Редакційна політика

Галузь та проблематика

Основні завдання журналу:

 1. Висвітлення наукових результатів і проблем географічних і геологічних наук, сприяння формуванню географічного та геологічного мислення, підходу, консолідації зусиль географів і геологів з розробки фундаментальних і вирішення прикладних питань, геоекологічне виховання населення.
 2. Публікації наукових досліджень з географічних та геологічних наук. Обговорення нагальних проблем з питань географічних та геологічних наук.
 3. Створення необхідного науково-теоретичного підґрунтя для постановки та розв’язання завдань географічного напряму, які стосуються законів і закономірностей розміщення і взаємодії компонентів географічного середовища і їх поєднань на різних рівнях; та геологічного напряму, які стосуються речовинного складу земної кори, внутрішньої будови земної кори; процесів, що відбуваються в земній корі і на її поверхні; рухів та історії розвитку земної кори, закономірності утворення й поширення корисних копалин; регіональної інженерної геології та геодинаміки, гідрогеології і геокріології, методики інженерно-геологічних, гідрогеологічних і геокріологічних  досліджень і вишукувань.
 4. Поширення наукових знань, сприяння підвищенню професійного рівня географів та геологів.

 

Політика розділів

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУСПІЛЬНА ҐЕОГРАФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОЛОГІЯ ОКЕАНІВ ТА МОРІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ТА ПИТАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГІДРОГЕОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ТА ПИТАННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЕРЕГОЗНАВСТВО ТА ОКЕАНОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ҐЕОІНФОРМАТІКА ТА ГІС

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВТРАТИ НАУКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВСТУП

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЮВІЛЕЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЄКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, здебільшого головним редактором або його заступником, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці журналу та призначає одного чи двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію.

Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який забороняється  передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, що не мають на те повноваження від редакції.

Зовнішнє рецензування здійснюється висококваліфікованими фахівцями,  що мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди.

Редколегії Журналу належить виняткове право прийому і відхилення статті, спрямованої в Журнал з метою її публікації. Рішення редколегії є остаточним.

Стаття рецензується за рішенням редколегії Журналу і при необхідності редагування  відправляється авторові (співавторам) на доопрацювання (в цьому випадку датою надходження статті до редакції вважається дата отримання редакцією остаточного тексту). Рішення редколегії про прийняття статті до публікації, доопрацюванні або її відхиленні доводиться редакцією до відома автора (співавторів, правовласників) не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття редколегією Журналу відповідного рішення. Повернення редакцією рукопису статті на доопрацювання не означає, що стаття прийнята до публікації. Допрацьований варіант надається в редакцію разом з початковою версією. Редколегія зберігає за собою право скорочувати статті і у разі потреби піддавати їх літературній редакції.

 

Періодичність публікації

Періодичність журналу – 2 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Журнал підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Загальні положення

Засновником науково-теоретичного та науково-практичного журналу є Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова. Журнал є друкованим засобом професійної інформації, що висвітлює питання географічних та геологічних наук. Він є науковим фаховим виданням, яке було засновано у 1996 р.  

Предмет діяльності журналу – це збирання, творення, редагування, підготовка інформації до друку та видання журналу з метою поширення цієї інформації серед читачів.

Діяльність журналу регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузі географічних та геологічних наук.

Журнал видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія журналу зберігається на офіційному сайті журналу та на порталі «Наукова періодика» на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 11466–339Р від 07.07.2006 р.

 

Мови видання

Основні мови – українська, російська, англійська. Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме українською, російською та англійською мовами.

 

Етика до публікацій

Aвтор (чи колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що припускає дотримання наступних принципів:

Автори статті повинні представляти достовірні результати проведених досліджень. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.

Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в представленому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження мають бути оформлені з обов'язковою вказівкою автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразовування або привласнення прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

Автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений до іншого журналу і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

Співавторами статті мають бути вказані усі особи, що внесли істотний вклад в проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, що не брали участь в дослідженні.

Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її публікації, він повинен якнайскоріше повідомити про це редакцію журналу.

Необхідно визнавати внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті мають бути представлені посилання.

