DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.10.195344

БІОГЕОХІМІЯ ГРУНТОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ

Я. М. Біланчин

Анотація


У світлі наукових ідей та вчень академіків В. І. Вернадського та В. А. Ковди викладені теоретико-методологічні основи біогеохімії грунтоутворення з акцентом на умови під покривом степової трав’яної рослинності та на виходах щільних порід. Аналізується специфіка біогеохімії грунтоутворення в умовах о. Зміїний.


Ключові слова


острів Зміїний; біогеохімія; вивітрювання; грунтоутворення; міграція речовин і хімічних елементів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біланчин Я. М., Гошуренко Л. М., Свідерська І. В. Про генетичну природу чорноземів о. Зміїний, їх речовинно-хімічного склад і властивості // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Географ. та геол. науки. — 2009. — Т. 14. — Вип.7. — С. 240–245.

Біланчин Я. М., Жанталай П. І., Тортик М. Й., Медінець В. І. Умови та процеси ґрунтоутворення на острові Зміїний // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Екологія. — 2005. — Т. 10. — Вип.4. — С. 50–55.

Біланчин Я. М., Жанталай П. І., Тортик М. Й., Буяновський А. О. Ґрунти острова Зміїний: морфологія, літологія, засоленість// Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Екологія. — 2005. — Т. 10. — Вип.4. — С. 56–65.

Біланчин Я. М., Жанталай П. І., Тортик М. Й., Буяновський А. О. Дослідження грунтового покриву о.Зміїний// Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія / відп. ред. В. І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса:Астропринт,2008. — С. 54–79.

Вернадский В. И. Избранные сочинения // Отв. ред. А. П. Виноградов. — М.: АН СССР. — Т. 5 [Биосфера. Статья по биогеохимии. Почвы…]. — 1960. — 442 с.

Глазовская М. А. Геохимические основы типологии и методики исследований природных ландшафтов. — Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1964. — 230 с.

Ковда В. А. Основы учения о почвах. Общая теория почвообразовательного процесса. — Кн.вторая. — М.:Наука, 1973. — 468 с.

Ковда В. А. Биогеохимия почвенного покрова. — М.:Наука, 1985. — 264 с.

Красильников Н. А. Микрофлора высокогорных скальных пород и азотфиксирующая ее деятельность// Успехи совр. биологии. — 1956. — Т. 41. — Вып.2. — С. 177–192.

Малишева Л. Л. Геохімія ландшафтів: Навч.посібник. — К.: Либідь, 2000. — 472 с.

Медінець В. І., Газєтов Є. І., Морозов В. М. Кліматичні і метеорологічні дослідження // Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: Монографія / відп. ред. В. І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса: Астропринт, 2008. — С. 80–114.

Медінець В. І., Медінець С. В., Прощенко В. В. Атмосферно-хімічні дослідження // Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: Монографія / відп. ред. В. І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса: Астропринт, 2008. — С. — 115–137.

Назаренко І. І., Польчина С. М., Нікорич В. А. Ґрунтознавство: Підручник. — Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. — 400 с.

Пащенко В. М. Острів Зміїний. Природа, мешканці, землеустрій: Монографія. — К.: НДІГК, 2008. — 140 с.: 307 іл.

Перельман А. И. Геохимия ландшафта. Изд.2: Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., –1975. — 342 с. с ил. и табл.

Полынов Б. Б. Избранные труды. — М.: Изд-во АН СССР, 1956. — 751 с.

Почвоведение: Учебник для ун-тов. В 2 ч./Под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова. — Ч.1. Почва и почвообразование. — М.: Высш.шк., 1988. — 400 с.: ил.

Світова реферативна база грунтових ресурсів 2006. Звіт про ґрунтові ресурси світу 103 (Пер. Польчина С. М., Нікорич В. А.) — Рим: ФАО, 2006; Чернівці: ЧНУ, 2007. — 200 с.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.