECO-MARINA, Vol. 4, pp 37–41.

Tolmazin. D. (1985), Changing coastal oceanography of the Black Sea Progress in Oceanography. Pergamon Press, Vol.15, No. 4, pp. 316.

Ungureanu, Viorel Gh., Popescu, R., Stănică, A., Axente, V., Milu, C. (2003-2004), Metals in the Danube river suspended sediments at the mouth of the Sf, Ghreorghe disributary.(Ed. V.Gh. Ungureanu), GEO-ECOMARINA, Vol. 9-10, pp. 17–22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Белевич Р. Р. Особенности межгодовой изменчивости гидролого-гидрохимических характеристик вод на северо-западном шельфе Черного моря в последние десятилетия (60-90-е годы) [Текст] / Р. Р. Белевич, И. Г. Орлова // Морской гидрофизический журнал. – 1996. – № 2. – С. 62–73.

2. Берлинский Н. А. Механизм формирования придонной гипоксии в шельфовых екосистемах [Текст] / Н. А. Берлинский // Водные ресурсы. – Москва, 1989. – № 4. – С. 112–121.

3. Берлинский Н.А. К проблеме формирования придонной гипоксии в северо-западной части Черного моря [Текст] / Н. А. Берлинский, Ю. М. Дыханов // Экология моря, 1991. – Вып. 38. – С. 11–15.

4. Берлинский Н. А. Особенности формирования качества грунтов аквальных ландшафтов устьевой области Дуная / Геополитика и экодинамика регионов [Текст] / Н. А. Берлинский // Научный журнал. –Симферополь, 2014. – Том 10, вып. 1.– С. 359–365.

5. Берлинский Н. А. Мониторинг состояния водной среды и донных отложений взморья Дуная в процессе эксплуатации глубоководного судового хода «Дунай – Черное море» [Текст] / Н. А. Берлинский, Ю. И. Богатова, В. И. Борулько, Ю. М. Деньга, Ю. И. Попов // Вісник Одеського національного університету, 2009. – Том. 14, вип. 16. – С. 7–21.

6. Берлинский Н. А. Районирование украинского сектора северо-западной части Черного моря (по гидрофизическим и гидрохимическим характеристикам) [Текст] / Н. А. Берлинский, Г. П. Гаркавая, Ю. И. Богатова, А. Ю. Гончаров // Сб. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Севастополь, 2000. – С. 9–24.

7. Берлинский Н. А. Развитие придонной гипоксии в северо-западной части Черного моря [Текст] / Н. А . Берлинский, А. Н. Косарев, Б. С. Залогин // Экологические проблемы Черного моря: междунар. научно-практическая конференциія (4–6 октября 1993, Севастополь): материалы. – Севастополь, 1993. – С. 33–37.

8. Берлинский Н. А. Проблемы антропогенного эвтрофирования и развития гипоксии в северо-западной части Черного моря [Текст] / Н. А. Берлинский, Г. П. Гаркавая, Ю. И. Богатова // Экология моря, 2003. – Вып. 63. – С. 17–22.

9. Берлинский Н. А. Влияние Дуная на экологические условия северо-западной части Черного моря [Текст] / Н. А. Берлинский, А. Н. Косарев, Ю. И. Богатова, Г. П. Гаркавая // Вестник МГУ, 2004. – № 5. – C. 17–21.

10. Берлинский Н.А. Изменчивость гидрофизических полей и придонной гипоксии [Текст] / Н. А. Берлинский, В. С. Тужилкин, А. Н. Косарев, Ю. Р. Налбандов // Северо-западная часть Черного моря: биология и экология [отв. ред. Ю. П. Зайцев, Б. Г. Александров, Г. Г. Миничева]. – К.: Наукова думка, 2006. – Раздел I, гл. 2 (2.1.1). – С. 32–52.

11. Берлинский Н. А. Динамика техногенного воздействия на природные комплексы устьевой области Дуная [Текст] / Н. А. Берлинский – Одесса : Астропринт, 2012. – 252 с.12. Гаркавая Г. П. Современные источники эвтрофирования северо-западной части Черного моря [Текст] / Г. П. Гаркавая, Ю. И. Богатова // Наукові записки Тернопільского національного педагогичного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія. – 2001. – № 3(14) – С. 188189.

13. Геология шельфа УССР Литология [Текст]. – Киев: Hayкова думка, 1985. – 189 с. .

14. Гідрологічні та гідрохімічні показники стану північно-західного шельфу Чорного моря / Відповід. ред. Лоєва. I.C. – Київ: ЗАТ «Віпол», 1998. – 616 с.

15. Зайцев Ю. П. Северо-западная часть Черного моря, как объект современных гидробиологических исследований [Текст] / Ю. П. Зайцев // Биология моря, 1977. – Вып. 43. – С. 3–6

16. Методы гидрохимических исследований океана [Текст]. – М.: Наука, 1978. – 261 с.

17. Михайлов В. Н. Речные дельты: строение, образование, эволюция [Текст] / В. Н. Михайлов // Соросовский образовательный журнал, 2001. – Т. 7, № 3. – С. 59–66.

18. Панкратова Т. М. Оценка распределения и пути миграции тяжелых металлов в экосистеме Каркинитского залива [Текст] / Т. М. Панкратова, И. К. Себах // Труды ЮгНИРО , 1994. – Т. 40. – С. 150–156.

19. Р уководство по гидрологическим работам в океанах и морях [Текст]. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 725с.

20. Р уководство по химическому анализу морских вод РД 52.10.243-92 [Текст] – Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1993. – 263с.

21. Р уководство по химическому анализу поверхностных вод суши [Текст]. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 532с.

22. Рясинцева Н. И. Особенности распределения загрязняющих веществ и продукции органического вещества фитопланктона в приустьевой зоне реки Дунай [Текст] / Н.И. Рясинцева, С. А. Саркисова, П. Т. Савин, Л. Ю. Секундяк // Экосистема взморья украинской части дельты Дуная / [отв. ред. Л. В. Воробьева]. – Одесса: Астропринт, 1998. – С. 63–111.

23. Себах Л. К. Оценка загрязненности Черного и Азовского морей в современных антропогенных условиях / И. К. Себах, Т. М. Панкратова [Текст] // Труды ЮгНИРО , 1995. – Т. 41. – С. 91 –93.

24. Толмазин Д. М. Анализ гидрологических и гидрохимических факторов формирования гипоксии в междуречье Дунай – Днестр [Текст] / Д. М. Толмазин, А. С. Острогин, А. П. Кудрянь, А. И. Балашов, З. Т. Буланая // Биология моря, 1977. – Вып. 43. – С. 7–11.

25. Толмазин Д. М. Гидролого-гидрохимическая структура вод в районах гипоксии и заморов в северо-западной части Черного моря [Текст] // Биология моря, 1977. – Вып. 43. – С. 12–17.

26. Berlinsky N. Estuary of the Danube River [Текст] / N. Berlinsky, Yu. Bogatova, G. Garkavay // The Handbook of Environ- mental Chemistry (Estuaries). – Springer-Verlag: Berlin-Heidelberg, 2006. – Vol. 5, part H. – P. 233–264.

27. Berlinsky N. Eutrophication of the Black Sea [Текст] /N. Berlinsky, Yu Bogatova, G. Garkavaya // NEAR Curriculum in Natural Environmental Science. Terre et Environment, 2005. – Vol. 50. – P. 27–42, ISBN 2-940153-49-3.

28. Bondar C. Contribution to the hydraulics study of the outlet on the sea through the Danube mouth [Текст] / С. Bondar // Hydrological studies. – Bucharest, 1972. – Vol. XXX II.

29. Improving the Black Sea monitoring. The International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems [Электронный ресурс] URL: http://emblasproject.org/ http://www.danubius-ri.eu (дата обращения 25 ноября 2015)

30. Oaie Gheorghe. Pollution state of sediments dredged from the Sulina distributary and their influence to the Danube delta front area [Текст] / Gh. Oaie,D. Secrieru, S. Szobotka, A.Stănică, R. Soare // GEO-ECOMARINA, 1999. – Vol. 4. – P 37–41.

31. Tolmazin. D. Changing coastal oceanography of the Black Sea [Текст] / D. Tolmazin // Progress in Oceanography. – Pergamon Press, 1985. – Vol.15, N 4. P. 316.

32. Ungureanu Viorel Gh. Metals in the Danube river suspended sediments at the mouth of the Sf, Ghreorghe disributary [Текст] / V. Gh. Ungureanu, R. Popescu, A. Stănică, V. Axente, C. Milu // GEO-ECO-MARINA, 2003-2004. – Vol. 9-10. – P. 17–22.

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.