 

Редакційна колегія журналу

Голова редакційної ради

Коваль Ігор Миколайович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна доктор політичних наук, профессор, ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, завідувач кафедри міжнародних відносин

 Заступник головного редактора

Іваниця Володимир Олексійович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи, завідувач кафедрою мікробіології, вірусології та біотехнології

  Члени редколегії:

Андрієвський Сергій Михайлович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор фізико-математичних наук, профессор, завідувач кафедри астрономії, директор Науково-дослідного інституту «Астрономічна обсерваторія»

Ваксман Юрій Федорович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН Вищої школи України, декан фізичного факультету

Глєбов Віктор Вікторович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, кандидат історичних наук, доцент, директор Інституту соціальних наук

Голубенко Лідія Миколаївна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, кандидат філологічних наук, професор, декан факультету романо-германської філології, завідувач кафедрою німецької філології

Дунаєва Лариса Миколаївна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор політичних наук, професор, директор Інституту інноваційної та післядипломної освіти

Заморов Веніамін Веніамінович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, кандидат біологічних наук, доцент, декан біологічного факультету

Запорожченко Олександр Вікторович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, кандидат біологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедрою біохімії

Іванова Олена Андріївна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, декан факультету журналістики, реклами та видавничої справи

Круглов Віктор Євгенович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, кандидат фізико-математичних наук, профессор, директор Інституту математики, економіки та механіки

Кушнір В’ячеслав Григорович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор історичних наук, доцент, декан історичного факультету

Менчук Василь Васильович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, кандидат хімічних наук, доцент, декан хімічного факультету

Подрезова Марина Олексіївна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, директор Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова

Солдаткіна Людмила Михайлівна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, кандидат хімічних наук, доцент

Труба В’ячеслав Іванович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, кандидат юридичних наук, доцент, декан економіко-правового факультету

Хмарський Вадим Михайлович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедрою історії України

Чайковський Олександр Владиславович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, кандидат філософських наук, доцент, декан філософського факультету

Черкез Євген Анатолійович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, декан геолого-географічного факультету

Черноіваненко Євген Михайлович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету

 

Редакційна колегія серії

Головний редактор

Світличний Олександр Олексійович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор географічних наук, професор.

Тел. 63-33-17 e-mail: aasvetl@yandex.ua

 Заступник головного редактора:

Янко Валентина Венедиктівна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедрою загальної та морської геології.

Тел. 63-33-17 e-mail: valyan@onu.edu.ua

 Відповідальний секретар:

Козлова Тетяна Віталіївна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент.

Тел.097-2100457 e-mail: ktv_onu@yahoo.com

 Члени редколегії:

Буйнєвич Ілля Валерійович, Темплський університет, Філадельфія, США, доктор філософії.

Вихованець Галина Володимирівна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор географічних наук, професор.

Ігнатов Євген Іванович, Московський державний університет імені М. В. Ломоносова, Росія, доктор географічних наук, професор.

Корал Хайреттін, Стамбульський університет, Туреччіна, доктор філософії, завідувач кафедрою інженерної геології, професор.

Красєха Єрофей Никифорович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедрою геології України

Михайлов Валерій Іванович, доктор географічних наук, професор.

Михайлюк Віктор Іванович, доктор географічних наук, професор.

Пейчєв Веселин Димитр, Варна, Болгарія, доктор географічних наук, професор.

Прушак Збигнев, Гданськ, Польща, доктор географічних наук, професор.

Руденко Леонід Григорович, доктор географічних наук, академік НАН України.

Топчієв Олександр Григорович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедрою економічної геології.

Чепіжко Олександр Валентинович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор геологічних наук, професор.

Черкез Євген Анатолійович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедрою інженерної геології і гідрогеології, декан геолого-географічного факультету.

Шнюков Євген Федорович, ДНУ „Відділення морської геології та осадочного рудоутворення ННПМ” НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України.

Шуйський Юрій Дмитрович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна доктор географічних наук, професор, завідувач кафедрою фізичної географії

Яворська Вікторія Володимирівна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна доктор географічних наук, професор

Яніна Тамара Олексіївна, Московський державний університет імені М. В. Ломоносова, Росія, доктор географічних наук, професор, завідувач лабораторією новітніх відкладень і палеогеографії плейстоцену.

 

Бази реферування та індексування

Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки" реферується та індексується в таких наукових базах:

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Згідно з наказом ВАК України і НАН України від 07.07.2008 N 436/311 усі електронні версії періодичних друкованих наукових фахових видань оприлюднюються на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
 • "Україніка наукова" - українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Має друкований аналог — реферативний журнал "Джерело".
 • Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова - електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
 • Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам.
 • Index Copernicus (Польша) - міжнародна наукометрична база даних, що включає індексування, ранжирування, реферування журналів і статей. Створена з метою просування досягнень науки і підтримки національного та міжнародного співробітництва між науковцями, видавцями наукових журналів і  науковими організаціями, знаходиться у веденні Index Copernicus International.
 • Google Академія - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін.
 • ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців.